Regeling vervallen per 30-11-2022

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014

Geldend van 16-04-2014 t/m 29-11-2022 met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014

VERORDENING GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN VELSEN 2014

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald in bijlage 1.

 • 2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:

  • a.

   systematisch via het gemeentelijke distributiesysteem, de Gegevensmakelaar;

  • b.

   periodieke papieren verstrekkingen;

  • c.

   Ad hoc verstrekkingen op papier;

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid en vierde lid.

 • 2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3. Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt, zijn:

  • a.

   Stichting Welzijn, WonenPlus;

  • b.

   Politie Kennemerland, RIC/NSIS;

  • c.

   Thuiszorg Zuid-Kennemerland, Bureau Zorgbemiddeling.

 • 4. De volgende categorieën van derden komen in aanmerking voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie:

  • a.

   door de gemeente gesubsidieerde instellingen met een niet-commercieel doel;

  • b.

   landelijke instellingen, stichtingen en verenigingen met een CBF-keurmerk;

  • c.

   Informatie ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek;

  • d.

   Informatie ten behoeve van genealogisch onderzoek;

  • e.

   vakorganisaties;

  • f.

   ouderenbonden.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 16 april 2014 en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014.

Bijlage 1