Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015

Geldend van 08-06-2015 t/m 31-12-2015

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015

De Raad van de gemeente Gouda;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 april 2015, kenmerk 930563;

gelet op artikel 2.1.3, derde lid, van de Wmo 2015, artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47 van de Participatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien de adviezen van de Wmo-raad van, 26 februari 2015 en van 23 maart 2015 en het advies van de Cliëntenadviesraad van 7 april 2015;

besluit:

de Verordening burger- en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015 vast te stellen.

Artikel 1 - Goudse adviesraad sociaal domein

 • 1. De ingezetenen van Gouda dan wel hun vertegenwoordigers worden bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet betrokken door een Goudse adviesraad sociaal domein.

 • 2. De Goudse adviesraad sociaal domein bestaat uit 7 personen, waaronder een voorzitter.

 • 3. De Goudse adviesraad sociaal domein is, voor zover redelijkerwijs mogelijk en met uitzondering van de onafhankelijk voorzitter, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de in het eerste lid genoemde wetten betrokken personen.

 • 4. De leden bekleden geen functie in een politieke partij of bij een organisatie die direct belang heeft bij de dienstverlening aan (een van de) doelgroepen van bovengenoemde drie wetten.

Artikel 2 - Goudse cliëntenraad

 • 1. Cliënten die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet, dan wel hun vertegenwoordigers, worden bij de uitvoering van deze wetten betrokken door een Goudse cliëntenraad.

 • 2. De Goudse cliëntenraad bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste vijftien personen, inclusief een voorzitter.

 • 3. De Goudse cliëntenraad is, met uitzondering van de onafhankelijk voorzitter, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de wetten betrokken personen.

 • 4. De leden bekleden geen functie in een politieke partij of bij een organisatie die direct belang heeft bij de dienstverlening aan (een van de) doelgroepen.

Artikel 3 - Benoeming en zittingsduur

 • 1. De voorzitter, die voorzitter is van de Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad, wordt door het college benoemd voor een periode van vier jaar en kan eenmaal voor een periode van vier jaar herbenoemd worden.

 • 2. De leden van de Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. Indien mogelijk blijven zittende leden aan totdat in hun opvolging is voorzien.

 • 3. De voorzitter en de leden van de Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad worden geselecteerd op basis van de profielschetsen als opgenomen in de bijlagen.

Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden

Artikel 4 - Taken van het college

 • 1. Het college stelt de Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad tijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid c.q. de uitvoering betreffende de wetten te doen.

 • 2. Het college vraagt over beleidsvoornemens advies aan de Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 3. Van een tijdstip als bedoeld in het tweede lid is sprake als de adviesaanvraag uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de datum waarop het college voornemens is het beleid vast te stellen, wordt toegezonden. In goed overleg kan er van deze termijn worden afgeweken.

 • 4. Wanneer het college de Goudse adviesraad sociaal domein verzoekt een advies te geven op voorgenomen beleid wordt dit gepubliceerd op de gemeentepagina.

 • 5. Binnen 4 weken nadat het college een advies heeft ontvangen voorziet het college zowel de Goudse adviesraad sociaal domein als de Goudse cliëntenraad van een reactie op dit advies. In deze schriftelijke reactie wordt aangegeven wat er met dit advies is gedaan en welke onderdelen uit het advies bij besluitvorming door het college al dan niet zijn overgenomen. Wanneer onderdelen uit het advies niet zijn overgenomen wordt in de reactie aangegeven waarom hiervan afgeweken is.

 • 6. Het college informeert de gemeenteraad over het advies en geeft daarbij aan welke onderdelen uit het advies al dan niet zijn overgenomen en waarom. Daarbij worden de adviezen van de Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad, als ook de ontvangen zienswijze(n) meegezonden.

