Algemene verkoopvoorwaarden registergoederen 1993

Geldend van 18-12-2010 t/m heden

Intitulé

Algemene verkoopvoorwaarden registergoederen 1993

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 23 februari 1993;

b e s l u i t:

vast te stellen de

Algemene voorwaarden registergoederen 1993

Inleiding

Begripsomschrijvingen:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden:

de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden.

Verkoopbesluit:

het besluit tot verkoop genomen door het daartoe bevoegde orgaan van de Gemeente Hellendoorn.

Overeenkomst:

de door de gemeente, onder voorwaarde dat het verkoopbesluit wordt genomen, en de door koper, getekende overeenkomst.

Kennisgevingsbrief:

de brief waarin de gemeente koper in kennis stelt van het feit dat het verkoopbesluit is genomen.

Gemeente:

de gemeente Hellendoorn.

Het college:

het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente.

Koper:

de natuurlijke persoon (personen) en/of rechtspersoon (rechtspersonen) als zodanig genoemd in het verkoopbesluit.

Koopprijs:

de prijs van het verkochte, eventueel inclusief de verschuldigde omzetbelastingen hetgeen overigens door de koper ter zake van de aankoop is verschuldigd, doch daarin niet begrepen de eventueel verschuldigde rentelasten.

Koopsom:

koopprijs exclusief omzetbelasting.

Cessie:

overdracht van rechten voortvloeiend uit het verkoopbesluit.

Aflevering:

feitelijke terbeschikkingstelling van de onroerende zaak.

Levering:

juridische eigendomsoverdracht door inschrijving van de transportakte in de openbare registers.

Verkochte:

het object omschreven in het verkoopbesluit/ overeenkomst.

Transportakte:

de voor overdracht vereiste notariële akte van levering.

Kettingbeding:

verplichting van de koper jegens de gemeente de betreffende bedingen op te leggen aan derden-verkrijgers.

Kwalitatieve verplichting:

een beding dat blijft rusten op het verkochte en van rechtswege overgaat op de rechtsopvolgers(s) onder bijzondere titel waarbij ook degenen die een recht tot gebruik verkrijgen van de belaste zaak daaraan worden gebonden.

Boek 1, 2….. B.W.:

boek 1, respectievelijk 2 enzovoorts van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 1 Titelbewijzen

De gemeente is niet verplicht titelbewijzen of andere bescheiden met betrekking tot het verkochte in eigendom aan de koper over te dragen en af te leveren.

Artikel 2 Bijzondere lasten en beperkingen

 • 1. Het verkochte is, voor zover de gemeente bekend, vrij van bijzondere lasten en beperkingen, met uitzondering van de lasten en beperkingen in het verkoopbesluit, de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden vermeld.

 • 2. De bijzondere bepalingen en feitelijke gegevens vermeld in het verkoopbesluit en in de overeenkomst zijn bindend voor de koper en worden geacht uitdrukkelijk door hem te zijn aanvaard zodra dit verkoopbesluit door koper voor akkoord is ondertekend, dan wel, indien een overeenkomst is getekend, het verkoopbesluit is genomen.

 • 3. Het verkochte wordt in eigendom overgedragen vrij van hypotheken, hypothecaire inschrijvingen en van beslagen.

Artikel 3 Bijstand in procedure

 • 1. Wanneer tegen de koper een vordering wordt ingesteld tot uitwinning of tot erkenning van een recht als bedoeld in artikel 15 lid 2 Boek 7 B.W. is de koper gehouden de verkoper daarvan in kennis te stellen en is de verkoper alsdan gehouden in het geding te komen ten einde de belangen van de koper te verdedigen.

 • 2. De koper doet afstand van zijn rechten jegens de gemeente, als bedoeld in artikel 16 en 20 boek 7 B.W., met uitzondering van het geval hiervoor in lid 1 bedoeld.

Artikel 4 Conformiteit van het verkochte

 • 1. De bestemming van het verkochte en/of het doel waarvoor koper het verkochte wil aanwenden is vermeld in het verkoopbesluit.

 • 2. Het verkochte is conform de wettelijke voorschriften onderzocht op bodemverontreiniging. Op basis van dat onderzoek kan worden geconstateerd dat het verkochte geschikt is voor het doel waarvoor koper het verkochte wil bestemmen, zoals uit het verkoopbesluit/de overeenkomst blijkt.

