Regeling vervallen per 10-02-2017

Beleidsregel evenementen in de openlucht

Geldend van 10-07-2015 t/m 09-02-2017

Intitulé

Beleidsregel evenementen in de openlucht

Beleidsregel evenementen in de openlucht

Algemene toelichting

In artikel 3:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is geregeld dat een bestuursorgaan bevordert dat een aanvrager van een vergunning in kennis wordt gesteld van andere op aanvraag te nemen besluiten, waarvan het bestuursorgaan redelijkerwijs kan aannemen dat deze nodig zijn voor de door de aanvrager te verrichten activiteit. Dit heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

Artikel 3: 20 Awb, eerste lid, geldt natuurlijk ook voor evenementen waarvoor soms naast de evenementenvergunning ook andere vergunningen of toestemmingen nodig zijn. Van bijzonder belang is de Flora- en Faunawet die voor evenementen aan onder andere de Wijthmenerplas van toepassing kan zijn. Artikel 2 van deze wet ziet op de zogenaamde zorgplicht.

De gemeente zal aanvragers kort na indiening van de vergunningaanvraag dan ook wijzen op andere relevante wetgeving, vergunningen of andere vereiste toestemmingen en zal hierbij speciale aandacht geven aan de Flora- en Faunawet.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder

 • a.

  Evenement of gebeurtenis in de open lucht: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak in de open lucht.

 • b.

  Muziek als achtergrondgeluid: achtergrondgeluid dat middels geluidsversterkende apparatuur ten gehore wordt gebracht. Het geluidsniveau is lager of gelijk aan het omgevingslawaai van de stad.

 • c.

  Muziek als inhoud: geluid dat middels geluidsversterkende apparatuur ten gehore wordt gebracht, niet zijnde muziek als achtergrondgeluid. Het geluidsniveau is boven het omgevingslawaai van de stad

 • d.

  geluidsgevoelige objecten: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere gezondheidsgebouwen.

 • e.

  LAeq = equivalent geluidsniveau in dB(A), het energetisch gemiddeld geluidniveau gedurende een bepaalde beoordelingstijd, uitgedrukt in dB(A);

 • f.

  fysieke maatregelen: het plaatsen van afzettingen, bebording etc.

 • g.

  schenkpunt: afgeschermde locatie met één of meerdere tapkranen

 • h.

  vergunning: een vergunning voor het houden van een evenement.

 • i.

  dB(A): geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd (A)filter dat corrigeert voor het menselijk gehoor

 • j.

  dB(C): geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd (C)filter dat speciaal geschikt is voor hoge geluidsniveaus in lage frequenties (bass-tonen)

 • k.

  Referentiepunt: meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit voor extrapolatie het geluidniveau op een beoordelingslocatie te bepalen.

 • l.

  Cultureel evenement: een evenement dat op enigerlei wijze uitdrukking geeft aan een bepaald cultureel thema, zoals muziek, film, toneel, dans, literatuur, erfgoed, culinaire activiteiten, beeldende kunst of de diverse mengvormen daarvan.

Toelichting

Dit artikel geeft de definities van verscheidene termen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel geeft een nadere invulling aan artikel 1.3 tot en met 1.8, artikel 2.2.2 en artikel 4.1.6 van de Algemene Plaatselijk Verordening Zwolle.

Toelichting

De beleidsregel heeft tot doel het creëren van kaders waarbinnen vergunningverlening mogelijk is. Dat geeft duidelijkheid aan organisatoren maar ook aan de inwoners van Zwolle.

Deze beleidsregel is van toepassing op evenementen die in de open lucht plaatsvinden. Evenementen die in een gebouw plaatsvinden worden in deze regel niet meegenomen. Deze activiteiten worden gereguleerd door de Wet Milieubeheer, Bouwregelgeving en de APV wanneer sprake is van openbare orde.

Artikel 3 Evenementenkalender

 • 1.

  (Terugkerende) evenementen dienen jaarlijks uiterlijk 1 september bij de gemeente aangemeld te worden.

 • 2.

  Evenementen kunnen uitsluitend voor het komende kalenderjaar aangemeld of aangevraagd worden.

