Aanwijzingsbesluit artikel 5:17a Algemene Plaatselijke Verordening

Geldend van 10-07-2015 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 5:17a Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel;

gelet op artikel 5:17a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Meppel, zoals vastgesteld op 18 december 2014 door de gemeenteraad van de gemeente Meppel;

overwegende:

  • -

    dat in de gemeenteraad van 24 april 2014 een motie is aangenomen in het belang van de veiligheid, ter voorkoming van overlast en milieuschade de APV te wijzigen met een verbod voor vaartuigen met verbrandingsmotoren in de wijk Berggierslanden;

  • -

    dat op grond van artikel 5:17a van de APV de wijk Berggierslanden dient te worden aangewezen waar het verbod geldt vaartuigen met verbrandingsmotoren in de wijk Berggierslanden te gebruiken;

b e s l u i ten :

vast te stellen het:

Artikel 1

Het gebruik van gemotoriseerde vaartuigen, met uitzondering van vaartuigen met een elektromotor met een vermogen tot maximaal 1000 watt, te verbieden binnen het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart aangegeven gebied.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Meppel, 19 december 2014
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,