Nota Kostenverhaal

Geldend van 12-06-2015 t/m heden

Intitulé

Nota Kostenverhaal

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 maart 2015, met de volgende bijlage(n):

 • -

  14-0154857 Nota Kostenverhaal deel 1: beleidsdeel

 • -

  14-0016627 Nota Kostenverhaal deel 2: uitvoeringsdeel

 

gelet op het bepaalde in 192  van Gemeentewet;

 

gehoord de beraadslagingen in de vergadering van de raadscommissie Economie Financieel beleid en Organisatie (EFO) van 22 april 2015;

 

besluit:

 • 1.

  de Nota Kostenverhaal vast te stellen als kader voor vast te stellen afdrachten aan de reserve bovenwijkse voorzieningen door initiatiefnemers van bouwplannen, ingaande op het moment van publicatie van de nota;

 • 2.

  de Nota Reserve Bovenwijkse voorzieningen uit 2006 te laten vervallen gelijktijdig met het moment dat de Nota Kostenverhaal van kracht wordt.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 19 mei 2015,
de griffier,
N. Broekema
de voorzitter,
J. van der Tak

Bijlage Deel 1

Nota Kostenverhaal Deel 1: Beleidsdeel

Bijlage Deel 2

Nota Kostenverhaal Deel 2: Uitvoeringsdeel