 • 3.

  Uiterlijk 1 novemberstelt de burgemeester de evenementenkalender voor het komende jaar vast. Daarmee wordt de datum voor de aangemelde en vastgestelde evenementen gereserveerd. Het evenement kan echter pas plaatsvinden na verlening van de benodigde vergunningen.

 • 4.

  Artikel 9, lid 2 van deze beleidsregel is hier onverminderd van toepassing. Indien niet tijdig een ontvankelijke vergunningaanvraag is ingediend, kan de burgemeester besluiten dat de reservering zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, wordt ingetrokken.

 • 5.

  Voor niet (tijdig) aangemelde evenementen geldt dat vergunningverlening, onder andere voor wat betreft datum en locatie, afhankelijk is van de mogelijkheden die deze beleidsregel en de evenementenkalender bieden op het moment van ontvangst van een ontvankelijke vergunningaanvraag.

Toelichting

Jaarlijks moeten de organisatoren van terugkerende evenementen een opgave per brief doen, waarin zij de datum van het evenement voor het jaar daarop aangeven. Dat geldt natuurlijk ook voor nieuwe evenementen. Doel is om in een vroegtijdig stadium een overzicht van evenementen te kunnen publiceren en ook vroegtijdig te kunnen sturen op de evenementenplanning voor het komende kalenderjaar . De evenementenkalender wordt uiterlijk 1 november vastgesteld door de burgemeester. Vanwege de vroegtijdige planningen en reserveringen die de organisatoren moeten doen, is de indiendatum en de besluitvorming met twee maanden vervroegd.

Na vaststelling van de evenementenkalender is de datum voor het betreffende evenement in principe gereserveerd. Wel moeten de aanvragen voor de vergunningen door de aanvragers tijdig gedaan worden (zie artikel 9) en deze aanvragen moeten natuurlijk ook ontvankelijk zijn en nog getoetst worden. Met andere woorden: de plaatsing van een evenement op de evenementenkalender betreft alleen de reservering van dat evenement voor die specifieke datum. Indien niet tijdig een ontvankelijke vergunningaanvraag is ingediend, kan de burgemeester besluiten dat de reservering zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, wordt ingetrokken.

De vaststelling van de evenementenkalender houdt niet in dat nieuwe aanvragen om vergunning niet verleend kunnen worden. Van verlening voor deze “nieuwe “aanvragen kan echter pas sprake zijn als de aanvraag toch voldoet aan de bepalingen van deze beleidsregel

Artikel 4 Categorie-indeling

Evenementen worden verdeeld in de volgende categorieën:

 • a.

  grootschalige evenementen:

  • -

   evenementen voor meer dan 5.000 bezoekers, die pas gehouden kunnen worden na het treffen van fysieke maatregelen en waarbij doorgaans het risico met betrekking tot de openbare orde en veiligheid groot is, en/of:

  • -

   evenementen waarbij op basis van het bepaalde in en met inachtneming van artikel 8 van deze beleidsregel een maximale geluidsbelasting van 75 dB(A)/90 dB(C) dan wel 85 dB(A)/95 dB(C) is toegestaan.

overige evenementen:

 • -

  evenementen die geen grootschalige zijn, waarbij op basis van het bepaalde en met inachtneming van artikel 8 van deze beleidsregel een maximale geluidsbelasting van 70 dB(A)/80 dB(C) is toegestaan;

 • -

  culturele evenementen in de zin van artikle 1, sub l en artikel 8, lid 4 van deze beleidsregel, waarbij een maximale geluidsbelasting van 75 dB(A)/85 dB(C) is toegestaan;

Toelichting

De beleidsregel spreekt over twee categorieën evenementen:

 • -

  Grootschalig

 • -

  Overige

Grootschalige evenementen zijn evenementen voor meer dan 5.000 bezoekers, die pas gehouden kunnen worden na het treffen van fysieke maatregelen en waarbij doorgaans het risico van met betrekking tot de openbare orde en veiligheid groot is.