Artikel 5 - Ondersteuning en informatie

Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de Goudse adviesraad sociaal domein en van de Goudse cliëntenraad die nodig is om hun rol goed te kunnen vervullen. Hiertoe:

 • a.

  wordt al dan niet op vraag van de Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad alle informatie verstrekt die nodig is voor het formuleren van een advies;

 • b.

  worden ambtenaren van de gemeente Gouda in de gelegenheid gesteld om in overleg een vergadering bij te wonen van de Goudse adviesraad sociaal domein of de Goudse cliëntenraad voor het geven van toelichting of uitleg over (voorgenomen) beleid;

 • c.

  wordt de informatie, bedoeld onder a en b op een zodanig tijdstip verstrekt dat daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming;

 • d.

  stelt het college een ambtenaar van de gemeente Gouda aan als ambtelijk secretaris van de Goudse cliëntenraad ter ondersteuning van de uitvoering van hun taken en ook ter ondersteuning van de voorzitter bij de uitoefening van de opdracht om toe te groeien naar één adviesraad;

 • e.

  wordt aan beide raden de nodige ondersteuning en faciliteiten toegekend, zoals vergaderruimte, vergaderfaciliteiten en benodigde kantoormiddelen;

 • f.

  wordt budget beschikbaar gesteld dat is afgestemd op het gebruik van de verschillende faciliteiten en kan worden aangewend voor deskundigheidsbevordering van de leden, ondersteuning bij de vergaderingen, de kosten van een vergaderlocatie, vacatiegelden en overige vergoedingen.

Artikel 6 - Taken en bevoegdheden Goudse adviesraad sociaal domein

 • 1. De Goudse adviesraad sociaal domein brengt gevraagd en ongevraagd advies uit bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen die het sociaal domein betreffen, doet voorstellen over het beleid en signaleert ontwikkelingen over zaken die hiervoor van belang zijn.

 • 2. Een advies dat op verzoek van het college, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt uitgebracht wordt uiterlijk 10 werkdagen voordat het college voornemens is het beleid vast te stellen toegezonden.

 • 3. De Goudse adviesraad sociaal domein vraagt de Goudse cliëntenraad om advies ten behoeve van het vormen van zijn advies.

 • 4. Indien de Goudse adviesraad sociaal domein in zijn advies aan het college afwijkt van het door de Goudse cliëntenraad gegevenadvies, wordt de reden van afwijking toegelicht aan zowel de Goudse cliëntenraad als het college. Aan het college wordt tevens een afschrift van het advies meegezonden.

 • 5. Indien van toepassing neemt de Goudse adviesraad sociaal domein in het advies tevens de zienswijze van Goudse burgers en organisaties op, inclusief de reden waarom dit al dan niet in het definitieve advies is overgenomen. Aan het college wordt tevens een afschrift van de zienswijze(n) meegezonden.

 • 6. De Goudse adviesraad sociaal domein richt een netwerk in van representatieve Goudse maatschappelijk organisaties zonder winstoogmerk of politieke doelstelling die sociaal-maatschappelijke betrokken zijn en vakinhoudelijk deskundig op (een deel van) het sociaal domein. Voor het vormen van een advies kan (een deel van) deze organisaties, afhankelijk van het onderwerp, om hun zienswijze worden gevraagd. De Goudse adviesraad sociaal domein informeert direct na de ontvangst van een adviesaanvraag de organisaties in dit netwerk zodat zij een zienswijze en/of reactie – gevraagd en ongevraagd – kunnen inbrengen.

 • 7. De Goudse adviesraad sociaal domein stelt ten dienste van zijn functioneren een huishoudelijk reglement op waarin in ieder geval geregeld zijn: de inrichting van het netwerk als bedoel in het zesde lid, de administratieve ondersteuning, de in- en externe communicatie, de inrichting van vergaderingen, de vergoeding van de werkzaamheden, de verdeling en de inzet van het budget, de wijze van besluitvorming en de samenwerking met de Goudse cliëntenraad.

 • 8. Voor het te vormen advies worden periodiek vergaderingen belegd voor de leden van de Goudse adviesraad sociaal domein. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij de voorzitter, na raadpleging van de leden van de Goudse adviesraad sociaal domein, anders beslist.

 • 9. Ieder lid is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit dient te geschieden uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering door toezending aan de voorzitter of secretaris.

 • 10. Om inwoners van Gouda te informeren over de te vormen adviezen en de mogelijkheid hierover mee te praten richt de Goudse adviesraad sociaal domein de externe communicatie zodanig in dat informatie over de te vormen adviezen en de mogelijkheid tot het bijwonen van vergaderingen van de adviesraad goed toegankelijk is voor de inwoners van Gouda.

