Besluit algemeen mandaat en machtiging belastingbevoegdheid college

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

BESLUIT ALGEMEEN MANDAAT EN MACHTIGING BELASTINGBEVOEGDHEID COLLEGE

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

Gelet op de artikelen 63 en 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 24 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 juncto artikel 231, tweede leid, onderdeel a, van de Gemeentewet, artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1

  • 1. Aan de afdelingsmanager wordt mandaat verleend tot het beslissen op een beroepschrift tegen een beslissing van de invorderingsambtenaar op een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

  • 2. Ondermandaat van de in het eerste lid genoemde bevoegdheid is niet mogelijk.

Artikel 2

  • 1. Aan de invorderingsambtenaar wordt machtiging verleend om de belasting geheel of gedeeltelijke oninbaar te verklaren als bedoeld in artikel 255, vijfde lid van de Gemeentewet.

  • 2. De invorderingsambtenaar kan van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid geen machtiging verlenen.

Artikel 3

De invorderingsambtenaar geeft na afloop van ieder kalenderkwartaal een overzicht van de gevallen waarin de in artikelen 1 en 2bedoelde bevoegdheden zijn uitgeoefend.

Artikel 4

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2 luidt de ondertekening:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen.

Gevolgd door de handtekening, de naam en de functienaam van de betrokken functionaris.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit algemeen mandaat en machtiging belastingbevoegdheden college.