In deze beleidsregel worden als grootschalige evenementen ook aangeduid die evenementen waarbij op basis van het bepaalde in artikel 8 van deze beleidsregel een maximale geluidsbelasting van 75 dB(A)/90 dB(C) dan wel 85 dB(A)/95 dB(C) is toegestaan. Dit staat dus los van het bezoekersaantal dan wel de te treffen fysieke maatregelen. Ten aanzien van de maximale geluidsbelasting wordt verwezen naar artikel 8 van deze beleidsregel.

Artikel 5 Locaties

 • 1.

  A. Voor het houden van grootschalige evenementen zijn de volgende locaties aangewezen: Grote Markt, Grote Kerkplein, Melkmarkt, Rodetorenplein, manifestatieterrein Park de Wezenlanden, het parkeerterrein van de IJsselhallen en de locatie op of nabij de Wijthmenerplas.

  • B.

   Voor het houden van het Stratenfestival en het Stadsfestival, inclusief Thorbeckegrachtfestival, zijn naast de locaties als bedoeld in het eerste lid sub A tevens alle pleinen, straten, parken en singels binnen de (buitenste) stadsgrachten van de binnenstad alsmede de stadsgrachten aangewezen.

 • 2.

  Voor de locatie park de Wezenlanden geldt dat hier vanaf 2017 geen dance en/of house evenementen meer zijn toegestaan.

 • 3.

  Het Ter Pelkwijkpark is aangewezen als locatie voor culturele evenementen.

 • 4.

  Voor het manifestatieterrein Park de Wezenlanden geldt voor het houden van grootschalige evenementen een minimale tussenperiode van twee weken. De handleiding Gebruik Manifestatieveld park de Wezenlanden is hier van toepassing.

 • 5.

  Voor het houden van overige evenementen zijn naast de locaties als bedoeld in het eerste lid alle pleinen, straten, parken en singels binnen de stadsgrachten van de binnenstad, alsmede park Eekhout, park de Hogenkamp en de stadsgrachten, en de omgeving van winkelcentra in de wijken aangewezen.

 • 6.

  Ter ondersteuning van grootschalige evenementen kunnen de locaties zoals genoemd in het vijfde lid eveneens worden gebruikt. Deze locaties dienen dan een ondergeschikte rol te vervullen binnen het evenement.

 • 7.

  Naast de in dit artikel genoemde locaties voor het houden van evenementen zijn tevens aangewezen de locaties op en nabij de Agnietenplas en de Milligerplas. Op deze locaties zijn slechts overige evenementen toegestaan indien deze niet strijdig zijn met de in het gebied voorkomende natuurwaarden.

Toelichting

Deze beleidsregel is van toepassing op alle buitenlocaties in de gemeente Zwolle. In dit artikel worden de locaties benoemd waar evenementen mogen plaatsvinden.

Locaties waar grootschalige evenementen kunnen worden gehouden zijn de Grote Markt, het Grote Kerkplein, de Melkmarkt en het Rodetorenplein in de binnenstad, het manifestatieterrein park de Wezenlanden, in het buitengebied de locatie op en nabij de Wijthmenerplas en het parkeerterrein van de IJsselhallen. Het Stratenfestival en het Stadsfestival, inclusief Thorbeckegrachtfestival, mogen daarnaast ook plaatsvinden op pleinen, straten, parken en singels binnen de (buitenste) stadsgrachten van de binnenstad. Het verschil met het bepaalde in lid 6 is dat de overige locaties in die situaties vooral een ondergeschikte rol vervullen, terwijl dat bij het Stratenfestival, Stadsfestival en Thorbeckegrachtfestival niet zozeer het geval is.

De ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan, leert dat een binnenstedelijke locatie als park de Wezenlanden niet geschikt is voor grootschalige dance en/of house. Daarom zijn dergelijke evenementen hier vanaf 2017 niet meer toegestaan.

Op de locaties Agnietenplas en Milligerplas zijn slechts overige evenementen toegestaan. Deze mogen niet strijdig zijn met de in het gebied voorkomende natuurwaarden. Dit zal per vergunningaanvraag getoetst worden.

Artikel 6 Maximum aantal evenementen

 • 1.

