KLachtenregeling jeugdteam / sociaal team Soest 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

KLachtenregeling jeugdteam / sociaal team Soest 2015

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

KLACHTENREGELING JEUGDTEAM/SOCIAAL TEAMSOEST 2015

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

k lacht: mondelinge of schriftelijke (waaronder digitale) uiting van ongenoegen over gedragingen van voor het jeugdteam/sociaal team werkzame personen jegens een jeugdige, ouder, pleegouder of cliënt of dienst wettelijke vertegenwoordiger in het kader van verlening van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning.

jeugd ige: < 18 jaar

klachtencommissie: commissie van drie leden die klachten in het kader van de verlening van jeugdhulp afhandelt en waarvan de voorzitter niet werkzaam is bij het jeugdteam/sociaal team of de jeugdhulpaanbieder waar de persoon op wiens gedraging de klacht betrekking heeft een dienstverband mee heeft. klachtencoördinator: de klachtencoordinator van de gemeente Soest is aangewezen om de bij het jeugdteam/sociaal team binnengekomen klachten te coördineren. De afhandeling van de klacht wordt uitgevoerd door de teamleider.

Leidinggevende : het afdelingshoofd of teamleider van degene over wie de klacht wordt geuit.

Artikel 2 Informele klachtafhandeling
 • 1. Mondelinge klachten worden mondeling afgehandeld door degene aan wie de klacht geuit wordt.

 • 2. Bij schriftelijke klachten neemt de leidinggevende contact op met klager om de klacht af te handelen.

 • 3. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager wordt afgehandeld en de klacht blijft bestaan, dan wel in het geval de klager zijn klacht direct formeel wil laten behandelen, volgt afhandeling van de klacht volgens de formele procedure van hoofdstuk II.

 • 4. Indien de mondelinge of schriftelijke klacht betrekking heeft op een gedraging van de teamleider, wordt de klacht afgehandeld door zijn afdelingshoofd.

Hoofdstuk II Formele klachtafhandeling

JEUGDHULP

Artikel 3 Klachtbehandelaar
 • 1. Klachten van een jeugdige, ouder of pleegouder of dienst wettelijke vertegenwoordiger in het kader van de verlening van jeugdhulp door het jeugdteam/sociaal team worden behandeld door de klachtencommissie.

 • 2. Klachten van een jeugdige, ouder of pleegouder of van een cliënt of dienst wettelijke vertegenwoordiger in het kader van jeugdhulp die wordt gecombineerd met maatschappelijke ondersteuning, worden afgehandeld door een klachtencommissie

 • 3. De persoon op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, neemt geen deel aan de klachtafhandeling.

Artikel 4 Klachtencommissie jeugdhulp
 • 1.

  Indien de klacht betrekking heeft op een gedraging die heeft plaatsgevonden bij de uitvoering van jeugdhulp en de klacht na de informele klachtafhandeling is blijven bestaan, dan wel in het geval de klager zijn klacht direct formeel wil laten behandelen, stuurt de klachtencoördinator van de gemeente Soest de klacht onverwijld door naar de klachtencommissie.

 • 2.

  De klachtencommissie verricht haar werkzaamheden volgens een door haar op te stellen reglement.

 • 3.

  De klachtencommissie stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid om mondeling of schriftelijk een toelichting te geven over de gedraging waarover is geklaagd.

 • 4.

  De klager en de degene over wie is geklaagd kunnen zich bij de behandeling van de klacht laten bijstaan.

De klachtencommissie stelt de klager en degene over wie is geklaagd, nadat de betrokkenen mondeling of schriftelijk zijn gehoord, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht.

WMO

Artikel 5

1.Indien de klacht betrekking heeft op een gedraging die heeft plaatsgevonden bij de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning, treedt de reguliere klachtenprocedure van de gemeente Soest in werking.

Artikel 6 Nationale Ombudsman

Na afhandeling van een klacht volgens de bepalingen van hoofdstuk II, artikel 3 en 4, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Hiervan wordt mededeling gedaan bij de afhandeling van de schriftelijke klacht.

Artikel 7 Slotbepalingen
 • 1.

  Deze regeling treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Klachtenregeling jeugdteam/sociaal team Soest’.

Vastgesteld in het college van 10 februari 2015,

De secretaris, de burgemeester,

A.Veenstra R. Metz

Toelichting

Deze klachtenregeling is bedoeld voor zowel klachten in het kader van jeugdhulp als klachten in het kader van maatschappelijke ondersteuning. Uitgangspunt van de regeling is dat eerst informeel telefonisch of in een gesprek geprobeerd wordt de klacht naar tevredenheid af te handelen. Indien de klacht blijft bestaan, volgt de formele procedure waarbij de klager de gelegenheid krijgt te worden gehoord. Alleen voor klachten in het kader van jeugdhulp geldt dat deze worden afgehandeld door een (externe) klachtencommissie; klachten in het kader van maatschappelijke ondersteuning kunnen in het sociaal team zelf worden afgehandeld. In de regeling is opgenomen dat voor WMO-klachten de klachtencoördinator in het sociaal team de klager en de degene over wie geklaagd wordt in de gelegenheid stelt om een toelichting te geven over de klacht of over de gedraging.

De klachtenregeling is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen uit de Jeugdwet en de WMO. In de Jeugdwet is opgenomen dat de jeugdhulpaanbieder een regeling opstelt voor de afhandeling van klachten (art. 4.2.1. Jeugdwet). Het jeugdteam/sociaal team is een jeugdhulpaanbieder in de zin van de Jeugdwet, aangezien deze in de wet gedefinieerd wordt als natuurlijke persoon, het verband van natuurlijke personen of de rechtspersoon die bedrijfsmatig jeugdhulp doet verlenen onder verantwoordelijkheid van het college.

In de WMO 2015 is opgenomen dat de gemeente in de verordening bepaalt welke eisen worden gesteld aan de afhandeling van klachten (artikel 2.1.3 WMO). Belangrijke wettelijke bepalingen zijn verder dat klachten in het kader van jeugdhulp worden afgehandeld door een klachtencommissie waarvan de voorzitter niet werkzaam is voor de jeugdhulpaanbieder en dat klachten niet worden afgehandeld door degene op wiens gedraging de klacht rechtstreeks betrekking heeft (zowel Jeugdwet als WMO).

Omdat het jeugdteam/sociaal team geen aparte rechtspersoonlijkheid heeft waarmee zij als gemeentelijke afdeling kan worden beschouwd, gelden ook de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht over klachtbehandeling (art. 9:1 t/m art. 9:12a Awb). Dit brengt met zich mee dat de klager zich na afronding van de klachtbehandeling in het kader van de Jeugdwet kan wenden tot de Nationale Ombudsman in het geval hij niet tevreden is met de uitkomst van de klachtbehandeling. Gaat het om maatschappelijke ondersteuning dan kan de klager zich wenden tot de Gemeentelijke Ombudsman.