Individueel standplaatsenbeleid gemeente Best 2010, aangepast per 14 oktober 2014 en 1 juli 2015

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Intitulé

Individueel standplaatsenbeleid gemeente Best 2010, aangepast per 14 oktober 2014 en 1 juli 2015

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

INDIVIDUELE STANDPLAATSENBELEID GEMEENTE BEST 2010

Aangepast per 14 oktober 2014 en per 1 juli 2015

Aanleiding

Naar aanleiding van een periodieke evaluatie van beleid en lokale regelgeving en een advies van de bezwaarschriftencommissie is het noodzakelijk om de thans geldende standplaatsennota aan te passen.

Huidige beleid t.a.v standplaatsen

In de huidige standplaatsennota zijn 3 locaties aangewezen als plaats waar verkoopwagens en dergelijke een standplaats mogen innemen. Het Centrum, de Heivelden en het Wilhelminaplein. Hier staan momenteel verschillende vaste standplaatshouders, te weten een visboer, 2 bakkerijen, een kaasboer, 2 verkopers van Vietnamese loempia’s en aanverwante artikelen, de groente- en fruitverkoper en in november en december een oliebollenverkoper.

Nieuw Standplaatsen beleid

Begrippen

 • -

  Standplaats: het vanaf een vaste plaats op of aan de weg of op een andere voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of het anderszins aanbieden van goederen of diensten, al dan niet gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een verkoopwagen of een tafel.

 • -

  Kraam: tafel, eventueel met dakje van zeil of doek;

 • -

  Verkoopwagen: een voertuig ten behoeve van detailverkoop die voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Voertuigenreglement.

 • -

  Dagdeel: de ochtend van 08:00 uur tot 13:00 uur of de middag van 13:00 uur tot 18:00 uur

 • -

  Seizoensartikelen: kant- en klare levensmiddelen die ter verkoop worden aangeboden in een specifiek seizoen. Denk hierbij aan artikelen zoals oliebollen en ijs.

Algemene voorschriften

 • 1.

  Het grondgebied Best is in verband met het innemen van standplaatsen verdeeld in drie deelgebieden, te weten:

  • a.

   Centrum (Nazarethstraat, Raadhuisplein)

  • b.

   Wilhelminaplein

  • c.

   Winkelcentrum Heivelden

2. a. Per deelgebied wordt een locatie aangewezen/bepaald waarop per dag of dagdeel maximaal twee standplaatsen ( met grote verkoopwagens, voertuigen of kramen ) mogen worden ingenomen.Ter beoordeling van burgemeester en wethouders kunnen maximaal vier kleine standplaatsen wordeningenomen, mits hiervoor de fysieke ruimte toereikend is.

b.Op een locatie mogen op een dag of dagdeel geen zelfde assortimenten worden verkocht door verschillende verkopers.

3.Voor het deelgebied Centrum worden in verband met de weekmarkt voor zaterdag geen vergunningen verleend. Dit geldt echter niet voor de oliebollenkraam die in de maanden november en

december een standplaats inneemt.

4.Voor een standplaatshouder kan per dag of dagdeel voor slechts één locatie een vergunning worden verleend.

5.Per standplaatshouder kan in Best per week voor maximaal vijf dagdelen een vergunning worden verleend. Er kan dus niet voor de gehele week één standplaats voor een bepaalde branche worden ingenomen.

6.Per standplaatshouder kan per locatie voor maximaal twee dagdelen per week een vergunning worden verleend.

7.De standplaatshouder dient wat betreft de tijd waarop een standplaats kan worden ingenomen aan de bepalingen van de Winkeltijdenwet te voldoen, echter een standplaats mag nooit vóór 07.00 uur in de ochtend worden opgebouwd.

Algemene criteria die voor elke standplaatshouder gelden:

1.De standplaatshouder dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en bij het Centraal Registratiekantoor voor detailhandel en ambachten (CRK). Bij een aanvraag voor een vergunning dienen kopieën van die inschrijvingen, alsmede een kopie van een legitimatiebewijs te worden ingeleverd/ toegezonden.

 • 2.

  De standplaatshouder moet de standplaats en directe omgeving gezuiverd van afval achterlaten.

 • 3.

  Wanneer het terrein voor andere doeleinden in gebruik is, kan de standplaatshouder geen gebruik maken van de standplaats (b.v. kermis of andere bijzondere activiteiten en evenementen).

