Regeling vervallen per 12-02-2024

Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord

Geldend van 01-06-2015 t/m 11-02-2024

Intitulé

Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord

Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal,

Gelet op artikel 2, derde lid van de Verordening voor de bezwaarschriften,

Besluit vast te stellen het:

“Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord”

Artikel 1

 • 1. De onderstaande categorieën van bezwaarschriften worden aangewezen als categorieën waarbij het horen ambtelijk kan plaatsvinden:

  • a.

   Bezwaarschriften in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

  • b.

   Bezwaarschriften in het kader van de Verordening leerlingenvervoer;

  • c.

   Bezwaarschriften in het kader van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten;

  • d.

   Bezwaarschriften in het kader van de Wegenverkeerswet;

  • e.

   Bezwaarschriften in het kader van de Algemene plaatselijke verordening met uitzondering van besluiten waar de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) wordt toegepast;

  • f.

   Bezwaarschriften in het kader van de handhaving van de Algemene plaatselijke verordening met uitzondering van besluiten waar de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) wordt toegepast;

  • g.

   Bezwaarschriften in het kader van de Wet basisregistratie personen;

  • h.

   Bezwaarschriften in het kader van artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • i.

   Bezwaarschriften in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • j.

   Bezwaarschriften in het kader van de Wet inburgering;

  • k.

   Bezwaarschriften in het kader van de Parkeerverordening;

  • l.

   Kennelijk niet-ontvankelijke bezwaarschriften.

 • 2. Indien het een bestuurlijk/politiek gevoelige zaak betreft waarbij verschillende belangen een grote rol spelen, kan besloten worden het bezwaarschrift voor te leggen aan de Commissie voor de bezwaarschriften.

Artikel 2

 • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2015.

 • 2. Het besluit van 1 januari 2013 wordt per 1 juni 2015 ingetrokken.

 • 3. Alle indieners van bezwaarschriften als bedoeld in artikel 1 die vanaf 1 juni 2015 worden ontvangen, worden ambtelijk gehoord.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 april 2015.

De secretaris, De burgemeester,