  Voor de locaties als bedoeld in artikel 5, eerste lid, sub A (behalve de locaties op of nabij de Wijthmenerplas en het parkeerterrein van de IJsselhallen), geldt dat per locatie maximaal acht grootschalige evenementen per jaar zijn toegestaan. Hierbij geldt voor meerdaagse evenementen dat elke evenementendag telt als één evenement.

 • 2.

  Voor de locatie op of nabij de Wijthmenerplas geldt dat maximaal acht, waarvan maximaal drie grootschalige, evenementen per locatie per jaar zijn toegestaan. Hierbij geldt voor meerdaagse evenementen dat elke evenementendag telt als één evenement. Evenementen op of nabij de Wijthmenerplas mogen niet plaatsvinden gedurende de zomervakantie voor het voortgezet onderwijs in de regio Noord.

 • 3.

  Voor de locatie parkeerterrein van de IJsselhallen geldt dat in de periode 26 april tot en met 5 mei (Koningsdag en Bevrijdingsdag) jaarlijks maximaal grootschalige twee evenementen mogen worden gehouden.

 • 4.

  Voor de locatie Ter Pelkwijkpark geldt dat hier maximaal vier culturele evenementen per jaar zijn toegestaan.

 • 5.

  Voor de locaties op of nabij de Agnietenplas en Milligerplas geldt dat maximaal acht overige evenementen per jaar zijn toegestaan.

 • 6.

  De zomerkermis, de Blauwvingerdagen, het IJsbeeldenfestival en de intocht van Sinterklaas in de binnenstad worden beschouwd als afzonderlijke evenementen die niet meetellen in het maximum aantal evenementen zoals bedoeld in het eerste lid, zolang deze evenementen worden gehouden zonder muziek als inhoud. Op deze evenementen zijn de bepalingen, zoals genoemd in artikel 7 en artikel 8, eerste lid van deze beleidsregel van toepassing. De zomerkermis duurt maximaal tien dagen (exclusief op- en afbouw), de Blauwvingerdagen duren maximaal vier dagen.

Toelichting

Deze bepaling geeft aan dat een locatie in de binnenstad maximaal 8 keer per jaar gebruikt mag worden ten behoeve van een grootschalig evenement.

Op de locatie op of nabij de Wijthmenerplas zijn per jaar per locatie acht evenementen toegestaan, waarvan maximaal drie grootschalige evenementen. Evenementen zijn niet toegestaan in de zomervakantie van het voortgezet onderwijs in de regio Noord, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid.

Inmiddels is traditie geworden in Zwolle dat in de periode vanaf Koningsdag tot en met Bevrijdingsdag op het parkeerterrein van de IJsselhallen evenementen worden georganiseerd. Het maximaal aantal is beperkt tot twee in Zwolle gedurende deze periode, welke dan zouden moeten plaatsvinden op het parkeerterrein van de IJsselhallen.

Voor de locatie op en nabij de Agnietenplas en Milligerplas geldt dat per jaar maximaal acht overige evenementen zijn toegestaan.

Artikel 7 Eindtijden

 • 1.

  Van zondag tot en met donderdag dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 23.00 uur beëindigd te zijn. Uiterlijk 23.30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn.

 • 2.

  Op vrijdag en zaterdag dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 0.00 uur beëindigd te zijn. Uiterlijk 0.30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn.

 • 3.

  Voor dorpsfeesten waarbij vrijwel de gehele buurt participeert, zoals het Spoolderfeest en de Grassparty in Wythem, geldt dat het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 1.00 uur beëindigd dient te zijn. Uiterlijk 1.30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn.

 • 4.

  Tijdens het Stratenfestival dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 1.00 uur beëindigd te zijn. Uiterlijk 1.30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn. Voor de locatie Ter Pelkwijkpark tijdens het Stratenfestival dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 0.00 uur beëindigd te zijn. Uiterlijk 0.30 uur dient op deze locatie het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn.

 • 5.

  Tijdens Koningsnacht, Koningsdag en Bevrijdingsdag in de binnenstad dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 0.00 uur beëindigd te zijn. Uiterlijk 0.30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn.

 • 6.

