Beleidsregels voor het aanwijzen van een 'huwelijkslocatie naar keuze' in Bronckhorst

Geldend van 02-11-2011 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een 'huwelijkslocatie naar keuze' in Bronckhorst

Raadsbesluit

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 111026/14

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b en w van 6 september 2011;

gelet op de bespreking van de raadscommissie Beleidsontwikkeling van 13 oktober 2011;

gelet op 108 juncto 147, lid 2 van de Gemeentewet, art. 1:63 van het Burgerlijk Wetboek en afdeling 10.1.2 Algemene wet bestuursrecht

besluit:

- in te stemmen met de mogelijkheid om ruimere locatiemogelijkheden te kiezen om huwelijken te voltrekken en partnerschappen te registreren.

- de beleidsregels voor het aanwijzen van een 'huwelijkslocatie naar keuze' in Bronckhorst vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

  • 1. Het huwelijk/ geregistreerd partnerschap: de van rechtswege erkende vereniging van twee personen tot duurzame levensgemeenschap.

  • 2. Waar in deze beleidsregels wordt gesproken over huwelijksvoltrekkingen, wordt ook het registreren van partnerschappen bedoeld.

Artikel 2

  • 1. De locatie moet toegankelijk zijn voor mindervaliden.

  • 2. De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden en de openbare orde.

  • 3. Het voltrekken van huwelijken in de buitenlucht is toegestaan als dit in de directe nabijheid van een gebouw gebeurt. In alle gevallen moet de ceremonie, indien nodig, naar binnen verplaatst kunnen worden.

  • 4. De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen vrij toegankelijk. Huwelijken worden alleen voltrokken in openbaarheid.

  • 5. Voor het voltrekken van huwelijken in gebouwen kan alleen toestemming worden gegeven als er minder dan 100 personen aanwezig zijn. Als de locatie beschikt over een zgn. gebruikersvergunning geldt het aantal van 100 personen niet.

  • 6. Op een locatie naar keuze is het niet mogelijk een kostenloos huwelijk te voltrekken.

  • 7. Het huwelijk dient plaats te vinden op tijdstippen die ook gelden voor reguliere huwelijksvoltrekkingen.

  • 8. Voor het verzoek van een huwelijk op een locatie naar keuze wordt gebruik geaakt van een aanvraagformulier. Dit formulier moet uiterlijk vier maanden voor de datum van de huwelijksvoltrekking zijn ingeleverd bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, belast met de huwelijksvoltrekkingen.

Artikel 3

Dit beleid treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 26 oktober 2011,
de plv. griffier, de voorzitter
A.R.M. Nengerman H.A.J. Aalderink