Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar en aanwijzing gemeente-, heffings- en invorderingsambtenaar haven-, kade- en opslaggelden vrachtschepen

Geldend van 18-06-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar en aanwijzing gemeente-, heffings- en invorderingsambtenaar haven-, kade- en opslaggelden vrachtschepen

Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar enaanwijzing gemeente-, heffings- en invorderingsambtenaar haven-, kade- en opslaggelden vrachtschepen

Het college van burgemeester en wethouders van Lochem;

gelet op artikel 160, eerste lid, onder d, van de Gemeentewet, artikelen 231 en 246a Gemeentewet, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en 63a van de Invorderingswet 1990, artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, en artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten,

overwegende:

  • -

    dat vijf gemeenten met een haven gelegen aan de Twentekanalen samenwerken met betrekking tot het beheer en ontwikkeling van de gemeentelijke havens en in het kader daarvan de heffing en invordering van haven-, kade- en opslaggelden ter zake van vrachtschepen hebben opgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT);

  • -

    dat om de functie van heffings- en invorderingsambtenaar haven-, kade- en opslaggelden te kunnen uitoefenen aanstelling als onbezoldigd gemeenteambtenaar nodig is;

besluit:

Artikel 1

Aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar van de Gemeente Lochem:

De directeur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (hierna: GBT).

De in de gemeente Lochem geldende rechtspositieregeling is op betrokkene niet van toepassing.

Artikel 2

Aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b van de Gemeentewet (heffingsambtenaar), voor de haven, kade en opslaggelden voor vrachtschepen:

De directeur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Artikel 3

Aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar), voor de haven, kade en opslaggelden voor vrachtschepen:

De directeur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Artikel 4

Aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel d van de Gemeentewet (‘belastingambtenaar havengelden’), jegens wie tevens gelden de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen, de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet met betrekking tot de heffing en invordering van de Haven, kade en opslaggelden voor vrachtschepen:

De directeur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Artikel 5

  • 1. Mandatering van de in artikel 2, artikel 3 en artikel 4 bedoelde bevoegdheden door de directeur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente en ondermandatering op grond hiervan is mogelijk.

  • 2. Mandaten die zijn verleend op grond van het mandaatbesluit van 26 januari 2005 en die gelden op de dag voor inwerkingtreding van dit besluit, worden geacht te zijn verleend op grond van dit besluit, met inachtneming van het in dit besluit bepaalde.

Artikel 6

De functionaris die op grond van dit besluit is aangewezen als gemeente-, heffings- en invorderingsambtenaar Haven- kade- en opslaggelden ter zake van vrachtschepen treedt in de plaats van het afdelingshoofd Financiën die als zodanig vóór de inwerkingtreding van dit besluit bevoegd was.

Artikel 7

Het aanwijzingsbesluit van 18 januari 2005 wordt ingetrokken voor wat betreft de heffing en invordering van Haven- en kadegelden ter zake van vrachtschepen en blijft voor het overige onverkort van kracht.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanstelling en aanwijzing gemeentelijke heffingsambtenaar voor haven- kade- en opslaggelden voor vrachtschepen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015.

De secretaris, De burgemeester,