 • 3. Het verkochte wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt ten tijde van het passeren van de transportakte. Voor zover het verkochte als dan nog niet geheel technisch bouwrijp is, zullen de daartoe benodigde werkzaamheden zo spoedig mogelijk door- en voor rekening van de gemeente worden verricht.

 • 4. Onder technisch bouwrijp wordt in dit geval verstaan dat de gebruikelijke gemeentelijke openbare voorzieningen – riolering, ontsluiting en openbare verlichting – in de nabijheid van het verkochte aanwezig zijn, dat zich op of in het verkochte geen voor de bouw hinderlijke obstakels c.q. voorwerpen bevinden en dat de ligging van het verkochte voldoende hoog is om redelijkerwijs te kunnen aansluiten bij het grondniveau van de omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de uit de bouwput vrijkomende grond en het door de gemeente aan te geven peil.

 • 5. Voor zover blijkens het verkoopbesluit het aanwendingsdoel een andere is dan “te bebouwen terrein”, zijn de leden 2, 3 en 4 van dit artikel niet van toepassing en geldt het navolgende: het verkochte wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt ten tijde van het passeren van de transportakte. De gemeente is verplicht tot het tijdstip van de aflevering voor het verkochte zorg te dragen zoals een zorgvuldig schuldenaar betaamt.

Artikel 5 Aflevering

 • 1. De aflevering vindt plaats zodra de transportakte is verleden.

 • 2. in afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de aflevering, op verzoek van de koper, eerder plaatsvinden met toestemming van het college. Het college kan aan de toestemming, onverminderd het in artikel 7 lid 3 bepaalde, nadere voorwaarden verbinden

Artikel 6 Transportakte

 • 1. De transportakte wordt verleden binnen twee maanden, gerekend vanaf de dagtekening van de kennisgevingsbrief

 • 2. Het college kan, in bijzondere gevallen, te harer beoordeling, op verzoek van koper de termijn in lid 1 bedoeld verlengen. Het college kan aan die verlenging nadere voorwaarden verbinden.

 • 3. De transportakte wordt verleden door een notaris gevestigd in de gemeente, als vermeld in het verkoopbesluit. De koper kan, alvorens het besluit wordt genomen, zijn voorkeur ter zake aan de gemeente kenbaar maken. In bijzondere gevallen kan het college ontheffing verlenen van het in dit lid bepaalde.

Artikel 7 Betaling

 • 1. De koopprijs moet worden voldaan ten tijde van de aflevering.

 • 2. Indien de koper wordt gestoord door een vordering tot uitwinning of tot erkenning van een recht op de zaak dat daarop niet had mogen rusten, is de gemeente verplicht, voor zover de stoornis het genot belemmert van het verkochte, gedurende die periode aan de koper te vergoeden, de interest als hierna bedoeld, over een deel van de koopprijs hetwelk in verhouding staat tot de stoornis en het genot van het gehele verkochte.

 • 3. Indien al dan niet met toepassing van het bepaalde in artikel 5 lid 2 de aflevering plaats heeft vóór de betaling van de koopprijs, is de koper een gebruiksvergoeding verschuldigd, over het tijdvak van de datum van aflevering tot de dag van betaling van de koopprijs, welke gelijk wordt gesteld aan de wettelijke rente over het bedrag van de koopsom. De eventueel over deze vergoeding verschuldigde omzetbelasting is voor rekening van de koper.

 • 4. Indien, al dan niet met toepassing van het bepaalde in artikel 6 lid 2, de transportakte wordt verleden na de in artikel 6 lid 1 bedoelde termijn, is de koper over het tijdvak ingaande de dag waarop de transportakte had moeten zijn verleden tot de dag van betaling van de koopprijs, een interest verschuldigd, welke gelijk is aan de wettelijk rente, over het bedrag van de koopsom. De eventueel over deze interest verschuldigde omzetbelasting is voor rekening van de koper.

 • 5. Bij samenloop van de vergoeding/interest, bedoeld in de leden 3 en 4, is deze slechts één keer verschuldigd.

Artikel 8 Omzetbelasting

 • 1. het verkoopbesluit bepaalt of ter zake door de gemeente aan de koper omzetbelasting in rekening wordt gebracht, welke alsdan door de koper is verschuldigd.

