Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016

Geldend van 25-02-2016 t/m 14-07-2016 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PB EU L 347/487) van toepassing is op de uitvoering van deze verordening;

Overwegende dat Verordening (EU) 1306/2013 en 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB EU L 347/549 van toepassing is op de uitvoering van deze verordening;

Overwegende dat Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betaling aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PB EU L 347/608) van toepassing is op de uitvoering van deze verordening;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het vanwege het grote aantal noodzakelijke wijzigingen in het onderdeel agrarisch natuurbeheer van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Brabant wenselijk achten een geheel nieuwe subsidieregeling vast te stellen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  beheeractiviteit: activiteit uit de koppeltabel;

 • c.

  beheerfunctie: functie van een cluster van beheeractiviteiten;

 • d.

  certificaat: certificaat afgegeven door de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, waarmee wordt gewaarborgd dat een natuurbeheerder of agrarisch collectief voldoet aan bepaalde beheereisen en het beheer op de afgesproken manier uitvoert;

 • e.

  gescheperde schaapskudde: rondtrekkende schaapskudde die niet permanent op een plaats graast en die gehoed wordt door een herder met een of meer honden;

 • f.

  knooppuntennetwerk: bij de stichting landelijk Fietsplatform of stichting Wandelnetwerk geregistreerd routenetwerk voor fietsen of wandelen bestaande uit genummerde knooppunten en bewegwijzering tussen de knooppunten;

 • g.

  koppeltabel: in bijlage 3 opgenomen overzicht van de subsidiabele beheeractiviteiten en maximale vergoedingen;

 • h.

  landbouwactiviteit: landbouwactiviteit als bedoeld en omschreven in de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB;

 • i.

  landbouwer: natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel een groep van natuurlijke personen of rechtspersonen die, een landbouwactiviteit uitoefent op landbouwgrond;

 • j.

  landbouwgrond: landbouwgrond: landbouwareaal als bedoeld en omschreven in artikel 2, onder f, van Verordening (EU) nr. 1305/2013, met daarbij eventuele landschapselementen of watergangen direct grenzend aan landbouwgrond, waarbij er sprake mag zijn van een scheiding van die landbouwgrond door een kavelpad of watergang;

 • k.

  landelijke fietsroutes: bij de stichting landelijk Fietsplatform geregistreerde landelijke fietsroutes en ANWB-bewegwijzerde routes als onderdeel van een landelijk fietsroutenetwerk;

 • l.

  landelijke wandelroutes: bij de stichting Wandelnetwerk geregistreerde Lange Afstand Wandelpaden en Streekpaden als onderdeel van een landelijk wandelroutenetwerk;

 • m.

  landschapsbeheertype: in bijlage 1 opgenomen en nader beschreven beheertype;

 • n.

  landschapselement: in bijlage 1 opgenomen en nader beschreven element;

 • o.

  leefgebied: in het natuurbeheerplan begrensde landbouwgronden waarop planten of dieren voorkomen die bepaalde eisen stellen aan de inrichting en het gebruik van hun omgeving of waarop het voorkomen van zulke planten of dieren wordt nagestreefd;

 • p.

  monitoring: uitvoeren van metingen en het vastleggen van de ontwikkelingen op het natuurterrein of de landbouwgrond met uitzondering van metingen in het kader van natuur- en landschapsbeheer;

 • q.

  monitoringsprogramma: door Gedeputeerde Staten vastgesteld meerjarig programma van metingen om de effecten van maatregelen en ingrepen te kunnen volgen vanuit vastgestelde beleidsdoelen en beleidstaken;

 • r.

  natuurbeheerplan: provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd;

 • s.

  natuurbeheertype: in bijlage 2 opgenomen en nader beschreven soort natuur;

 • t.

  natuurterrein: binnen de provincie gelegen grond met als hoofdfunctie natuur die in het natuurbeheerplan is begrensd met een natuurbeheertype, alsmede gronden waarvoor een subsidie functieverandering is verstrekt als bedoeld in de provinciale Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap;

 • u.

  opslag voor de prijsstijging: op de consumentenprijsindex gebaseerde opslag van de subsidie om de kostenstijging gedurende de looptijd van de beschikking te compenseren;