 • 11. De Goudse adviesraad sociaal domein stelt vóór 1 oktober een begroting op voor het volgende begrotingsjaar welke door de verantwoordelijk wethouder(s) geaccordeerd dient te worden.

 • 12. Jaarlijks brengt de Goudse adviesraad sociaal domein vóór 1 april verslag uit aan het college, van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gestelde budget.

Artikel 7 - Taken en bevoegdheden Goudse cliëntenraad

 • 1. De Goudse cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college met betrekking tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Een afschrift hiervan wordt aan de Goudse adviesraad sociaal domein gestuurd.

 • 2. De Goudse cliëntenraad doet met betrekking tot verordeningen en beleidsvoorstellen zijn advies aan de Goudse adviesraad sociaal domein toekomen.

 • 3. Het advies zoals bedoeld in artikel 6, derde lid en 7, tweede lid wordt binnen een door de voorzitter van de Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad aangegeven periode aan eerstgenoemde adviesraad toegezonden.

 • 4. De Goudse cliëntenraad stelt ten dienste van zijn functioneren een huishoudelijk reglement op waarin in ieder geval geregeld zijn: de zetelverdeling; de administratieve ondersteuning; de in- en externe communicatie; de inrichting van vergaderingen; de termijn van aanlevering van agendapunten van leden alsmede aan wie deze moeten worden toegezonden; de wijze van samenwerken met de Goudse adviesraad sociaal domein en de verdeling van de middelen en de wijze van besluitvorming.

 • 5. De vergaderingen van de Goudse cliëntenraad zijn openbaar tenzij de voorzitter, na raadpleging van de leden van de Goudse cliëntenraad, anders beslist.

 • 6. Ieder lid van de Goudse cliëntenraad is bevoegd agendapunten aan te dragen.

 • 7. De Goudse cliëntenraad stelt vóór 1 oktober een begroting op voor het volgende begrotingsjaar welke door de verantwoordelijk wethouder(s) geaccordeerd dient te worden.

 • 8. Jaarlijks vóór 1 april brengt de Goudse cliëntenraad aan het college verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gestelde budget.

Artikel 8 - Periodiek overleg

 • 1. De wethouders die het sociale domein in hun portefeuille hebben, wonen twee maal per jaar (een deel van) de vergadering met alle leden van de Goudse adviesraad sociaal domein bij. Daarnaast vindt er twee maal per jaar overleg plaats met de wethouder(s) en een vertegenwoordiging van de Goudse adviesraad sociaal domein, waaronder in ieder geval de voorzitter. De voorzitter van de Goudse adviesraad sociaal domein zit deze overleggen voor.

 • 2. De Goudse cliëntenraad overlegt 1 keer per jaar met de wethouder Jeugd, Wmo en/of Participatiewet en minimaal vier keer per jaar met een ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente die betrokken is bij de uitvoering van (een van) deze drie wetten. De voorzitter van de Goudse cliëntenraad zit deze overleggen voor.

Artikel 9 - Budget

 • 1. De Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad ontvangen een jaarlijks budget voor hun werkzaamheden.

 • 2. De hoogte van het budget wordt door het college vastgesteld.

 • 3. De Goudse adviesraad sociaal domein dient met dit budget in ieder geval de volgende kosten te dekken: de kosten van het secretariaat; de verslaglegging; de voorbereiding van de advisering; het laten circuleren van adviesaanvragen bij de organisaties die deel uitmaken van het netwerk; het verwerken van de zienswijzen van die organisaties; het verwerken van de ontvangen zienswijzen van de burgers en het inrichten van de in-/externe communicatie; het op de rol zetten van signalen vanuit de Goudse samenleving;, onkostenvergoedingen en vacatiegelden.

 • 4. De Goudse cliëntenraad dient met dit budget in ieder geval de volgende kosten te dekken: kosten die verband houden met beheer en extern advies.

Artikel 10 - Geheimhouding

 • 1. De leden van de Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad houden zich in voorkomende gevallen aan een opgelegde c.q. afgesproken embargoperiode. In dat geval is artikel 4, vierde lid niet van toepassing.

