Mandaatbesluit van de gemeente Moerdijk voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, supplement betreffende het besluiten tot het publiceren van samenvattingen van Brzo-inspecties

Geldend van 02-07-2015 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit van de gemeente Moerdijk voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, supplement betreffende het besluiten tot het publiceren van samenvattingen van Brzo-inspecties

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk:

Overwegende dat:

 • 1.

  de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant één van de zes omgevingsdiensten in Nederland is die zijn aangewezen als zogenaamde “Brzo-RUD” voor de uitvoering van de taken in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij onder andere bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo-bedrijven);

 • 2.

  de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant in dat kader inspecties bij de binnen de gemeente gelegen Brzo-bedrijven uitvoert en daarvan rapporten opstelt;

 • 3.

  het wenselijk is dat sprake is van openheid en transparantie naar de omgeving van Brzo-bedrijven, in lijn met de aanbevelingen in het rapport “Veilgheid Odfjell Terminals Rotterdam, periode 2000-2012” van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van juni 2013;

 • 4.

  daartoe in het landelijke Bestuurlijk OmgevingsBeraad, waarin onder meer IPO en VNG zitting hebben, op 11 december 2013 is besloten om samenvattingen van de Brzo-inspectieverslagen te publiceren op de website http://www.brzoplus.nl;

 • 5.

  dit ook past in de kabinetvisie “open overheid”, inhoudende dat actieve openbaarheid een onderdeel zou moeten zijn van het beleid van overheidsorganisaties;

gelet op:

 • 1.

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;

 • 3.

  Het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 en 2015;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het Mandaatbesluit van Burgemeester en Wethouders van Moerdijk voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, supplement betreffende het besluiten tot het publiceren van samenvattingen van Brzo-inspecties.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk:

 • 2.

  Directeur OMWB: de directeur van de Omgevingsdienst, bedoeld in artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

 • 3.

  Gemeente: de gemeente Moerdijk;

 • 4.

  Omgevingsdienst: het openbaar lichaam Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant, bedoeld in artikel 2 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

 • 5.

  Brzo-inrichting: een inrichting (bedrijfseenheid) aangewezen op grond van artikel 4 van het Besluit risico’s zware ongevallen (Stb. 1999, 234) of de opvolger van dit besluit.

Artikel 2 Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Aan de directeur OMWB wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten ingevolge artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover deze betrekking hebben op publiceren van samenvattingen van inspecties bij Brzo-bedrijven binnen de gemeente Moerdijk.

 • 2.

  De directeur OMWB kan de aan hem gemandateerde bevoegdheden in ondermandaat verlenen aan onder zijn verantwoordelijkheid vallende medewerkers op het niveau van leidinggevende.

Artikel 3 Kaders uitoefening bevoegdheden

 • 1.

  De directeur OMWB of de medewerker van de omgevingsdienst aan wie bij of krachtens dit besluit ondermandaat is verleend, betrekt bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden het beleid van door het college vastgestelde kaders;

 • 2.

  Het college zendt de directeur OMWB alle benodigde noodzakelijke informatie voor de uitvoering van het bepaalde in het eerste lid;

 • 3.

  De directeur OMWB informeert het college actief indien de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid naar verwachting politieke, gevoelige, maatschappelijke of andere gevolgen kan hebben, of indien een besluit tot gevolg kan hebben dat de gemeente op enigerlei wijze aansprakelijk wordt gesteld door of anderszins aangesproken kan worden door derden;

 • 4.

  In de gevallen bedoeld in het vorige lid verschaft de directeur OMWB tijdig en vooraf alle benodigde informatie en voert hij overleg met de gemeente voordat hij de bewuste bevoegdheid uitoefend;

 • 5.

  De directeur OMWB brengt jaarlijks verslag uit over de bij of krachtens dit mandaatbesluit genomen besluiten en publicaties;

 • 6.

  De mandaatverlening geschiedt in de ruimte zins des woords. Naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin wordt hieronder ook verstaan, voor zover betrekking hebbend op de gemandateerde bevoegdheden:

  • ·

   Het nemen van alle voorbereidende (ontwerp)besluiten;

  • .

   Het verstrekken van inlichtingen en voorlichting;

  • .

   Het verdagen of uitstellen van besluiten;

  • .

   Het voeren van alle (algemene) correspondentie;

  • .

   Het verrichten van feitelijke handelingen.

Artikel 4 Ondertekening

Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens dit mandaatbesluit, dan wordt bij de ondertekening aangegeven dat het besluit namens burgemeester en wethouders van Moerdijkis genomen. Ook wordt de naam en functie van de ondertekenaar weergegeven.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bekendgemaakt;

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit van Burgemeester en Wethouders van Moerdijk voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, supplement betreffende het besluiten tot het publiceren van samenvattingen van Brzo-inspecties.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteMoerdijk op 4 mei 2015

De secretaris, De loco-burgemeester,

Drs. A.E.B. KandelJ.J. Kamp

Voor instemming ingevolge artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht

Directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dr. A.M.A. Houtman

Bijlage 1: Mandaatlijst