 • v.

  recreatietoeslag: extra vergoeding voor het recreatief gebruik van een natuurterrein;

 • w.

  schapentoeslag: extra vergoeding voor het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen ten behoeve van de inzet van gescheperde schaapskuddes;

 • x.

  tarief: subsidie per natuurbeheertype vermeerderd met de opslag voor de prijsstijging;

 • y.

  transactiekosten: kosten, bedoeld in artikel 2 sub e van Verordening (EU) nr. 1305/2013, die niet direct met de uitvoering van de dienst te maken hebben, maar kosten verbonden aan het vervullen van de randvoorwaarden zodat de dienst daadwerkelijk uitgevoerd kan worden;

 • z.

  vaartoeslag: extra vergoeding voor het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt;

 • aa.

  verordening 1305/2013: Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005;

 • bb.

  verordening 640/2014: Gedelegeerde verordening (EU) nr. 640/2014 van de commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden.

 • cc.

  verordening nr. 809/2014: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de commissie tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden.

Artikel 1.2 Natuurbeheerplan

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen het natuurbeheerplan vast.

 • 2 Als onderdeel van het natuurbeheerplan stellen Gedeputeerde Staten in ieder geval een elektronische kaart met topografische ondergrond vast, waarop is aangeduid:

  • a.

   voor welke natuurterreinen een subsidie natuur- en landschapsbeheer kan worden verstrekt, met daarbij de aanduiding:

   • 1°.

    welk natuurbeheertype in stand kan worden gehouden;

   • 2°.

    welke landschapselementen in stand kunnen worden gehouden;

   • 3°.

    of het natuurterrein in aanmerking komt voor een vaar- of schapentoeslag;

  • b.

   voor welk leefgebied, of onderdeel van een leefgebied een subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan worden verstrekt, met daarbij de aanduiding:

   • 1°.

    open akkerland;

   • 2°.

    open grasland;

   • 3°.

    droge dooradering;

   • 4°.

    natte dooradering;

   • 5.

    categorie water.

 • 3 Als onderdeel van het natuurbeheerplan stellen Gedeputeerde Staten een elektronische ambitiekaart met een topografische ondergrond vast, waarop de begrenzing is vastgelegd van alle bestaande en nog te realiseren natuur waarvoor Gedeputeerde Staten een investeringssubsidie willen verstrekken met daarbij de aanduiding van de kwaliteit per natuurbeheertype of landschapselement;

Artikel 1.3 Nadere regels certificering

 • 1 Gedeputeerde Staten kunnen besluiten tot afgifte van certificaten:

  • a.

   natuurbeheer;

  • b.

   samenwerkingsverband natuurbeheer;

  • c.

   collectief agrarisch natuurbeheer.

 • 2  Gedeputeerde Staten kunnen besluiten om de in het eerste lid genoemde certificaten te schorsen of in te trekken.

 • 3 Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels vaststellen met betrekking tot de afgifte, schorsing of intrekking van certificaten.

Artikel 1.4 Verplichtingen algemeen

Aan de subsidieontvanger wordt in ieder geval de verplichting opgelegd dat de administratie en de daartoe behorende bescheiden die betrekking hebben op de verstrekte subsidie ten minste gedurende een periode van vijf jaar na vaststelling van de desbetreffende subsidie worden bewaard.

§ 2 Natuur- en landschapsbeheer

Artikel 2.1 Doelgroep

 • 1 Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • a.

   natuurlijke personen, die krachtens eigendom of erfpacht zeggenschap hebben over het natuurterrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   privaatrechtelijke rechtspersonen en Staatsbosbeheer, die krachtens eigendom of erfpacht zeggenschap hebben over het natuurterrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • c.

   verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid bestaande uit natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld onder a of b.

