Subsidieregeling natuurcompensatie Zuid-Holland (Subsidieregeling natuurcompensatie Zuid-Holland)

Geldend van 04-06-2015 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 3 maart 2015 (Prov. Blad 2015, nr. 2769) tot vaststelling van de Subsidieregeling natuurcompensatie Zuid-Holland)

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de Subsidieregeling natuurcompensatie Zuid-Holland

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b. compensatiemaatregel: maatregel in het compensatieplan die gericht is op het compenseren van beschermde natuurwaarden die verloren gaan of zijn gegaan;

 • c. compensatieplan: plan waarin Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten hebben vastgelegd hoe en wanneer compensatiemaatregelen worden gerealiseerd voor het compenseren van natuurwaarden die verloren gaan of zijn gegaan bij de uitvoering van een plan of project van Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten;

 • d.uitvoeringsovereenkomst: overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestatie

1. Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van een compensatiemaatregel.

2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

3. De maatregel in het eerste lid leidt tot het compenseren van natuurwaarden, die zijn beschreven in het compensatieplan.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie, als bedoeld in artikel 2, wordt uitsluitend verstrekt aan de aanvrager die zeggenschap heeft over het beheer of gebruik van de gronden waarop de compensatiemaatregel wordt uitgevoerd.

Artikel 4 Aanvraagvereisten

Een aanvraag gaat vergezeld van:

 • a.een kadastrale kaart waarop de grenzen van de gronden waarop de compensatiemaatregel wordt uitgevoerd, zijn aangegeven;

 • b.een bewijs dat de aanvrager gerechtigd is de gronden waarop de compensatiemaatregel wordt uitgevoerd, te gebruiken in overeenstemming met de compensatiemaatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag kan worden ingediend met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin het compensatieplan wordt geplaatst.

Artikel 6 Weigeringsgronden

In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv wordt subsidie, als bedoeld in artikel 2, geweigerd indien:

 • a.de in het compensatieplan vastgelegde omvang van de desbetreffende categorie van compensatiemaatregelen is bereikt;

 • b.de compensatiemaatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd, wordt uitgevoerd in een ander gebied dan is aangewezen in het desbetreffende compensatieplan;

 • c.voor de compensatiemaatregel op grond van een andere regeling al subsidie wordt verstrekt;

 • d.de maatregel niet in overeenstemming is met de voorkeursvolgorde voor compensatie zoals vastgelegd in de Beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap en uitgewerkt in het compensatieplan.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan het volgendevereiste:

 • a. de inhoud, uitvoering en planning van de compensatiemaatregel, zijn in overeenstemming met het compensatieplan.

Artikel 8 Hoogte subsidiebedrag

1. De hoogte van het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal hectare grond waarop de compensatiemaatregel wordt uitgevoerd, te vermenigvuldigen met de in de Catalogus Groenblauwe diensten opgenomen bedragen voor de uitvoering van die maatregel.

2. Gedeputeerde Staten kunnen de in het compensatieplan opgenomen normbedragen indexeren indien de normbedragen voor het uitvoeren van dezelfde activiteiten in andere door Gedeputeerde Staten vastgestelde subsidieregelingen worden geïndexeerd.

Artikel 9 Rangschikking

1. Subsidie wordt verdeeld naar volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt als datum voor binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 10 Uitvoeringsovereenkomst en subsidietijdvak

1. Gedeputeerde Staten verlenen de subsidie bedoeld in artikel 2 onder de voorwaarde dat de subsidieaanvrager een uitvoeringsovereenkomst aangaat met Gedeputeerde Staten.

2. Gedeputeerde Staten verstrekken een subsidie als bedoeld in artikel 2 voor het tijdvak dat is vastgelegd in het compensatieplan.

Artikel 11 Verplichting

Indien de uitvoering van de compensatiemaatregel vereist dat de functie van de gronden verandert van agrarisch naar natuurterrein, wordt een kwalitatieve verplichting vastgelegd die de eigenaar van de gronden en zijn rechtsopvolgers verplicht de desbetreffende gronden gedurende de overeenkomst niet te gebruiken of te doen gebruiken als landbouwgrond en overigens datgene na te laten wat het realiseren van de compensatie-maatregel op de desbetreffende grond in gevaar brengt of verstoort.

Artikel 12 Overgang subsidie

Na een wijziging van de zeggenschap over de gronden waarop de compensatiemaatregel wordt uitgevoerd, kunnen Gedeputeerde Staten de subsidie voor de maatregel voor de nog resterende periode verlenen aan degene die de zeggenschap over de desbetreffende gronden heeft verworven.

Artikel 13 Verklaring compensatiemaatregel natuurbeheer

De subsidieontvanger overlegt jaarlijks op een in de subsidiebeschikking vastgelegd tijdstip een verklaring waarin wordt vermeld of de uitvoering van de compensatiemaatregel tijdig heeft plaatsgevonden.

Artikel 14 Subsidievaststelling compensatiemaatregel natuurbeheer

1. In afwijking van artikel 23, eerste en derde lid van de Asv wordt de verklaring over de uitvoering van de compensatiemaatregel in het laatste subsidiejaar beschouwd als aanvraag tot subsidievaststelling.

2. Gedeputeerde Staten stellen de subsidie, bedoeld in het eerste lid, vast binnen 13 weken na ontvangst van de verklaring over de uitvoering van de compensatiemaatregel in het laatste subsidiejaar.

Artikel 15 Bevoorschotting en betaling subsidie compensatiemaatregel natuurbeheer

1. Voor de uitvoering van een compensatiemaatregel ten behoeve van natuurbeheer, verstrekkenGedeputeerde Staten per kalenderjaar een evenredig deel van het subsidiebedrag als voorschot.

2. Het voorschot bedoeld in het eerste lid wordt jaarlijks verstrekt na ontvangst en beoordeling van de verklaring over de uitvoering van de compensatiemaatregel in het daaraan voorafgaande jaar.

Artikel 16 Evaluatie

De evaluatie van de risicoanalyse, bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Asv vindt een jaar na de inwerkingtreding van deze regeling plaats.

Artikel 17 Overgangsrecht

Aanvragen voor compensatiemaatregelen die zijn vastgelegd in compensatieplannen die Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld voor de inwerkingtreding van deze regeling, kunnen worden ingediend met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin de regeling wordt geplaatst.

Artikel 19 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling natuurcompensatie Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 3 maart 2015
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
Drs. J. Smit, voorzitter
Mw. Drs. J.A.M. Hilgersom, secretaris