Regeling vervallen per 01-01-2020

Lokale beleidsregels urgentie gemeente Waterland 2015

Geldend van 10-07-2015 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2015

Intitulé

Lokale beleidsregels urgentie gemeente Waterland 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

overwegende dat het wenselijk is om aanvullende lokale beleidsregels vast te stellen in verband met de gewijzigde Regionale Huisvestingsverordening Regio Amsterdam 2013 per 1 juli 2015;

gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 2, afdeling I, paragraaf 6 van de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013,

 

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Lokale beleidsregels urgentie gemeente Waterland 2015.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  Mantelzorg: mantelzorg als bedoeld in artikel 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 2 Voorwaarden urgentie mantelzorg

 • 1. Voorwaarden voor het verlenen van een urgentie voor een ontvanger of verlener van mantelzorg zijn:

  • a.

   Er is sprake van mantelzorg bij het verlenen van zorg gedurende minimaal 8 uur per week voor een minimum van 3 maanden.

  • b.

   Er is door de verhuizing in belangrijke mate sprake van een inperking van de impact van de mantelzorg op het maatschappelijk functioneren van de mantelzorgverlener.

  • a.

   Bij woningtoewijzing moet een andere woning worden opgezegd of worden verkocht.

 • 2. Bij het afgeven van de urgentie dienen de volgende aspecten te worden betrokken:

  • a.

   Er moet sprake zijn van actuele, langdurige behoefte aan zorg;

  • b.

   het moet gaat om intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenende beroep wordt verleend;

  • c.

   de zorg wordt verleend ten behoeve van zelfredzaamheid of sociale participatie, en

  • d.

   de zorgverlening vloeit voort uit een tussen de betrokken personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt.

 • 3. Bij verkoop van de woning wordt de urgentie afgegeven in ieder geval onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aanwezigheid van een document waaruit blijkt dat de woning is aangemeld tot verkoop bij een makelaar;

  • b.

   ondertekening bij de verhuurder van een huuropzegging voor het geval dat het niet lukt om uw woning binnen zes maanden te verkopen, en

  • c.

   instemming met de volgende ontbindende voorwaarde in het huurcontract: is uw woning zes maanden na de huuringangsdatum nog niet verkocht, dan zal de verhuurder uw huuropzegging in behandeling nemen en moet u uw huurwoning leeg opleveren.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 juli 2015.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Lokale beleidsregels urgentie gemeente Waterland 2015.

Ondertekening

mr. N. van Ginkel MPM
algemeen directeur/gemeentesecretaris a.i.
L.M.B.C. Wagenaar-Kroon
burgemeester