 • 2 Onverminderd het eerste lid en in afwijking van artikel 2.3 kan subsidie worden aangevraagd door gemeenten en samenwerkingsverbanden als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen waaraan in meerderheid gemeenten deelnemen, voor zover deze voor het natuurterrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd, subsidie ontvangen op basis van de Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant of de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant, waarbij:

  • a.

   de periode waarvoor de subsidie overeenkomstig de Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant of de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant wordt verstrekt op of na 31 december 2015 eindigt;

  • b.

   de subsidie natuurbeheer die op grond van de onderhavige regeling kan worden verstrekt niet later ingaat dan 1 januari van het kalenderjaar, volgend op het jaar waarin de in onderdeel a bedoelde subsidie eindigt.

Artikel 2.2. Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  het beheer van natuurbeheertypen;

 • b.

  het beheer van landschapsbeheertypen.

Artikel 2.3 Weigeringsgronden

 • 1 Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   de subsidieaanvrager een rechtspersoon is die waterwinning als doelstelling heeft;

  • b.

   de subsidieaanvrager een privaatrechtelijke rechtspersoon is die kennelijk is opgericht ten behoeve van het beheer van grond of water, waarvan de eigendom geheel of gedeeltelijk berust bij de rechtspersoon, bedoeld onder a of een publiekrechtelijke rechtspersoon;

  • c.

   de subsidieaanvrager een onderneming is die in financiële moeilijkheden verkeert, als bedoeld in de Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor reddings-en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU 2014/C 249/01);

  • d.

   de subsidieaanvrager het natuurterrein waarop de subsidieaanvraag ziet heeft verkregen van:

   • 1°.

    een gemeente;

   • 2°.

    een samenwerkingsverband als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen waaraan in meerderheid gemeenten deelnemen;

   • 3°.

    het Rijksvastgoed- en ontwikkelbedrijf van het ministerie van Financiën;

   • 4°.

    een waterschap; of,

   • 5°.

    een waterleidingmaatschappij.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onder d, kan subsidie worden verstrekt, indien het natuurterrein waarop de subsidieaanvraag ziet is aangemerkt als een onderdeel waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het natuurbeheerplan.

Artikel 2.4 Subsidievereisten

 • 1 Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de activiteiten vinden plaats op een natuurterrein dat is aangemerkt als een onderdeel waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het natuurbeheerplan;

  • b.

   de activiteiten zijn gericht op de instandhouding van het natuurbeheertype of landschapsbeheertype;

  • c.

   de subsidieaanvrager die in totaal voor 75 hectare of meer subsidie natuurbeheer ontvangt of aanvraagt beschikt over een certificaat natuurbeheer of een certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2 in aanmerking te komen en de subsidieaanvrager beschikt over een certificaat natuurbeheer of een certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer, voldaan aan het vereiste dat de subsidieaanvraag vergezeld gaat van een kaart waarop de buitengrenzen van de natuurterreinen zijn aangegeven.

 • 3 Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2 in aanmerking te komen en de subsidieaanvrager niet-gecertificeerd is, voldaan aan het vereiste dat de subsidieaanvraag vergezeld gaat van een kaart met topografische ondergrond waarop per natuurbeheertype of per landschapsbeheertype de grenzen zijn aangegeven.

Artikel 2.5 Subsidiabele kosten

 • 1 Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   kosten voor het beheer van een natuurterrein;

  • b.

   kosten voor monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

  • c.

   kosten voor recreatief gebruik van een natuurterrein;

  • d.

   kosten die verband houden met het alleen varend kunnen bereiken van een natuurterrein;

  • e.

   kosten voor de inzet van gescheperde schaapskuddes op een natuurterrein.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, onder c, komen slechts voor subsidie in aanmerking, voor zover het natuurterrein niet ingevolge het natuurbeheerplan of artikel 2.9, vierde lid, vrijgesteld is van de openstellingsplicht.

 • 3 Gemeenten en samenwerkingsverbanden als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen waaraan in meerderheid gemeenten deelnemen komen niet in aanmerking voor de kosten, bedoeld in het eerste lid, onder c.

 • 4  Subsidiabel gestelde kosten zijn slechts subsidiabel indien zij zijn gemaakt nadat de aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 2.5a Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 15 november 2015 tot en met 31 december 2015.

Artikel 2.5b Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2.2, voor de periode genoemd in artikel 2.5a, vast op € 0.

Artikel 2.6 Subsidiehoogte

 • 1 De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.2, wordt bepaald door het aantal hectares van het desbetreffende natuurbeheertype te vermenigvuldigen met het tarief vermenigvuldigd met zes jaar.

