Subsidieregeling prestatiesubsidie verslavingspreventie Goeree-Overflakkee

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling prestatiesubsidie verslavingspreventie Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het gewenst is een subsidieregeling voor prestatiesubsidies ter stimulering van verslavingspreventie vast te stellen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee;

besluiten:

vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling prestatiesubsidie verslavingspreventie Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  aanvrager: een rechtspersoon, die voor een subsidie in aanmerking wil komen, om activiteiten te ontplooien ter realisatie van doelstellingen van het verslavingspreventiebeleid van de gemeente;

 • -

  activiteiten: werkzaamheden welke ten dienste staan van de doelstellingen van gemeentelijk beleid op het beleidsterrein verslavingspreventie, waarvan de resultaten meetbaar zijn in termen van kwantiteit, kwaliteit of geld en die ten goede komen aan de inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee;

 • -

  verslavingspreventiebeleid: de ambitie, pijlers en doelstellingen, zoals deze in hoofdstuk 4 van de beleidsnota Verslavingspreventie 2014-2018 zijn benoemd.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 1 bedoelde activiteiten.

 • 2. Deze regeling is van toepassing op prestatiesubsidies, zoals bepaald in de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015.

Artikel 3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in artikel 1 bedoelde activiteiten.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die zijn gemaakt vóór indiening van de aanvraag.

Artikel 4 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger staat open voor gesprekken over de invulling en eventuele aanscherping van het uitvoeringsprogramma.

 • 2. De subsidieontvanger neemt deel aan netwerkbijeenkomsten, die ten behoeve van uitvoeringsorganisaties worden georganiseerd. De kosten van deelname worden niet apart bekostigd door de gemeente Goeree-Overflakkee, noch op andere wijze gefactureerd door de subsidieontvanger.

 • 3. De subsidieontvanger levert desgevraagd nadere informatie, die betrekking heeft op de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend.

 • 4. De subsidieontvanger beschrijft op welke manier en op welke uitingen deze, na een honorering, de bijdrage van de gemeente zal vermelden.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie zal worden geweigerd als de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds in voldoende mate worden uitgevoerd, waardoor het project niet meer van extra toegevoegde waarde is op het realiseren van de beleidsdoelen.

Artikel 6 Bevoorschotting

 • 1. Subsidieontvangers kunnen wanneer dit is aangegeven in de subsidieverleningsbeschikking een aantal deelfacturen indienen op basis van de afspraken die in de subsidieverleningsbeschikking zijn opgenomen.

 • 2. Op basis van het vaststellingsverzoek zal aan de subsidieaanvrager, indien aan alle verplichtingen en voorwaarden is voldaan, de subsidie definitief worden vastgesteld en het restant van de verleende subsidie betaalbaar worden gesteld.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling prestatiesubsidie verslavingspreventie Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op

9 december 2014

door burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris,

drs. B. Marinussen

loco-burgemeester,

F.J. Tollenaar