Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en duo-raadsleden gemeente Waterland 2015

Geldend van 17-07-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en duo-raadsleden gemeente Waterland 2015

De raad van de gemeente Waterland,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 april 2015;  

overwegende dat het noodzakelijk is de verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en duo-raadsleden aan te passen na de wijzigingen per 1 juli 2014 in het rechtspositiebesluit wethouder, raads- en commissieleden;

gelet op de artikelen 95, 96, eerste en tweede lid en 97 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen 22, eerste lid, 23, eerste lid, 27a, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders, en de artikelen 7a, vierde lid, 13, tweede lid, 14, eerste lid en 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en duo-raadsleden gemeente Waterland 2015.

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  duo-raadslid: duo-raadslid als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van het Reglement van orde gemeenteraad Waterland;

 • -

  voorbereidende vergadering: voorbereidende vergadering als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van het Reglement van orde gemeenteraad Waterland.

Hoofdstuk II Voorzieningen voor raadsleden en duo-raadsleden

Artikel 2 Vergoeding voor het bijwonen van voorbereidende vergaderingen

Aan duo-raadsleden wordt een vergoeding voor het bijwonen van voorbereidende vergaderingen toegekend die gelijk is aan het voor de van toepassing zijnde inwonersklasse vastgestelde bedrag in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Artikel 3 Reis- en verblijfkosten

 • 1. Aan raadsleden worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte reis- en verblijfkosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

 • 2. Aan duo-raadsleden worden de reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van de voorbereidende vergaderingen en de reis- en verblijfkosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

 • 3. De vergoeding als bedoeld in het eerste en tweede lid is:

  • a.

   voor wat betreft de verblijfkosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel c, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde;

  • b.

   voor wat betreft de reiskosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel a en b, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde.

 • 4. De reiskosten worden voor ten hoogste één vergadering per dag vergoed.

 • 5. In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd.

 • 6. De reis- en verblijfkosten worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 4 Scholing

 • 1. Raadsleden of duo-raadsleden die aan scholing als bedoeld in artikel 13, eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden willen deelnemen, die niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

 • 2. De aanvraag bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3. Kosten van scholing die wordt georganiseerd door de beroepsvereniging van raadsleden of door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komen altijd voor vergoeding door de gemeente in aanmerking als voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in het eerste lid.

 • 4. De vergoeding is afhankelijk van het beschikbare budget in de begroting.

 • 5. Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 6. In voorkomende gevallen beslist de burgemeester of de griffier, na consultatie van de fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen.

Artikel 5 Computer/tablet en internetverbinding

 • 1. Raadsleden of duo-raadsleden aan wie een computer/tablet, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 2. De vergoeding voor de aanleg- en abonnementskosten voor een internetverbinding voor de computer/tablet bedoeld in dit artikel, bedraagt ten hoogste € 10 per maand, waarbij alleen in aanmerking komen de extra abonnementskosten die gemaakt worden voor een goede vervulling van het raadslidmaatschap of duo-raadslidmaatschap.

 • 3. Een aanvraag om een vergoeding als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de griffier en gaat vergezeld van de benodigde bewijsstukken.

Artikel 6 Werkkostenregeling

Als eindheffingsloonbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 13a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden aangewezen.

Hoofdstuk III Voorzieningen voor wethouders

Artikel 7 Reiskosten woon-werkverkeer

 • 1. Wethouders hebben recht op een vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 2. Er bestaat maximaal twee keer per dag recht op een enkele reis vergoeding woon-werkverkeer.

 • 3. De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 8 Zakelijke reiskosten

 • 1. Wethouders hebben recht op een vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 2. De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 9 Dienstauto

 • 1. Wethouders kunnen vanaf juni 2015 voor reizen ten behoeve van de gemeente bij beschikbaarheid gebruik maken van een dienstauto. Onder dienstauto wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan een door de gemeente ingehuurde auto.

 • 2. De dienstauto kan door de wethouders ook worden gebruikt voor reizen ten behoeve van nevenfuncties die de wethouders vervullen uit hoofde van het ambt.