 • 2 Indien van toepassing wordt het tarief, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met:

  • a.

   het normbedrag voor monitoring per natuurbeheertype, vermenigvuldigd met het aantal hectares vermenigvuldigd met zes jaar;

  • b.

   het normbedrag voor de recreatietoeslag, vermenigvuldigd met het aantal hectares vermenigvuldigd met zes jaar;

  • c.

   het normbedrag voor de vaartoeslag, vermenigvuldigd met het aantal hectares vermenigvuldigd met zes jaar;

  • d.

   het normbedrag voor de schapentoeslag, vermenigvuldigd met het aantal hectares vermenigvuldigd met zes jaar.

 • 3 Indien toepassing van het eerste en tweede lid ertoe leidt dat de subsidie minder bedraagt dan € 1.200, wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 2.7 Verdeelcriteria

 • 1 Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2 Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3 Indien het subsidieplafond op enige dag wordt bereikt, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 2.8 Subsidieverlening

 • 1 De subsidie, bedoeld in artikel 2.2, wordt verleend voor een periode van zes aaneengesloten jaren, welke periode steeds begint op 1 januari.

 • 2 Indien de subsidieontvanger over een certificaat natuurbeheer of een certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer beschikt, kan de subsidie worden verleend onder de opschortende voorwaarde dat binnen drie maanden na de datum van bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening tussen de subsidieontvanger en de provincie Noord-Brabant een overeenkomst ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:36 van de Awb tot stand komt.

Artikel 2.9 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1 Onverminderd artikel 1.4 worden aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opgelegd:

  • a.

   het verrichten van het beheer dat noodzakelijk is voor de instandhouding van de natuurbeheertypen en landschapselementen en geen handelingen te verrichten of te gedogen die afbreuk doen aan de instandhouding daarvan;

  • b.

   er voor zorgdragen dat door of vanwege Gedeputeerde Staten monitoringswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op het desbetreffende natuurterrein;

  • c.

   indien de subsidieontvanger een vergoeding ontvangt als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, onder b, wordt de monitoring verricht overeenkomstig het monitoringsprogramma van de provincie;

  • d.

   het van zonsopgang tot zonsondergang kosteloos openstellen en toegankelijk houden van het desbetreffende natuurterrein op ten minste 358 dagen per jaar.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, heeft de subsidieontvanger die een vergoeding ontvangt als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, onder c, de volgende verplichtingen:

  • a.

   het natuurterrein is voldoende toegankelijk en bevat voldoende wegen, vaarwegen en paden, die recreatief gebruik mogelijk maken;

  • b.

   de wegen, vaarwegen en paden als bedoeld onder a, worden onderhouden;

  • c.

   de subsidieontvanger verleent medewerking aan de markering en beheer van routes voor wandelen en fietsen in het kader van de landelijke wandelroutes, landelijke fietsroutes en knooppuntennetwerken voor wandelen en fietsen.

 • 3 Onverminderd het eerste lid, heeft de subsidieontvanger die een vergoeding ontvangt als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, onder e, de volgende verplichtingen:

  • a.

   bij het in standhouden van het op het natuurterrein aanwezig natuurbeheertype wordt gebruik gemaakt van een of meerdere gescheperde schaapskuddes;

  • b.

   het gebruik van een of meerdere gescheperde schaapskuddes strekt zich uit over de gehele oppervlakte waarvoor de toeslag door Gedeputeerde Staten wordt verstrekt.

 • 4 De subsidieontvanger is vrijgesteld van de verplichting, bedoeld in artikel 2.9, eerste lid, onder d, indien:

  • a.

   sluiting nodig is vanwege de Flora- en faunawet of de Natuurbeschermingswet 1998;

  • b.

   het terrein naar zijn aard buiten machte van de subsidieontvanger niet toegankelijk is;

  • c.

   er bescherming van de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk is tot een maximum van een hectare;

  • d.

   het terrein vrijgesteld is op grond van het natuurbeheerplan.