  Voor de zomerkermis gelden de eindtijden zoals opgenomen in bijlage ..

 • 7.

  Voor de carnavalstent op het Grote Kerkplein geldt het volgende:

  • a.

   op zondagnacht en maandagnacht 01.00 uur einde muziek en 01.30 uur tent leeg;

  • b.

   voor de vrijdagnacht geldt einde muziek en tent leeg 1.30 uur;

  • c.

   voor de zaterdagnacht geldt einde muziek en tent leeg 3.00 uur.

Toelichting

 • Het benoemen van eindtijden geeft duidelijkheid voor bewoners en organisatoren.

 • Voor zondag tot en met donderdag geldt als eindtijd van het evenement 23:30 uur.

 • De geluidsinstallatie moet om 23.00 uur uitgeschakeld zijn, de schenkpunten moeten om 23:30 uur gesloten zijn.Op vrijdag en zaterdag geldt als eindtijd van het evenement 00:30 uur. De geluidsinstallatie moet om 0:00 uur uitgeschakeld zijn, de schenkpunten moeten om 0:30 uur gesloten zijn

 • Ten opzichte van het beleid van 2007 zijn de eindtijden van de evenementen vervroegd. De reden hiervoor is gelegen in de wens van de gemeente om, gezien ook het toegenomen aantal evenementen, de (geluids)overlast voor bewoners te verminderen. Verder is het natuurlijk zo dat de cafés geopend zijn tot diep in de nacht, zodat er na afloop van het evenement nog vertier gezocht kan worden in de Zwolse horeca.De bestaande uitzonderingen, op basis van de bijzondere aard en het traditionele karakter van de evenementen carnaval, koningsnacht en –dag, Bevrijdingsdag worden nu in 2015 teruggebracht tot einde muziek 0.00 uur en einde evenement 0.30 uur (dit was 1.00 uur en 1.30 uur). Voor het Stratenfestival blijft de bestaande uitzondering in stand, met dien verstande dat voor de locatie Ter Pelkwijkpark geldt dat daar einde muziek 0.00 uur is en einde evenement 0.30 uur. Voor de carnavalstent is een maatwerkregeling opgenomen.

 • In 2015 is nogmaals kritisch gekeken naar de eindtijden en zijn deze op onderdelen weer vervroegd. Voor Zwolse zomerkermis geldt een regime dat grotendeels maar niet geheel aansluit op de generieke eindtijden.Voor dorpsfeesten met een zeer grote lokale betrokkenheid en participatie, worden de eindtijden overigens verruimd.

Artikel 8 Geluid

 • 1.

  Voor alle evenementen geldt voor muziek als achtergrondgeluid een maximale geluidsbelasting van 70 dB(A) / 80dB(C).

 • 2.

  Voor alle evenementen geldt voor muziek als inhoud het volgende:

  • a.

   Voor de grootschalige evenementen die worden gehouden op of nabij de Wijthmenerplas bedraagt de maximale geluidsbelasting 75 dB(A)/90 dB(C).

  • b.

   De geluidsnorm voor de overige locaties zal worden bepaald op basis van de uitkomsten van de geluidsonderzoeken die worden uitgevoerd naar de locaties IJsselhallen, park de Wezenlanden en de binnenstad.

 • 3.

  Voor de locatie Ter Pelkwijk geldt dat maximale geluidsbelasting van de toegestane culturele evenementen 75 dBA)/85 dB(C) bedraagt.

 • 4.

  Voor de carnavalstent op het Grote Kerkplein geldt het volgende:

  • a.

   op de vrijdagnacht tot 01.00 uur geluid maximaal 85 dB(A), van 01.00 uur tot 01.30 uur geluid maximaal 75 dB(A);

  • b.

   voor de zaterdagnacht geldt tot 1.00 uur geluid maximaal 85 dB(A), van 01.00 uur tot 02.00 uur maximaal 75 dB(A) en van 2.00 uur tot 03.00 uur maximaal 65 dB(A;

  • c.

   voor de zondag- en maandagnacht geldt geluid maximaal 85 dB(A).

 • 5.

  Voor de zomerkermis geldt dat het geluid maximaal 75 dB(A) mag bedragen.