 • 2. De leden van de Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad dragen zorg voor de bescherming van de privacy van inwoners en cliënten die zich op enigerlei wijze tot een van de raden wenden.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 11 - Evaluatie

Jaarlijks wordt tussen de twee adviesraden en het ambtelijk apparaat van de gemeente Gouda geëvalueerd of de gekozen opzet voldoet. De twee raden brengen verslag uit van deze evaluatie aan de gemeenteraad. De eerste evaluatie zal in de zomer van 2016 gereed zijn en aan de raad beschikbaar gesteld worden.

Artikel 12 - Intrekken oude verordening

De Verordening cliëntenparticipatie Gouda 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 13 - Overgangsrecht

De voorzitter en de leden van de huidige Wmo-raad en Cliëntenadviesraad blijven aan totdat in hun vervanging is voorzien.

Artikel 14 - Inwerkingtreding van de verordening

Deze verordening treedt één dag na bekendmaking in werking.

Artikel 15 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening burger- en cliëntenparticipatie Gouda 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 mei 2015

De voorzitter,

De griffier,

Bijlagen:

 • 1.

  Functieprofiel voorzitter Goudse adviesraad sociaal domein

 • 2.

  Functieprofiel leden Goudse adviesraad sociaal domein

 • 3.

  Functieprofiel voorzitter Goudse cliëntenraad

 • 4.

  Functieprofiel leden Goudse cliëntenraad

i255759.pdf [Klik hier om het document te downloaden]

i255758.pdf [Klik hier om het document te downloaden]

Toelichting op de Verordening Goudse burger- en cliëntenparticipatie 2015

Algemeen

Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan de artikelen 2.1.3, derde lid, van de Wmo 2015, artikel 2.10 van de Jeugdwet en artikel 47 van de Participatiewet.

Artikel 2.1.3, derde lid, van de Wmo 2015 en artikel 2.10 van de Jeugdwet (waarin artikel 2.1.3, derde lid, van de Wmo van overeenkomstige toepassing wordt verklaard) dragen de gemeenteraad op bij verordening te bepalen op welke wijze ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, worden betrokken bij de uitvoering van deze wetten. Daarbij wordt in ieder geval geregeld op welke wijze zij:

 • a.

  in de gelegenheid worden gesteld voorstellen voor het beleid te doen;

 • b.

  vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen;

 • c.

  worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen;

 • d.

  deel kunnen nemen aan periodiek overleg;

 • e.

  onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

 • f.

  worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

Artikel 47 van de Participatiewet bevat een vergelijkbare bepaling, zij het dat de doelgroep personen betreft als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet of hun vertegenwoordigers.

Personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet zijn personen:

 • a.

  die algemene bijstand ontvangen;

 • b.

  als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid onderdelen b en c, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA), artikel 35, vierde lid, onderdelen b en c, van de WIA en artikel 36, derde lid, onderdelen b en c, van de WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend;

 • c.

  personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;

 • d.

  personen met een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet;

 • e.

  personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • f.

  personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • g.

  personen zonder uitkering;

 • h.

  en, die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het college aangeboden voorziening.

Artikelgewijze toelichting bij verordening burger en cliëntenparticipatie sociaal domein Gouda 2015

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld.

Artikel 1 - Goudse adviesraad sociaal domein

Dit artikel bepaalt hoe in Gouda de burgerparticipatie wordt vorm gegeven.

Omdat het niet mogelijk is alle inwoners van Gouda persoonlijk te betrekken is er, ten aanzien van advisering op beleidsontwikkeling met betrekking tot de drie wetten op het sociale domein, voor gekozen een Goudse adviesraad sociaal domein samen te stellen. Adviesaanvragen worden gepubliceerd op de gemeentelijke pagina zodat inwoners van Gouda op de hoogte zijn van de door de Goudse adviesraad sociaal domein te vormen adviezen. De vergaderingen van de Goudse adviesraad sociaal domein waarin deze adviesaanvragen worden besproken, worden – met uitzondering van de adviesaanvragen waar een embargo op rust – aangekondigd op de website van de adviesraad. Tevens kunnen (cliënten-)organisaties worden bevraagd op hun zienswijze betreffende het voorgenomen beleid. Hiertoe wordt een netwerk ingesteld, maar ook kunnen incidenteel organisaties die geen deel uitmaken van dit netwerk worden bevraagd. Zowel inwoners van Gouda als Goudse maatschappelijke organisaties die geen deel uitmaken van het netwerk kunnen op deze openbare vergadering van de Goudse adviesraad sociaal domein hun zienswijze kenbaar maken