Artikel 2.10 Verplichtingen van de niet-gecertificeerde subsidieontvanger

 • 1 Onverminderd de artikelen 1.4 en 2.9, voldoet een niet-gecertificeerde subsidieontvanger aan de volgende verplichtingen:

  • a.

   het op verzoek van Gedeputeerde Staten geven van inzage in het uitgevoerde dan wel uit te voeren beheer ten behoeve van de instandhouding van het natuurterrein;

  • b.

   het verlenen van medewerking aan een toezichthouder als bedoeld in artikel 25 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant om toezicht te houden op de naleving van de subsidieverplichtingen.

 • 2 Indien de niet-gecertificeerde subsidieontvanger niet kan voldoen aan een of meerdere verplichtingen als bedoeld in het eerste lid of in artikel 2.9, doet hij daarvan melding binnen tien werkdagen nadat hij redelijkerwijs op de hoogte kan zijn van die omstandigheden.

 • 3 De niet-gecertificeerde subsidieontvanger meldt aan Gedeputeerde Staten de datum waarop weer aan de subsidieverplichtingen wordt voldaan en doet dit binnen tien werkdagen na de desbetreffende datum.

Artikel 2.11 Verplichtingen van de gecertificeerde subsidieontvanger

 • 1 Onverminderd de artikelen 1.4 en 2.9, voldoet een gecertificeerde subsidieontvanger aan de volgende verplichtingen:

  • a.

   hij beschikt voor de gehele duur van de subsidie over een certificaat;

  • b.

   hij draagt er zorg voor dat er door of vanwege Gedeputeerde Staten audits kunnen worden uitgevoerd in het kader van de naleving van de certificeringsvoorwaarden.

 • 2 Indien een gecertificeerde subsidieontvanger niet kan voldoen aan een of meerdere verplichtingen als bedoeld in het eerste lid of in artikel 2.9, eerste tot en met derde lid, doet hij daar een keer per jaar en uiterlijk op 1 november melding van.

Artikel 2.12 Bevoorschotting en betaling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot op het verleende subsidiebedrag.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten nemen binnen tien weken na afloop van ieder kalenderjaar een beslissing tot voorschotverlening.

 • 3.

  De beslissing, bedoeld in het eerste lid, kan eenmaal met ten hoogste tien weken worden verdaagd.

 • 4.

  Het voorschot op het verleende subsidiebedrag wordt in vijf termijnen betaald, steeds binnen zes weken na afloop van de beslissing, bedoeld in het tweede of derde lid, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald.

 

Artikel 2.13 Wijziging subsidieverlening vanwege vergroting areaal

 • 1 De subsidieontvanger kan eenmaal per kalenderjaar in de aanvraagperiode een aanvraag indienen tot wijziging van de beschikking tot subsidieverlening met ingang van het volgend kalenderjaar, gericht op vergroting van het areaal.

 • 2 Gedeputeerde Staten kunnen besluiten om, overeenkomstig de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, de beschikking tot subsidieverlening te wijzigen voor de resterende looptijd van de subsidie, indien die wijziging leidt tot een verhoging van minimaal € 1.200.

 • 3 De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het tarief dat van toepassing was ten tijde van het nemen van de beschikking tot subsidieverlening.

Artikel 2.14 Subsidievaststelling

 • 1  Gelet op de toepasselijke Europese regelgeving stellen Gedeputeerde Staten, in afwijking van de artikelen 13, 20, 21 en 22 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, de subsidie na afloop van de zes aaneengesloten beheerjaren waarvoor de subsidie is verstrekt, ambtshalve vast.

 • 2  Het restant bedrag wordt uitbetaald binnen zes weken na de subsidievaststelling.

§ 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Artikel 3.1 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bestaande uit landbouwers en andere grondgebruikers van landbouwgrond.

Artikel 3.2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten met beheeractiviteiten gericht op behoud en versterking van:

 • a.

  het deelleefgebied droge dooradering maasheggen;

 • b.

  het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Rivierenland;

 • c.

  het leefgebied water in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta;

 • d.

  het leefgebied water in het werkgebied van waterschap De Dommel;

 • e.

  overige deelleefgebieden agrarisch natuurbeheer.