 • 6.

  De geluidsbelasting wordt gemeten op de gevels van de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige objecten of op de in de vergunning vastgestelde referentiepunten.

 • 7.

  Een geluidsontwerp kan worden gevraagd als deel uit van de vergunningaanvraag.

 • 8.

  Een vergunning voor een grootschalig evenement wordt alleen verstrekt als de aanvrager het convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector heeft ondertekend.

Toelichting

Bij de evenementen in Zwolle wordt een onderscheid gemaakt tussen evenementen waarbij geluid (muziek) een bepalend aspect is van dat evenement (“muziek als inhoud”) en evenementen waarbij geluid (muziek) ondergeschikt is (“muziek als achtergrondgeluid”).Voor muziek als inhoud geldt dat de maximale geluidsbelasting bij de Wijthmenerplas 75 dBA)/90 dB(C) is, voor muziek als achtergrondgeluid is die norm 70 dB(A). Deze norm vloeit voort uit het in 2015 door DGMR verrichte onderzoek.

De geluidsbelasting wordt gemeten op de gevels van de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige objecten (veelal woningen) of op de in de vergunning vastgestelde referentiepunten. Zo kan per evenement worden bepaald wat de beste oplossing is voor de toegestane geluidsbelasting. Momenteel wordt gewerkt aan een meetprotocol. Zodra dat gereed is zal dit document als bijlage worden gevoegd bij deze beleidsregel.

De norm van 85 dB(A) voor grootschalige evenementen wordt al een aantal jaren in Zwolle toegepast. Dit moet worden gezien in samenhang met een maximum stelsel van evenementen, de spreiding van evenementen en het reguleren van de lage tonen. In 2014 en 2015 heeft in Zwolle echter een intensieve discussie plaatsgevonden over de hoogte van de geluidsnormen voor evenementen. Dat heeft erin geresulteerd dat voor de overige evenementen de norm is verlaagd naar 70 dB(A)/80 dB(C). Voor de evenementen op of nabij de Wijthmenerplas is de norm eveneens verlaagd, naar 75 dB(A)/90 dB(C). Voor de overige locaties (IJsselhallen, de binnenstad en park de Wezenlanden) wordt in 2015 onderzocht welke belasting feitelijk wordt ervaren, zowel aan de gevels als binnen. Dit zou kunnen leiden tot aanpassing van de geluidsnormen. Alsdan zal dit worden doorgevoerd in deze beleidsregel.

Op het Ter Pelkwijkpark zijn jaarlijks vier culturele evenementen toegestaan. Omdat bij dergelijke evenementen de nadruk meer op inhoud dan op muziek ligt, is hier de maximale geluidsbelasting 75 dB(A)/85 dB(C).

Al een ruim een aantal jaren wordt vóór aanvang van het evenement door de geluidsmedewerkers van de gemeente Zwolle voor aanvang van het evenement het geluid “ingeregeld”, dat wil zeggen dat in samenwerking tussen de organisator en de gemeente het niveau van het geluid wordt ingesteld, zodanig dat de gestelde geluidsnormen niet worden overschreden.

De lage tonen, gemeten in dB(C), zijn ook als norm worden opgenomen. De laatste jaren is namelijk gebleken dat juist deze lage tonen tot veel overlast hebben geleid. Medio 2010 zijn er onderzoeken gedaan naar het gebruik van geluid in openbare ruimtes. Hierbij is nadrukkelijk naar voren gekomen dat het van belang is dat er niet alleen een restrictie komt op dB(A), maar ook voor de lagere muziektonen, die worden uitgedrukt in dB(C).

Bij de hinderbeleving van muziekgeluid blijken de lage frequenties (bastonen of het dreunend geluid) namelijk veelal belangrijker dan in de meetwaarden in dB(A) tot uitdrukking komt. Ook dragen de lage frequenties in de buitenlucht veelal verder en dringen ze gemakkelijker door de gevels van woningen naar binnen. Het dreunende lawaai van de lage tonen is hoorbaar tot op meerdere kilometers afstand van een evenement.