 • 3. Als de wethouders gebruikmaken van een dienstauto dan hebben zij voor die reizen geen recht op een tegemoetkoming voor de reiskosten.

 • 4. Als de wethouders voor reizen ten behoeve van in het tweede lid bedoelde nevenfuncties gebruikmaken van de dienstauto en daarvoor een vergoeding van reiskosten ontvangen wordt die vergoeding in de gemeentelijke kas gestort.

Artikel 10 Computer/tablet en internetverbinding

 • 1. De wethouders aan wie een computer/tablet, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, tekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 2. De vergoeding voor de aanleg- en abonnementskosten voor een internetverbinding voor een computer/tablet bedraagt ten hoogste € 10 per maand, waarbij alleen in aanmerking komen de extra abonnementskosten die gemaakt worden voor een goede vervulling van het wethouderschap.

 • 3. Een aanvraag om een vergoeding als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de algemeen directeur/gemeentesecretaris en gaat vergezeld van de benodigde bewijsstukken.

Artikel 11 Communicatieapparatuur

De wethouders aan wie communicatieapparatuur in bruikleen ter beschikking wordt gesteld tekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 12 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming

De wethouders die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikken hebben ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

 • a.

  reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders, en

 • b.

  verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 13 Werkkostenregeling

Als eindheffingsloonbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 28a van het Rechtspositiebesluit wethouders aangewezen.

Hoofdstuk IV De procedure van declaratie

Artikel 14 Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de bezoldiging voor wethouders op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis tenzij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, het Rechtspositiebesluit wethouders of de Regeling rechtspositie wethouders anders bepalen.

Artikel 15 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1. Raadsleden, duo-raadsleden en wethouders dragen ten behoeve van het vergoeden van kosten zorg voor rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.

 • 2. Verantwoording van de vergoeding door het raadslid, het duo-raadslid respectievelijk de wethouder vindt plaats door een door het college vastgesteld formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

 • 3. Facturen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als voldaan wordt aan de bepalingen in deze verordening.

 • 4. Het formulier van de raadsleden en duo-raadsleden worden ter goedkeuring ingediend bij de griffier. Het formulier van de wethouder wordt ter goedkeuring ingediend bij de burgemeester.

Artikel 16 Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1. De declaratie van de kosten die uit eigen middelen vooruit zijn betaald en de vergoeding van reiskosten met de eigen auto vindt plaats door gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier.

 • 2. Het formulier wordt binnen twee maanden na de betaling cq de datum van de gemaakte rit volledig ingevuld en ondertekend door het raadslid of het duo-raadslid respectievelijk de wethouder en ter goedkeuring ingediend bij de griffier, respectievelijk de burgemeester, onder bijvoeging van de bewijsstukken.

Artikel 16a Openbaarmaking declaraties bestuurders

 • 1. Binnen twee maanden na afloop van een kalenderjaar wordt aan de raad een overzicht verstrekt van alle aan door de raadsleden, duoraadsleden, wethouders en de burgemeester bij de gemeente gedeclareerde bedragen.

 • 2. Op het in het eerste lid bedoelde overzicht worden ook meegenomen de bedragen die door de gemeente rechtstreeks zijn betaald aan derden, maar die wel direct betrekking hebben op een individuele bestuurder.

 • 3. De informatie uit het in het eerste lid bedoelde overzicht wordt voorts per afzonderlijk raadslid, duoraadslid, wethouder en burgemeester separaat openbaar gemaakt door vermelding ervan op de gemeentelijke website.

Hoofdstuk V Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 17 Intrekking oude regeling

De Verordening Voorzieningen Wethouders, Raadsleden, Duo Raadsleden en Commissieleden 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2015.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en duo-raadsleden gemeente Waterland 2015.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland,
gehouden op 25 juni 2015.
De raad voornoemd,
drs. E.G.H. Dijk MPM
griffier
L.M.B.C. Wagenaar-Kroon
voorzitter