Op grond van hun kennis van zaken op deze beleidsterreinen zijn de leden van de Goudse adviesraad sociaal domein in staat de belangen van alle betrokkenen naar inhoud te wegen in relatie tot de vastgestelde of nieuw vast te stellen beleidskaders.

Vierde lid

Reden hiervoor is dat (het risico op) verstrengeling van functies bij leden van de Goudse adviesraad sociaal domein vermeden dient te worden.

Artikel 2 - Goudse cliëntenraad

Dit artikel bepaalt hoe de cliëntenparticipatie wordt vorm gegeven.

Omdat het niet mogelijk is om alle personen persoonlijk te betrekken is er ten aanzien van advies op de uitvoering van de wetten gekozen om een cliëntenraad samen te stellen die bestaat uit cliënten en vertegenwoordigers van de doelgroepen zelf.

Derde lid

Om de actieve betrokkenheid van alle personen goed tot zijn recht te kunnen laten komen, is het van belang dat de cliëntenraad een afspiegeling is van alle doelgroepen. Een evenredige vertegenwoordiging van bovengenoemde groepen in de cliëntenraad is daarom het uitgangspunt. Dit voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.

Dit uitgangspunt is in overeenstemming met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De doelstelling van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente waardigheid (zie het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2007, nummer 169).

Artikel 3 - Benoeming en zittingsduur

Het college benoemt de voorzitter en de leden van de Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad. De benoeming van de leden wordt gemandateerd aan de verantwoordelijk wethouders. De benoeming van de voorzitter van de raden ligt bij het college zelf.

Artikel 4 - Taken van het college

In dit artikel wordt bepaald welke taken het college heeft ten aanzien van de burger- en cliëntenparticipatie en welke termijnen daarvoor staan.

Tweede lid

Om een advies te formulieren dat wezenlijk van invloed kan zijn op het te nemen besluit dient een adviesaanvraag tijdig bij de Goudse adviesraad sociaal domein c.q de Goudse cliëntenraad te worden ingediend.

Derde lid

De termijn is bepaald aan de hand van de tijd die minimaal nodig is voor de Goudse adviesraad sociaal domein om dit advies vorm te geven waarbij tevens om advies gevraagd wordt aan de Goudse cliëntenraad en zienswijzen gevraagd kunnen worden aan de organisaties uit het netwerk van de Goudse adviesraad sociaal domein. Tevens wordt rekening gehouden met tijd die nodig is om inwoners van Gouda de mogelijkheid te bieden om tijdens een vergadering van de Goudse adviesraad sociaal domein hun zienswijze te geven. Daarnaast is tijd nodig voor het ambtelijk apparaat om het advies te verwerken in het beleidsvoorstel aan het college en een antwoord aan de Goudse adviesraad sociaal domein / Goudse cliëntenraad te formuleren. Een collegeadvies wordt een week voor behandeling in het college ingediend. Dit alles bij elkaar opgeteld betekent dat, dat de adviesaanvraag uiterlijk 8 weken voor de datum waarop het college voornemens is het beleid vast te stellen moet worden toegezonden .

Het kan zijn dat in het voortraject van de vorming van een collegeadvies de Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad al zover meegenomen zijn in de voorbereidingen, dat de termijn van 8 weken verkort kan worden. Het kan echter ook zijn dat voor adviesvorming een uitgebreide raadpleging van meerdere partijen nodig is die meer tijd vergt. In dergelijke situaties kunnen tussen beide raden en de gemeente vroegtijdig afspraken worden gemaakt over een aangepaste termijn.

Vierde lid

Inwoners van Gouda en maatschappelijke organisaties worden op deze wijze op de hoogte gesteld van de adviesvraag betreffende het voorgenomen beleid en kunnen via de vergaderingen van de Goudse adviesraad sociaal domein hun input leveren ten behoeve van de adviesvorming.