Op het gebied van geluid bij openluchtevenementen vinden landelijk en Europees ontwikkelingen plaats. De gemeente Zwolle volgt deze ontwikkelingen nauwlettend. Bijvoorbeeld het convenant Geluidsbescherming dat is gesloten tussen de Nationale Hoorstichting en evenementenbranche. Indien daar aanleiding toe is, zal de nu geldende normering worden aangepast. Vergunningen voor grootschalige evenementen worden slechts verstrekt aan organisatoren die het convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector hebben ondertekend.Er zijn nieuwe, veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van geluid, die inhouden dat het geproduceerde geluid heel specifiek op een bepaalde locatie gericht kan worden, zodat de omgeving hiervan veel minder last ondervindt. De gemeente Zwolle gaat hiermee het komende jaar werken en experimenteren. Daarom is in dit artikel opgenomen dat een geluidsontwerp kan worden gevraagd als deel van de vergunningaanvraag.. Van deze bevoegdheid wordt in ieder geval gebruik gemaakt bij grootschalige evenementen en als het bestemmingsplan een geluidsplan voorschrijft. Uit het geluidsplan moet blijken hoe de organisator ervoor zorgt dat aan de geluidsnorm kan worden voldaan.

Het gemiddeld geluidsniveau (LAeq) wordt berekend over geluidsmetingen van 5minuten. De metingen worden uitgevoerd op geluidsgevoelige objecten in de directe omgeving of op de in de vergunning aangegeven referentiepunten.

Artikel 9 Vergunningaanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een vergunning moet worden gedaan aan de hand van het door de burgemeester vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  Onverminderd de toepasselijkheid van artikel 3, moet een aanvraag voor een vergunning voor een grootschalig evenement ten minste twaalf weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend. Een aanvraag voor een vergunning voor een overig evenement moet ten minste acht weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend.

Toelichting

De behandeling van aanvragen om een evenementenvergunning dient zorgvuldig te gebeuren. Daarvoor is tijd nodig. Tijd voor de gemeente om de aanvraag adequaat af te af te handelen, maar ook om aanvragen én verleende vergunningen tijdig te publiceren. Tijdige publicatie is belangrijk om derdebelanghebbenden op een juiste manier te kunnen betrekken in het vergunningverleningproces. Om deze reden moeten aanvragen om grootschalige evenementen ten minste twaalf weken voorafgaand aan het evenement worden gedaan en aanvragen voor overige vergunningen ten minste acht weken voorafgaand aan het evenement.

Deze bepaling regelt hoe een aanvraag voor een vergunning moet worden ingediend (middels een aanvraagformulier) en binnen welke termijn de aanvraag moet worden ingediend.

Met deze bepaling wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ingevolge artikel 1.3, tweede lid, vergunningaanvragen aan te wijzen waarvoor de termijn voor de indiening van een aanvraag wordt verlengd. De reden hiervoor is dat de gebruikelijke voorgeschreven termijn uit de APV (artikel 1.3, eerste lid) van vier weken in sommige gevallen te kort is gebleken voor een juiste beoordeling van een aanvraag. Daarnaast speelt mee dat de termijn van vier weken ook te kort is gebleken om de belanghebbenden tijdig te kunnen informeren.

Jaarlijks moeten de organisatoren van terugkerende evenementen een opgave per brief doen, waarin zij de datum van het evenement het jaar daarop reserveren. Zie de toelichting op artikel 3 van deze beleidsregel. De definitieve aanvraag kan op een later tijdstip ingediend worden, te weten twaalf weken voorafgaand aan het evenement als het een grootschalig evenement betreft en acht weken indien het een overig evenement betreft.

Artikel 10 Voorschriften vergunning

 • 1.

  In de vergunning kunnen onder meer nadere voorschriften worden gesteld met betrekking tot:

 • a.

  Het inzetten van beveiliging

 • b.

  Het aantal toegestane schenkpunten

 • c.

  Het aanleveren van een afvalplan voor de locatie en directe omgeving

 • d.

  Het voorkomen van (verkeer-)overlast

 • e.

  Gezondheidsmaatregelen (Toiletplan, watervoorzieningen, etc.)