 • 2. Het verkoopbesluit bepaalt tevens, indien omzetbelasting in rekening wordt gebracht , of het verkochte door de gemeente is gebruikt in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 en zo ja, vanaf welk tijdstip.

Artikel 9 Afbakening

 • 1. Voor zover ten tijde van het passeren van de transportakte, de grenzen van het verkochte niet worden gevormd door grenzen van bestaande kadastrale percelen, wordt de grens van het verkochte, vóór het verlijden van de akte van transport, door- en voor rekening van de gemeente met palen of buizen aangegeven.

 • 2. In een situatie waarbij een grens wordt gevormd door het midden van een gemeenschappelijke scheidsmuur danwel de verlengden daarvan worden geen grenstekens aangebracht.

Artikel 10 Zakelijke lasten

In een situatie waarbij een grens wordt gevormd door het midden van een gemeenschappelijke scheidsmuur danwel de verlengden daarvan – worden geen grenstekens aangebracht.

Artikel 11 Kwalitatieve verplichtingen

 • 1.

  • a.

   De eigenaar, beperkt gerechtigde en gebruiker van het verkochte moeten gedogen dat palen, kabels, draden, isolatoren, rosetten, aanduidingsbordjes en pijpleidingen, alsmede kasten, voor zowel openbare als nutsdoeleinden, op-, in-, aan- of boven het verkochte en de daarop aanwezige casu quo op te richten opstallen worden aangebracht en onderhouden, op de plaatsen en de wijzen waarop het college nodig zal achten.

  • b.

   Omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevoren met hem (hen) overleg gepleegd.

  • c.

   De eigenaar, beperkt gerechtigde en gebruiker van het verkochte zijn verplicht al hetgeen krachtens het onder a en b bepaalde is of wordt aangebracht te laten bestaan.

 • 2. De aard van de te maken erfafscheiding is onderworpen aan de goedkeuring van het college.

 • 3. De eigenaar, beperkt gerechtigde en gebruiker van het verkochte zijn verplicht er voor zorg te dragen, dat de grenstekens bedoeld in artikel 9 te allen tijde zichtbaar en bereikbaar zijn; zij mogen deze tekens niet verplaatsen of verwijderen zonder toestemming van het college.

 • 4. De eigenaar, beperkt gerechtigde en gebruiker van het verkochte zijn verplicht een vertegenwoordiger van de gemeente uit te nodigen voor en toe te laten bij de officiële aanwijs van het verkochte aan het kadaster. Indien de gemeente het niet eens is met de aanwijs door de koper, dan wel de koper het niet eens is met de aanwijs door de gemeente, ontstaat een geschil waarop artikel 25 van toepassing is.

 • 5. De thans of in de toekomst op het verkochte staande bomen die onder de kapverordening vallen mogen zonder kapvergunning niet worden gekapt.

 • 6. De bedingen hier in artikel 11 gemaakt gaan over op degenen die het verkochte onder bijzondere titel zullen verkrijgen; mede gebonden zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het verkochte zullen verkrijgen.

Artikel 12 Bouwplicht

 • 1. Het terrein met een bestemming “te bebouwen terrein” dient te worden bebouwd met een gebouw zoals bedoeld in het verkoopbesluit/overeenkomst; met de bouw moet zijn begonnen binnen één jaar, gerekend vanaf de dagtekening van de kennisgevingsbrief.

 • 2. Binnen twee jaar na deze dagtekening dient deze bouw geheel te zijn voltooid.

 • 3. Wanneer niet binnen de in lid 1 genoemde termijn van één jaar met de bouw is begonnen, of wanneer niet binnen de in lid 2 gestelde termijn van twee jaren de bouw geheel is voltooid, heeft de gemeente het recht de grond terug te kopen voor de koopsom, waarvoor deze van de gemeente is gekocht.

 • 4. Indien de gemeente van dit recht gebruik maakt, komen de kosten van de overdracht ten laste van de overdragende partij.

 • 5. Het in lid 3 aan de gemeente toegekende recht werkt niet ten nadele van degene, aan wie een beperkt recht op het verkochte is verleend.

 • 6. Wanneer opstallen op het verkochte in aanbouw zijn ten tijde waarop de gemeente van het in lid 3 bedoelde recht gebruik maakt, is de gemeente niet verplicht boven de koopsom meer aan de wederpartij te vergoeden, dan de waardevermeerdering van het verkochte ontstaan door die opstallen.

