Regeling vervallen per 01-01-2021

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Geldend van 28-02-2015 t/m 31-12-2020 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

gelet op artikel 8b van de Participatiewet, artikel 35 lid 1 sub c van de Wet inkomensvoorziening ouderen gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers en artikel 35 lid 1 sub c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

overwegende dat het noodzakelijk is de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand en inkomensvoorzieningen, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ bij verordening te regelen;

besluit vast te stellen de

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening ouderen gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ;

  • b.

   het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

  • c.

   dienst: de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

  • d.

   het beleidsplan: een plan zoals bedoeld in artikel 110 van de Gemeentewet gericht op de uitvoering van de Participatiewet, IOAW en IOAZ.

Artikel 2. Doelstelling en opdracht dagelijks bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wet, waaronder de bestrijding van fraude en voorkoming van misbruik en oneigenlijkgebruik van de wet.

 • 2.

  Met inachtneming van de in lid 1 genoemde uitvoeringsplicht draagt het dagelijks bestuur zorg voor een beleidsplan waarin zij aangeeft hoe fraude wordt voorkomen en opgespoord met in achtneming van de vier (beleid)kaders van het concept programmatisch handhaven, te weten nalevingscommunicatie, optimalisering van de dienstverlening, vroegtijdige detectie en daadwerkelijk sanctioneren.

  In het beleidsplan worden de doelstellingen met betrekking tot handhaving bepaald en objectief meetbare doelen geformuleerd.

Artikel 3. Aangifte Openbaar Ministerie

Indien het niet nakomen van de informatieverplichting leidt tot een benadelingbedrag dat hoger is dan de aangiftegrens, laat het dagelijks bestuur middels de Sociale Recherche Fryslân procesverbaal opmaken om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Artikel 4. Hardheidsclausule

 • 1. Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van debepalingen in deze verordening en nadere beleidsregels, indien toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 6. Verhouding met eerder vastgestelde verordening

Met de inwerkingtreding van deze verordening houden de door de 7 gemeenteraden vastgestelde Handhavingsverordening gemeente Harlingen, gemeente Het Bildt, gemeente Leeuwarderadeel, gemeente Franekeradeel, gemeente Menameradiel, gemeente Terschelling, gemeente Vlieland met ingang van 1 januari 2015 op te bestaan.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân,

Het bestuur voornoemd

, de secretaris , de voorzitter,