 • f.

  De fysieke mogelijkheden van het terrein waarop het evenement wordt gehouden.

 • g.

  Het informeren van direct omwonenden van een evenementenlocatie

 • h.

  De situering van podia, geluidsinstallaties en de inrichting van het evenemententerrein in het algemeen;

 • i.

  Het zero-tolerancebeleid.

 • 2.

  Indien tijdens een evenement zwakalcoholhoudende dranken worden geschonken worden in de vergunning tenminste de volgende voorschriften gesteld: tijdens het evenement mogen door de (mede-)organisator(en) van het evenement uitsluitend plastic bekers worden gebruikt.

Toelichting

Deze bepaling geeft aan welke voorschriften aan een vergunning kunnen worden verbonden.

Per evenement zal gekeken worden welke fysieke maatregelen op de locatie nodig zijn. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze fysieke maatregelen ligt bij de organisator. De maatregelen zullen als voorschrift in de vergunning opgenomen worden.

Verder wordt in dit artikel de mogelijkheid geschapen om voor evenement specifieke inrichtingseisen te stellen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situering van het podium of de podia, de situering van de geluidsinstallatie en de situering van de toiletunits. Met behulp van deze mogelijkheid kan per evenement de meeste optimale opstelling gekozen worden waarbij wordt aangesloten op de technische mogelijkheden.

De gemeente Zwolle legt een zero-tolerance beleid op bij de grote festivals. Organisatoren moeten aantoonbaar maatregelen nemen hoe zij drugs weren van hun evenement en zichtbaar op het festivalterrein aangeven dat er een zero-tolerance beleid geldt.

In het tweede lid zijn voorschriften opgenomen voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken. Vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid mogen, indien tijdens een evenement zwakalcoholhoudende dranken worden geschonken worden, tijdens het evenement door de (mede-)organisator(en) van het evenement uitsluitend plastic bekers worden gebruikt. Hierbij moet men rekening houden met het feit dat voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken, naast de evenementenvergunning, tevens een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en horecawet is vereist.

Artikel 11 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan de burgemeester afwijken van de bepalingen van deze beleidsregel. De burgemeester houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de bepalingen van deze beleidsregel evenementen

Toelichting

Deze bepaling is opgenomen om speciale gelegenheden met een zeer bijzonder karakter, die eenmalig zijn mogelijk te maken. Voor dergelijke evenementen moet ruimte (qua aantallen, bezoekers, geluidsbelasting en locatiekeuze) blijven in Zwolle.Het gaat hierbij om gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een huldigingfeest van een plaatselijke sportheld of sportclub of het houden van een evenement in Zwolle met grote landelijke bekendheid zoals bijvoorbeeld het optreden van een bekende popartiest in het kader van een inzamelingsactie voor een goed doel.

Artikel 12 Beleidsregel Crowd Management

Voor evenementen die door de burgemeester als zodanig worden aangewezen, gelden, naast de bepalingen die voortvloeien uit de beleidsregel Evenementen in de open lucht, de Beleidsregels Crowd Management, zoals vastgesteld door de burgemeester op 29 maart 2010.

Toelichting

Evenementen die vallen onder het regime van de werkgroep Crowd Management zijn hele grote publieksevenementen die door de burgemeester als zodanig zijn aangewezen. De evenementen die door de burgemeester zijn aangewezen, zijn het Bevrijdingsfestival en het Stratenfestival. Voor deze werkgroep en de aangewezen evenementen is door de burgemeester een specifieke beleidsregel vastgesteld. De bepalingen uit de beleidsregel evenementen in de open lucht zijn ook van toepassing op de evenementen die onder het regime van Crowd Management vallen.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt op 10 juli 2015 in werking.

 • 2.

  De beleidsregel van 25 juni 2012 wordt hierbij ingetrokken

Toelichting

Deze bepaling voorziet in de inwerkingtreding van de beleidsregel en de intrekking van de oude beleidsregel. Met andere woorden, deze beleidsregel treedt in de plaats van de beleidsregel die op 25 juni 2012 is vastgesteld.

bijlage 1: eindtijd kermis