Artikel 13 Oppervlakteverschillen

 • 1. Verschil tussen de werkelijke en de in het verkoopbesluit/de overeenkomst genoemde grootte van het verkochte zal geen aanleiding geven tot enigerlei rechtsvordering, hoe ook genaamd, behoudens ingeval van een terrein bestemd voor woningbouwdoeleinden voor afwijkingen groter dan tien centiare; het meerdere verschil zal – op verzoek van belanghebbende – worden verrekend tegen de gemiddelde prijs per centiare van de koopsom.

 • 2. Deze verrekening dient plaats te vinden uiterlijk twee maand na het tijdstip waarop de gerechtigde partij de wederpartij daarom schriftelijk heeft verzocht, onder overlegging van de officiële gegevens van het kadaster.

 • 3. Het recht op verrekening vervalt twee jaar nadat het kadaster de uitkomst van de opmeting aan partijen heeft medegedeeld.

Artikel 14 Vestiging opstal

 • 1. De eigenaar, beperkt gerechtigde en gebruiker van het verkochte zijn, op verzoek van de gemeente, te allen tijde verplicht hun medewerking te verlenen aan het vestigen ten behoeve van de gemeente, op het verkochte, van een recht van opstal als nader in artikel 23 omschreven.

 • 2. De gemeente is gebonden daarvoor een redelijke vergoeding te betalen; alle kosten verbonden aan de vestiging en de mogelijke waardevermindering van het verkochte en de daarop gestichte opstallen zijn ten laste van de gemeente; wordt over een en ander geen overeenstemming bereikt dan is artikel 25 van toepassing.

Artikel 15 Kettingbeding

 • 1. De koper dient de verplichtingen, voortvloeiende uit:

  Artikel 12 : Bouwplicht;

  Artikel 13 : Oppervlakte verschillen;

  Artikel 14 : Vestiging opstalrecht;

  Artikel 15 : Kettingbeding

  bij gehele of gedeeltelijke overdracht in eigendom of toedeling bij verdeling, alsmede bij de verlening daarop van een beperkt recht, aan de nieuwe eigenaar/beperkt gerechtigde, ten behoeve van de gemeente op te leggen en ten behoeve van de gemeente aan te laten nemen, en in verband daarmee het in die artikelen bepaalde in de desbetreffende notariële akte op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van € 22.700,-- ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid van de gemeente om daarnaast nakoming van de overeenkomst te vorderen, onverminderd het recht van de gemeente om daarnaast vergoeding naar geleden schade te vorderen.

 • 2. De boete is dadelijk opeisbaar en wordt verbeurd door het enkele feit van overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

 • 3. Wanneer in het verkoopbesluit/de overeenkomst de koper verplichtingen worden opgelegd in de vorm van een kettingbeding, anders dan die hiervoor in lid 1 bedoeld, is het hier in artikel 15 bepaalde daarop van toepassing.

Artikel 16 Cessie door koper

 • 1. De koper mag, voordat de transportakte is verleden, zijn recht op levering van het verkochte cederen.

 • 2. Onder cessie als bedoeld in lid 1 wordt mede begrepen het vestigen van beperkte rechten.

 • 3. Indien het verkochte bestaat uit meerdere objecten heeft de koper dit recht voor elk object.

 • 4. Voor zover in het verkoopbesluit de koper beperkt is in zijn recht tot vervreemding van het verkochte gelden deze beperkingen ook voor die in dit artikel bedoelde cessie.

 • 5. Indien door gebruik van het cessierecht schade ontstaat voor de gemeente is zij gerechtigd deze op koper te verhalen.

Artikel 17 Vrijwaring

 • 1. Voorzover de wet zulks toelaat en in deze algemene voorwaarden, het verkoopbesluit en de overeenkomst niet anders is vermeld, is de gemeente tot geen enkele vrijwaring gehouden.

 • 2. Is het verkochte bestemd voor woningdoeleinden dan geldt ten aanzien van bodemverontreiniging het hierna in dit artikel bepaalde.

 • 3. Naar de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in het verkochte is een globaal onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport, dat voor de koper ter inzage is. Uit dit rapport blijkt dat er geen reden is om aan te nemen dat zich in de grond dergelijke stoffen bevinden die naar de huidige maatstaven schadelijk zijn te achten voor het milieu, of die anderszins onaanvaardbaar zijn. Evenmin heeft de gemeente, gezien het voorafgaande gebruik van de grond voor zover dat aan de gemeente bekend is, reden om aan te nemen dat dergelijke stoffen zich in de grond zouden kunnen bevinden.

