Regeling vervallen per 21-02-2017

Beleidsregel indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening 2015

Geldend van 11-06-2015 t/m 20-02-2017

Intitulé

Beleidsregel indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening 2015

Zaaknummer: 1148567

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

gelezen het voorstel van de afdeling Stadsontwikkeling;

gelet op:

 • -

  het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel van de Gemeentewet

 • -

  de Havenverordening 2015;

Besluit:

tot het vaststellen van de volgende beleidsregel:

Indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn 2015

Overwegende dat:

 • -

  wij op basis van artikel 2.2 van de Havenverordening Hoorn 2015 een Havenatlas vaststellen waarop in ieder geval wordt aangegeven de plaatsen of gebieden die bestemd zijn voor ligplaatsvergunninghouders;

 • -

  wij deze Havenatlas bij separaat besluit vaststellen;

 • -

  het conform artikel 2.3.3 van de Havenverordening Hoorn 2015 verboden is om zonder ligplaatsvergunning van het college een ligplaats in te nemen op een plaats die overeenkomstig de Havenatlas is bestemd voor ligplaatsvergunninghouders;

 • -

  het verder noodzakelijk is dat wij voorschriften vaststellen ten aanzien van het indienen van aanvragen voor een ligplaatsvergunning en voor de verlening daarvan;

Artikel 1

A. Historisch schip vergunning

 • 1.

  Een historisch schip vergunning wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier;

 • 2.

  het eigenaarschap van het vaartuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld door een door de aanvrager te overleggen teboekstelling ex artikel 785 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;

 • 3.

  het bepalen van de status als historisch schip vindt plaats door toetsing aan de Beleidsregel Criteria historische schepen Hoorn 2015;

 • 4.

  de vergunning wordt per post aan de aanvrager toegezonden.

B. Charterschip Hoorn vergunning

 • 1.

  Een Charterschip Hoorn vergunning wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier;

 • 2.

  Het eigenaarschap van het vaartuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld door een door de aanvrager te overleggen teboekstelling ex artikel 785 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;

 • 3.

  De aanvrager dient een recent (niet ouder dan drie maanden) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te overleggen, waaruit blijkt dat het charterbedrijf met als vestigingsplaats Hoorn ten behoeve waarvan het vaartuig wordt gebruikt op naam staat van de aanvrager;

 • 4.

  De aanvrager moet de meetbrief, het document als bedoeld in artikel 782, vierde lig van het wetboek van Koophandel, juncto het besluit van 24 oktober 1985, Stb. 549 (Besluit binnenschependocumenten) overleggen;

 • 5.

  De aanvrager dient een document als toelating en/of een Certificaat van Onderzoek krachtens artikel 5, eerste lid van de Binnenvaartwet of Certificaat van deugdelijkheid krachtens artikel 3 van de Schepenwet te overleggen en een bewijs dat de eigenaar heeft voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 36, lid 2 van de Binnenvaartwet;

 • 6.

  De vergunning wordt per post aan de aanvrager toegezonden.

C. Vissersschipvergunning

 • 1.

  Een Vissersschipvergunning wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier;

 • 2.

  Het eigenaarschap van het vaartuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld door een door de aanvrager te overleggen teboekstelling ex artikel 85 van het Burgerlijk Wetboek;

 • 3.

  De aanvrager/aanvraagster dient een recent uittreksel uit het handelsregister te overleggen, waaruit blijkt dat het bedrijf met als vestigingsplaats Hoorn waarvoor het vaartuig wordt gebruikt op naam staat van de aanvrager /aanvraagster;

 • 4.

  De vergunning wordt per post aan de aanvrager toegezonden.

D. Kleine boot vergunning

 • 1.

  Een Kleine boot vergunning wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier;

 • 2.

  het formulier bevat ten minste:

 • a)

  telefoonnummer van de aanvrager;

 • b)

  naam, foto, merk, typenummer (indien aanwezig) van het vaartuig;

 • c)

  lengte, breedte en hoogte van het vaartuig.

 • 3.

  Per huisadres wordt maximaal voor één kleine boot een ligplaats toegewezen.

 • 4.

  de uitgifte van vergunningen voor de ligplaatsen langs Achter op ‘t Zand geschiedt door het opmaken van een huurovereenkomst voor het gebruik van het water en voor het aanmeren aan een gemeentelijke steiger.

  Bij het afsluiten van de huurovereenkomst ontvangt de rechthebbende van de kleine boot van het college een vignet met daarop steigernummer;

 • 5.

  de ligplaatsen voor kleine boten worden uitsluitend toegewezen aan direct omwonenden.

Onder direct omwonenden worden verstaan:

 • 1.

  voor de ligplaatsen langs Achter op ’t Zand, tegenover de huisnummers 1 tot en met 63; Appelhaven, tegenover de huisnummers 9 tot en met 23; Nieuwendam, tegenover de huisnummers 18 tot en met 23; Venidse/achterzijde Bierkade, achter de huisnummers 1 tot en met 15; Bierkade, tegenover de huisnummers 5 tot en met 10, Oude Haven;

 • 2.

  bewoners die woonachtig zijn op huisadressen gelegen in de navolgende straten:

