regeling ‘inloopuur burgers’

Geldend van 11-07-2015 t/m heden

Intitulé

regeling ‘inloopuur burgers’

De raad der gemeente Nissewaard;

overwegende dat in het kader van de gemeentelijke herindeling van de gemeente Bernisse en de gemeente Spijkenisse, voor de genoemde grondgebieden andere gemeentelijke voorschriften gelden;

dat op grond van de wet Arhi de gemeentelijke voorschriften van de gemeente Nissewaard geregeld moeten worden door het bevoegde gezag;

gelet op de artikelen 147 en 149 Gemeentewet en de artikelen 28, 29 en 30 Wet Algemene regels herindeling,

gelezen het voorstel van de griffie van 17 december 2014;

besluit:

vast te stellen de regeling ‘inloopuur burgers’ inhoudende:

 • 1.

  de burger voorafgaande aan de fractieoverleggen op de maandag voorafgaande aan de commissiecyclus in de gelegenheid stellen om:

  • a.

   een initiatief aan te dragen;

  • b.

   te reageren op voorstellen die in de commissies en eerstvolgende raad aan de orde komen;

 • 2.

  het woord kan niet gevoerd worden:

  • a.

   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;

  • b.

   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend;

 • 3.

  de burger meldt zich aan bij de griffie op vrijdag voorafgaand aan de commissiecyclus voor 12.00 uur. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren:

  • a.

   de griffie draagt zorg voor verspreiding van het verzoek van de burger onder raads- en steunfractieleden, de pers en plaatst het op de website;

  • b.

   uitnodiging voor alle belangstellenden, in het bijzonder voor de woordvoerders van de fracties van de commissie wiens beleidsveld het betreft. Onder vermelding welke verzoeken zijn binnen gekomen en wanneer ze waar besproken zullen worden;

  • c.

   de griffie verzorgt een persbericht;

 • 4.

  de commissie of en deel van de commissie ontvangt de burger(s) en heet hen welkom. Hij/ zij krijgt het woord. De voorzitter geeft een kort antwoord, waarna informeel overleg plaatsvindt tussen burger en de woordvoerders van de fracties;

 • 5.

  na overleg met de inspreker vatten de aanwezige woordvoerders van de fracties onder leiding van de voorzitter het gesprek samen: Die samenvatting kan zijn:

  • -

   We kunnen er niets mee (voor kennisgeving aangenomen);

  • -

   Interessant, onderwerp komt terug in de commissie en de inspreker wordt daarbij uitgenodigd;

  • -

   De woordvoerders nemen het onderwerp mee naar de fractie.

 • 6.

  De griffie wordt opgedragen op de dinsdag volgend op het ‘inloopuur burgers’ de samenvatting kenbaar te maken aan de inspreker.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeente Nissewaard van 2 januari 2015,

de griffier,

mr. S.J.M. Mackaij

de voorzitter,

M. Salet