4.De standplaatshouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat de gemeente danwel derden als gevolg van deze vergunning schade lijden.

5.De gemeente Best dient door de standplaatshouder te worden gevrijwaard van alle aansprakelijkheid tegenover derden.

6.De standplaatshouder dient zich te beperken tot de verkoop van producten, waren enz., waarvoor de vergunning is verleend.

 • 7.

  Standplaatsen komen niet in aanmerking voor een terras.

 • 8.

  De standplaatshouder dient te voldoen aan de eisen van de Warenwet. Deze eisen kunnen worden gecontroleerd door de Voedsel- en Waren Autoriteit.

9.De verkoopwagens, voertuigen, kramen e.d. dienen op eerste aanzegging van de gemeente verwijderd te worden indien omstandigheden daartoe aanleiding geven.

10 De standplaats moet worden ingenomen door de natuurlijke persoon aan wie de vergunning is verleend; bij ziekte of vakantie door diens vervanger. De natuurlijke persoon mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven. Hij dient zelf minimaal 75 % van de tijd waarvoor de

vergunning is verleend aanwezig te zijn op de standplaats.

11.De vergunninghouder die wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is om de vaste standplaats in te nemen, deelt dit vooraf schriftelijk of per e-mail aan de gemeente Best mede.

Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoelang zijn afwezigheid zal duren; deze mag maximaal vier aaneengesloten weken bedragen.

12.In geval van overlijden, blijvende arbeidsongeschiktheid, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of bedrijfsbeëindiging van de vergunninghouder kan de standplaatsvergunning worden

overgeschreven op de achterblijvende echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde. Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het bovenstaande, kan de vergunning aan een kind of een werknemer van de vergunninghouder worden verleend, indien hij

tenminste drie jaar in loondienst van het bedrijf heeft gewerkt of gedurende drie jaar als mede-eigenaar in het bedrijf heeft gefunctioneerd.

Overnamekandidaten dienen aan alle in deze nota gestelde criteria te voldoen.

Standplaatsen dienstverleners en seizoenartikelen

Voor standplaatsen die dag en nacht worden ingenomen voor het verkopen afleveren of anderszins aanbieden van seizoenartikelen en het verkopen afleveren of anderszins aanbieden van diensten voor een aansluitende periode geldt de volgende afwijkende regeling.

In het met oranje op de bijlage aangegeven gebied in het centrum worden maximaal 2 standplaatsen tegelijkertijd toegestaan voor het verkopen, afleveren of anderszins aanbieden van seizoenartikelen of het verkopen, afleveren of anderszins aanbieden van diensten voor een aansluitende periode van maximaal 31 dagen. (zie bijlage 1 BL15-07772)

In het met oranje op de bijlage aangegeven gebied op het Wilhelminaplein wordt maximaal 1 standplaats tegelijkertijd toegestaan voor het verkopen, afleveren of anderszins aanbieden van seizoenartikelen of het verkopen, afleveren of anderszins aanbieden van diensten voor een aansluitende periode van maximaal 31 dagen. (Zie bijlage 2 BL15-07771)

In het met oranje op de bijlage aangegeven gebied bij het winkelcentrum Heivelden wordt maximaal 1 standplaats tegelijkertijd toegestaan voor het verkopen, afleveren of anderszins aanbieden van seizoenartikelen of het verkopen, afleveren of anderszins aanbieden van diensten voor een aansluitende periode van maximaal 31 dagen. (zie bijlage 3 BL15-07770)

Alle overige aanvragen voor standplaatsen die dag en nacht worden ingenomen voor het verkopen, afleveren of anderszins aanbieden van seizoenartikelen of het verkopen, afleveren of anderszins aanbieden van diensten voor een aansluitende periode buiten het aangegeven gebied, worden per geval bekeken.

Precario

Voor het plaatsen van kramen, verkoopwagens e.d. op openbare grond tot het verkopen van waren, voorzover dit niet geschiedt op marktplaatsen, is precariobelasting verschuldigd. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de grootte van de kraam of de wagen. Het bedrag zal berekend worden op grond van de tarieven van de op dat moment geldende precarioverordening.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Best d.d. 21-12-2010 en gewijzigd per 14 oktober 2014 (IN14-04699) en per 1 juli 2015. (BL15-07768)

standplaatsenbeleid