Vijfde lid

De Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad ontvangen binnen 4 weken na het collegebesluit een reactie op hun advies. Mocht de reactie van het college de termijn van 4 weken na het ingediende advies van de Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad overschrijden, dan worden betreffende raad/raden hiervan tijdig op de hoogte gesteld en geïnformeerd over de uiterste datum waarop zij alsnog een reactie op het advies kunnen verwachten.

Zesde lid

De Goudse adviesraad sociaal domein en de Goudse cliëntenraad hebben de bevoegdheid het college gevraagd en ongevraagd te adviseren betreffende voorgenomen beleid van de gemeente of signalen uit de stad over ontwikkelingen die voor het sociaal domein van belang zijn. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over dit advies, over de reactie van het college op dit advies en de eventuele genomen besluiten.

Artikel 5 - Ondersteuning en informatie

Om zijn taken effectief te kunnen vervullen is het van belang dat zowel de Goudse adviesraad sociaal domein als de Goudse cliëntenraad worden gefaciliteerd, zowel in financieel opzicht als in facilitair opzicht zoals vergaderruimte en de toegang tot kantoormiddelen. Het college zorgt tevens voor ambtelijke ondersteuning van de Goudse cliëntenraad. Voor de Goudse adviesraad sociaal domein is in de hoogte van het budget rekening gehouden met de externe inhuur van (secretariële) ondersteuning.

Indien ervoor gekozen wordt op andere locaties te vergaderen dan door de gemeente Gouda wordt aangeboden, dan worden de eventuele hieruit voorkomende kosten vanuit het eigen budget van de adviesraad of cliëntenraad gefinancierd.

Het secretariaat voor de Goudse cliëntenraad wordt gevoerd door de gemeente. Het ambtelijk secretariaat is onder andere belast met:

 • 1.

  het opmaken van de agenda;

 • 2.

  het gereedmaken van vergaderstukken;

 • 3.

  het bijeenroepen van de cliëntenraad;

 • 4.

  het opstellen van verslagen / besluitenlijsten van vergaderingen;

 • 5.

  het voeren van de correspondentie in overleg met de secretaris;

 • 6.

  redactionele ondersteuning bij het opstellen van adviezen;

 • 7.

  het archiveren van inkomende en uitgaande bescheiden;

 • 8.

  het binnen de gemeente vergaren van gevraagde informatie.

Verzoeken aan de Goudse cliëntenraad om informatie, signalen, antwoorden op vragen, voorstellen, adviezen en dergelijke lopen via het ambtelijk secretariaat.

Artikel 6 - Taken en bevoegdheden Goudse adviesraad sociaal domein

Behalve de taken en bevoegdheden van de Goudse adviesraad sociaal domein wordt in dit artikel ook de samenwerking met de Goudse cliëntenraad bepaald, evenals de inspraak van ingezetenen en Goudse organisaties.

De Goudse adviesraad sociaal domein zorgt voor een effectieve en efficiënte handels- en werkwijze. De wijze waarop dit gebeurt wordt nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Zesde lid

Uitgangspunt van de advisering is dat er sprake is van een gewogen maatschappelijk draagvlak binnen de beleidsterreinen op het gebied van het sociaal domein. Voor de adviesvorming worden (belangen-)organisaties in de Goudse samenleving gevraagd naar hun zienswijze en de signalen vanuit de samenleving.

De leden van de Goudse adviesraad sociaal domein hebben enerzijds oog voor beleid en bestuur en vervullen anderzijds een brugfunctie naar de Goudse samenleving.

Rond de Goudse adviesraad sociaal domein wordt een 'netwerk’ samengesteld van representatieve Goudse maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk of politieke doelstelling die sociaal maatschappelijke betrokken zijn en deskundig op (een deel van) het sociaal domein. Leden van dit netwerk kunnen door de Goudse adviesraad sociaal domein om hun zienswijze worden gevraagd ten behoeve van een te vormen advies op beleidsvoornemens van het college die van invloed zijn op de doelgroep en de dienstverlening van deze organisaties. Het is daarbij van belang dat de te geven zienswijze gevormd wordt vanuit cliënt- of burgerperspectief en niet ingezet wordt om strategische doelen van de eigen organisatie te behalen.

