Addendum bij Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering gemeente Asten 2015

Geldend van 02-07-2015 t/m heden

Intitulé

Addendum bij Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering gemeente Asten 2015

De gemeenteraad van de gemeente Asten;

Overwegende, dat met betrekking tot het beschrijven en waarderen van de functies van de op de griffie werkzame ambtenaren zoveel mogelijk dient te worden aangesloten aan de methode van beschrijven en waarderen van functies van het overige personeel van de gemeente Asten

Gelet op artikel 1:3a CAR/UWO;

Besluit:

Addendum bij Procedureregeling functiebeschrijving- en waardering gemeente Asten 2015

 • 1.

  De door het College van de gemeente Asten op 25 november 2014 vastgestelde “Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering gemeente Asten 2015”, verder aangeduid als procedureregeling, met inachtneming van het bepaalde onder 2 van toepassing te verklaren en naar analogie toe te passen voor de functies binnen de griffie van de gemeente Asten.

 • 2.

  Te bepalen dat:

  • a.

   Daar waar in de procedureregeling gesproken wordt over “bevoegd gezag”, gelezen dient te worden “de gemeenteraad”.

  • b.

   Daar waar in de procedureregeling gesproken wordt over “de directie”, gelezen dient te worden “de burgemeester”.

  • c.

   Daar waar gesproken wordt over “het managementteam”, gelezen dient te worden “de werkgeverscommissie”.

  • d.

   De beschrijving en de waardering van de functies binnen de griffie dezelfde stappen van de procedureregeling doorlopen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 3 februari 2015.
De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp–Sonnemans
voorzitter,
mr. H.G. Vos.