 • 4. Indien vóór het passeren van de transportakte zou blijken van de aanwezigheid van voor het milieu gevaarlijke stoffen, die van zodanige aard zijn dat van de koper in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij, zonder tot sanering over te gaan, aan zijn bouwplicht voldoet, dan heeft de koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden.

 • 5. Indien in het geval bedoeld in lid 4 de aflevering van het verkochte reeds had plaatsgevonden is de koper verplicht het gekochte weer aan de gemeente af te leveren, voorzover in redelijkheid mogelijk, in de staat waarin het verkochte zich bevond bij eerstbedoelde aflevering.

 • 6. Indien in het geval bedoeld in lid 4 de koopprijs door koper was voldaan, wordt deze hem gerestitueerd, met de eventuele door koper betaalde interest, alsmede de door koper over die interest betaalde omzetbelasting, ten tijde van de aflevering aan de gemeente als bedoeld in lid 5.

 • 7. De gemeente vergoedt de koper een interest, berekend naar een percentage van drie/vierde van de wettelijke interest, over de door de gemeente ontvangen koopsom, vanaf de dag van ontvangst van die koopsom tot de dag van ontbinding van de koopovereenkomst. Overigens is de gemeente tot geen enkele vergoeding, hoe dan ook verplicht.

 • 8. Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen worden niet verstaan: funderingsrestanten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, noch de aanwezigheid van de draagkracht van de grond beïnvloedende omstandigheden, noch stobben van bomen of struiken.

Artikel 18 Faillissement en beslag

Indien de koper voor het passeren van de transportakte in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft gekregen, alsmede wanneer er voor die datum executoriaal beslag op zijn roerende en/of onroerende zaken wordt gelegd, is de gemeente bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, onverminderd het in artikel 20 bepaalde.

Artikel 19 Hoofdelijkheid

Indien in het verkoopbesluit omtrent één en hetzelfde object meer dan één natuurlijke- of rechtspersoon als wederpartij van de gemeente staat genoemd, zijn deze personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het verkoopbesluit voortvloeien.

Artikel 20 Boetebepaling

Bij niet-nakoming en of overtreding van enige verplichtingen, voortvloeiend uit het verkoopbesluit of de overeenkomst, verbeurt de koper – zonodig na ingebrekestelling, na verloop van de in die ingebrekestelling bepaalde termijn en voorzover elders niet anders bepaald – ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van twintig procent (20%) van de koopprijs, met een minimum van € 11.350,--, alsmede een bedrag van € 50,-- per dag dat overtreding of niet-nakoming voortduurt, onverminderd recht van de gemeente om vergoeding van de hiervoor geleden schade te vorderen.

Artikel 21 Diversen

Degenen die namens koper het verkoopbesluit/de overeenkomst voor akkoord ondertekent vrijwaart de gemeente inzake zijn bevoegdheid tot het aangaan van de transactie namens koper; in dit geval is hij naast de koper hoofdelijk aansprakelijk op de wijze als bedoeld in artikel 19.

Artikel 22 Woonplaats

De gemeente kiest voor alle gevolgen van de overeenkomst zowel op het gebied van het burgerlijk recht (waarvan met name wordt vermeld artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek), als op dat van het fiscale recht, woonplaats het Raadhuis te Nijverdal, 7442 MA, Willem Alexanderstraat 7.

Artikel 23 Opstalrecht voor kabels en leidingen

 • 1. Wanneer in het verkoopbesluit/de overeenkomst is opgenomen dat een opstalrecht voor kabels en leidingen wordt gevestigd, geldt ter zake het hierin in dit artikel bepaalde

 • 2. Ten laste van een daartoe in het verkoopbesluit/de overeenkomst aangeduid gedeelte van het verkochte en ten behoeve van de in het verkoopbesluit/de overeenkomst aangegeven begunstigde wordt gevestigd een opstalrecht, inhoudende het recht om nutsvoorzieningen aan te leggen, te hebben, te houden, te inspecteren, te onderhouden en te vernieuwen, alsmede inhoudende het recht van gebruik van aangrenzende – in redelijk onderling overleg vast te stellen – stroken grond als zogenaamde werkstroken.