De netwerkorganisaties worden altijd direct door de Goudse adviesraad sociaal domein geïnformeerd over een door hen ontvangen adviesaanvraag.

Behalve organisaties uit het netwerk kunnen ook andere organisaties reageren en hun zienswijze geven. Evenals de inwoners van Gouda worden zij via berichtgeving op de gemeentepagina op de hoogte gesteld van deze adviesaanvraag en kunnen zij reageren tijdens de openbare vergadering van de Goudse adviesraad sociaal domein.

Binnen dit netwerk hebben de volgende organisaties zitting:

 • 1.

  Organisaties voor individuele belangenbehartiging (statutair vastgelegd);

 • 2.

  Organisaties voor collectieve belangenbehartiging (statutair vastgelegd);

 • 3.

  Organisaties met een (dienstverlenings-)aanbod voor inwoners van Gouda waarmee uitvoering gegeven wordt of tegemoet gekomen wordt aan een of meerdere wetten binnen het sociaal domein;

 • 4.

  Organisaties die toegerust en uitgerust zijn met de opgebouwde expertise, ervaringsdeskundigheid en/of praktijkdeskundigheid betreffende een specifieke groep Goudse gebruikers van een of meerdere wetten binnen het sociaal domein, waaronder:

  • a.

   Organisaties die intensief betrokken zijn bij kwetsbare mensen en mensen met een complexe sociale problematiek;

  • b.

   Organisaties die betrokken zijn bij de Goudse samenleving en een representatieve achterban hebben binnen het sociaal domein.

Wanneer de adviesaanvragen regionaal beleid betreffen worden ook organisaties vanuit de regio betrokken.

Negende lid

Met betrekking tot de inrichting van de vergaderingen wordt in het huishoudelijk reglement tevens beschreven op welke wijze de openbaarheid van vergaderingen geregeld wordt zodat Goudse burgers en organisaties in de gelegenheid zijn hun zienswijze te geven op een te vormen advies. Verder wordt opgenomen hoe de adviesvorming gebeurt bij adviezen waar een embargoperiode voor afgesproken is en de wijze waarop, indien van toepassing, de bescherming van de privacy in gewaarborgd van burgers en cliënten die zich tot de Goudse adviesraad sociaal domein wenden.

Artikel 7 - Taken en bevoegdheden Goudse cliëntenraad

In dit artikel worden de taken en bevoegdheden van de Goudse cliëntenraad omschreven, waaronder de samenwerking met de Goudse adviesraad sociaal domein en verslaglegging. De cliëntenraad adviseert over de (kwaliteit van) de uitvoering.

Vierde lid

In het huishoudelijk reglement wordt beschreven op welke wijze de vergaderingen worden ingericht en de wijze waarop de openbaarheid wordt geregeld. Tevens worden de afspraken opgenomen over de begroting en de in- en externe communicatie. Ook wordt de wijze waarop de samenwerking met de Goudse adviesraad sociaal domein en de afspraken over de inzet van de ambtelijke ondersteuning vastgelegd.

Artikel 9 - Budget

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 10 - Geheimhouding

Het kan zijn dat er over een bepaalde adviesaanvraag voor een bepaalde datum niet naar buiten toe gecommuniceerd mag worden. Hierover worden de raden geïnformeerd bij de adviesaanvraag van het college. In deze gevallen dienen de raadsleden zich te houden aan hun geheimhoudingsplicht. Zolang er een embargo rust op een beleidsvoornemen wordt er door het college geen melding over de adviesaanvraag gedaan op de gemeentepagina. In dit geval wordt de adviesvorming beperkt tot advies vanuit de leden van de Goudse adviesraad sociaal domein en de zienswijze van de Goudse cliëntenraad.

Artikel 12 - Intrekken oude verordeningen

Verordening cliëntenraad Gouda 2011 welke door de gemeenteraad van Gouda is vastgesteld op 23 maart 2011, dienen te worden ingetrokken.

Artikel 13 - Overgangsrecht

Teneinde de overgang naar de nieuwe raden soepel te laten verlopen, is bepaald dat de huidige leden aanblijven totdat in hun vervanging is voorzien.