 • -

  Achter op ’t Zand

 • -

  Appelhaven

 • -

  Appelsteeg

 • -

  Bierkade

 • -

  Bottelsteeg

 • -

  Bottersteeg

 • -

  Brouwerijsteeg

 • -

  Foreestensteeg

 • -

  Gedempte Appelhaven

 • -

  Grote Havensteeg

 • -

  Hoofd

 • -

  Italiaanse Zeedijk

 • -

  Jan Haringsteeg

 • -

  Kleine Havensteeg

 • -

  Korenmarkt

 • -

  Krententuin

 • -

  Lindestraat

 • -

  Mallegomsteeg

 • -

  Melknapsteeg

 • -

  Nieuwendam

 • -

  Oude Doelenkade

 • -

  Pompsteeg

 • -

  Schuijteskade

 • -

  Slapershaven

 • -

  Veermanskade

 • -

  Venidse

 • -

  Vijzelstraat

 • -

  Vismarkt

 • -

  Visserseiland

 • -

  West, voor zover gelegen tussen Achter op ’t Zand en Paardensteeg

 • -

  Wijdebrugsteeg

 • -

  Wijdesteeg

 • 3.

  voor de ligplaatsen langs Vollerwaal tegenover de huisnummers 6 tot en met 22 en 34 tot en met 57; Overslagkade, tegenover de huisnummers 13 tot en met 59; Turfhaven

 • 4.

  bewoners die woonachtig zijn op huisadressen gelegen in de navolgende straten:

 • -

  Buurtje

 • -

  G.J. Henninkstraat

 • -

  Jeudje

 • -

  Kleine Oost

 • -

  Onder de Boompjes

 • -

  Oosterplantsoen

 • -

  Overslagkade

 • -

  Pakhuisstraat

 • -

  Schellinkhoutersteeg

 • -

  Schotland

 • -

  Turfhaven

 • -

  Vollerswaal

 • -

  Watertje

 • 5.

  voor de ligplaatsen langs de Vollerwaal/achterzijde Zon achter de huisnummers Zon 2 tot en met 24;

 • 6.

  bewoners woonachtig aan de Zon met de huisnummers 2 t/m 24, met een direct aangrenzende achtertuin aan het water van de Vollerswaal;

 • 6.

  Vergunningverlening geschiedt op volgorde van binnenkomst. Indien meer ligplaatsen worden aangevraagd dan er beschikbaar zijn, dan wordt door het college een wachtlijst aangehouden.

 • 7.

  Personen die op het moment van inwerkingtreding van dit besluit op de wachtlijst als bedoeld in artikel 60 van de Havenverordening Hoorn 2011 stonden, worden met behoud van hun positie geplaatst op de wachtlijst als genoemd hiervoor onder 6.

 • 8.

  De vergunning wordt per post aan de aanvrager toegezonden.

F. Ligplaats terrasboot

 • 1.

  De eigenaar van een terrasboot voor een ligplaats in de gedeelten van de havens die in de havenatlas zijn aangeduid met de term “terrasboot”;

 • 2.

  De onder F.1 genoemde vergunning wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier;

 • 3.

  De aanvrager dient een exploitatievergunning te overleggen waaruit blijkt dat hij de exploitant is van de horecagelegenheid waarvoor de terrasboot wordt aangevraagd.

 • 4.

  De vergunning wordt per post aan de aanvrager toegezonden.

G. Viskaarvergunning

 • 1.

  De eigenaar van een viskaar voor een ligplaats in de gedeelten van de havens die in de Havenatlas zijn aangeduid met de term “viskaar”;

 • 2.

  De onder G.1 genoemde vergunning wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier;

 • 3.

  De vergunning wordt per post aan de aanvrager toegezonden.

H. Oostereilandvergunning

 • 1.

  De eigenaar van een watertaxi, rondvaartboot, boten voor verhuur voor een ligplaats in het gedeelte van de havens die in de Havenatlas is aangeduid met de term “watertaxi” en “rondvaarboten, watertaxi’s, boten voor verhuur, motorcharterschip, veerboot”.

 • 2.

  Het eigenaarschap van het vaartuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld door een door de aanvrager te overleggen teboekstelling ex artikel 785 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;

 • 3.

  De aanvrager dient een recent (niet ouder dan drie maanden) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te overleggen, waaruit blijkt dat het bedrijf ten behoeve waarvan het vaartuig wordt gebruikt op naam staat van de aanvrager;

 • 4.

  De onder H.1 genoemde vergunning wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier

Artikel 2

Vergunningverlening voor die vaartuigen waarvoor een vergunning voor bepaalde tijd tot 1 januari 2016 is verleend, geschiedt op basis van anciënniteit.

Artikel 3

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregel Indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn 2015;

 • 2.

  De beleidsregel “ligplaatsen voor kleine bootjes 2011” van 26 juli 2011, corsanummer 11.22809, wordt ingetrokken met ingang van 1 juni 2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor de tijdvakken waarin zij heeft gegolden en voor zover de Indienings- en verlenings-voorschriften Havenverordening Hoorn 2015 geen rechtskracht krijgen;

 • 3.

  Vergunningen welke zijn verleend conform het besluit “ligplaatsen voor kleine bootjes 2011” worden geacht te zijn verleend conform dit besluit.

Inwerkingtreding en citeertitel

Deze besluiten treden in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

De besluiten worden bekendgemaakt door:

 • -

  opname in het Gemeenteblad

 • -

  de gemeentebladen kunnen worden geraadpleegd:

 • -

  onder ‘Openbare Bekendmakingen’ op de website van de gemeente Hoorn;

 • -

  bij de Openbare Bibliotheek, Wisselstraat 8 in Hoorn;

 • -

  bij de leestafel in de centrale hal van het Stadhuis, Nieuwe Steen 1 in Hoorn

 • -

  middels publicatie in Westfries Weekblad

 • -

  brief aan belanghebbenden.

Aldus vastgesteld d.d. 22 mei 2015

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                             de burgemeester,