 • 3. Bij dit opstalrecht wordt bepaald dat op respectievelijk in of boven dat gedeelte van het verkochte geen bouwwerken mogen worden opgericht, noch een gesloten wegdek mag worden aangebracht, ontgrondingen worden verricht of bomen, dan wel diepwortelende struiken worden geplant, of aan derden toestemming tot een zulk een handeling worden verleend. Voor de vestiging van dit beperkte recht is de begunstigde geen enkele vergoeding verschuldigd.

 • 4. De kosten van het vestigen van het opstalrecht komen ten laste van koper. Met deze kosten en de bezwaring met dit recht is rekening gehouden bij de bepaling van de koopprijs. Eventuele uitvoeringsschade na de aflevering zal volgens de gebruikelijke normen worden vergoed.

Artikel 24 Erfdienstbaarheden van voetpad en/of weg

 • 1. Wanneer in het verkoopbesluit/de overeenkomst van de gemeente is opgenomen dat een erfdienstbaarheid van voetpad en/of weg wordt gevestigd, geldt ter zake het hier in dit artikel bepaalde:

  Onder een erfdienstbaarheid van voetpad wordt verstaan: de verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden dat de in de transportakte omschreven of op de aan die akte gehechte situatietekening aangegeven strook grond door de eigenaar van het heersend erf gebruikt wordt als voerpad om te voet, met een fiets, kruiwagen of ander klein voertuig te komen en te gaan van en naar de openbare straat.

  Gemotoriseerde voertuigen mogen slechts met afgezette motor worden meegevoerd.

  Het onderhoud van het voetpad is voor rekening van de eigenaar van het heersend erf. Indien en voorzover het voetpad mede wordt gebruikt of redelijkerwijs kan worden gebruikt door de eigenaar van het dienend erf en/of de eigenaar van andere heersende erven, zijn de lasten van onderhoud voor gezamenlijke rekening.

  Onder een erfdienstbaarheid van weg wordt verstaan: de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om te dulden, dat een in de transportakte omschreven of op de aan die akte gehechte situatietekening aangegeven stuk grond ten behoeve van de eigenaar van het heersend erf gebruikt wordt niet alleen als voetpad doch ook als weg om een twee- of driewielig motorvoertuig en automobiel of ander vierwielig voertuig te berijden. Parkeren of op andere wijze versperren van de weg is niet toegestaan.

  Het onderhoud van de weg komt ten laste van de gebruikers daarvan naar verhouding van de aard en veelvuldigheid van het gebruik. De erfdienstbaarheid is gevestigd uitsluitend ten behoeve van het heersend erf met de bestemming als in de transportakte aangegeven.

 • 2. Op de grens van de percelen, voorzover aan beide zijden langs die erfdienstbaarheden van voetpad en/of weg zijn gevestigd, mogen geen afscheidingen worden geplaatst.

 • 3. De stroken grond waarover de erfdienstbaarheden van voetpad en/of weg zullen worden uitgeoefend, mogen nimmer worden bebouwd of beplant, of voor opslagplaats of bergplaats worden gebezigd.

 • 4. De eigenaar van het heersend erf is verplicht er zorg voor te dragen dat bij gebruik van de hiervoor vermelde erfdienstbaarheden, dat gebruik plaats vindt overeenkomstig het hiervoor bepaalde. Indien van die rechten gebruik wordt gemaakt op een wijze strijdig met de wet en/of het hiervoor bepaalde, is de eigenaar van het heersend erf daarvoor aansprakelijk. Hij verbeurt alsdan onverminderd alle andere rechten van de eigenaar van het dienend erf, een boete groot € 25,-- per overtreding ten behoeve van de eigenaar van het dienend erf, welke boete evenwel alleen dan is verschuldigd wanneer de eigenaar van het dienend erf de eigenaar van het heersend erf op zijn verplichtingen bij aangetekend schrijven heeft gewezen met de mededeling dat bij herhaalde overtreding tot vordering van de boete zal worden overgegaan. Het in dit punt 4 bepaalde geldt niet zolang de gemeente eigenaar is van het heersend erf.

Artikel 25 Geschillenregeling

Alle geschillen die naar aanleiding van het verkoopbesluit/de overeenkomst mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter, tenzij partijen ter zake van die geschillen alsnog een andere arbitrageregeling overeenkomen.