Artikel 3.3 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd voor zover voor het gedeelte van het leefgebied waarvoor subsidie is aangevraagd al een subsidie natuurbeheer op grond van deze regeling of de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant is verstrekt.

Artikel 3.4 Subsidievereisten

 • 1 Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3.2 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanvrager beschikt over een certificaat collectief agrarisch natuurbeheer;

  • b.

   het project voldoet aan de beoordelingscriteria voor gebiedsaanvragen zoals die in het natuurbeheerplan in paragraaf 4.5 zijn opgenomen en wordt uitgevoerd binnen een leefgebied dat is aangemerkt als een onderdeel waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het natuurbeheerplan;

  • c.

   aan het project ligt een gebiedsaanvraag ten grondslag waarin in ieder geval is opgenomen:

   • 1°.

    het minimum en maximum aantal hectares waarvoor per leefgebied, of onderdeel van het leefgebied beheeractiviteiten worden uitgevoerd, waarbij het maximum aantal hectares niet meer dan 15% meer mag zijn dan het minimum aantal hectares;

   • 2°.

    per leefgebied, of onderdeel van het leefgebied een projectomschrijving op het niveau van beheerfunctie of cluster van beheeractiviteiten, een en ander afhankelijk van het gekozen abstractieniveau voor de beoordelingscriteria voor gebiedscriteria in het natuurbeheerplan;

   • 3°.

    de te realiseren doelen;

   • 4°.

    een berekening van de kosten voor het uitvoeren van het project, gesplitst naar leefgebied of onderdeel van het leefgebied;

   • 5°.

    een of meer topografische kaarten met een schaal van 1:5.000 waarop de buitengrenzen van de leefgebieden of onderdelen van de leefgebieden waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn aangegeven.

 • 2 Indien een aanvrager niet beschikt over een certificaat collectief agrarisch natuurbeheer, kan hij in afwijking van het eerste lid, onder a, in de aanvraagperiode 2015 voor beheerjaar 2016 voor subsidie als bedoeld in artikel 3.2 in aanmerking komen, indien de aanvrager een aanvraag tot een certificaat heeft ingediend.

Artikel 3.5 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het uitvoeren van beheeractiviteiten;

 • b.

  gederfde inkomsten als gevolg van het uitvoeren van beheeractiviteiten;

 • c.

  transactiekosten;

Artikel 3.6 Niet subsidiabele kosten

[vervallen]

Artikel 3.6a Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 juli 2015 tot en met 31 juli 2015.

Artikel 3.6b Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in:

 • a.

  artikel 3.2, onder a, voor de periode genoemd in artikel 3.6a, vast op € 480.000;

 • b.

  artikel 3.2, onder b, voor de periode genoemd in artikel 3.6a, vast op € 420.000;

 • c.

  artikel 3.2, onder c, voor de periode genoemd in artikel 3.6a, vast op € 1.455.000;

 • d.

  artikel 3.2, onder d, voor de periode genoemd in artikel 3.6a, vast op € 1.500.000;

 • e.

  artikel 3.2, onder e, voor de periode genoemd in artikel 3.6a, vast op € 8.262.000.

Artikel 3.7 Subsidiehoogte

 • 1 De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 3.2, wordt bepaald door het maximum aantal hectares per leefgebied dat voldoet aan de subsidievereisten, genoemd in artikel 3.4, te vermenigvuldigen met de gemiddelde kosten per hectare leefgebied, vermenigvuldigd met zes.

 • 2 De gemiddelde kosten per hectare leefgebied, bedoeld in het eerste lid, worden bepaald door de begrote kosten per leefgebied, bedoeld in artikel 3.4, onder c, vierde onderdeel, te delen door het maximum aantal hectares dat voor dat leefgebied is aangevraagd.

 • 3 Indien toepassing van het eerste en tweede lid ertoe leidt dat de subsidie minder bedraagt dan € 50.000, wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 3.8 Verdeelcriteria

 • 1 Indien binnen de aanvraagperiode meerdere volledige subsidieaanvragen voor dezelfde locatie binnen een leefgebied zijn ingediend, wordt een aanvraag geselecteerd door te bepalen welke aanvraag het meest ecologisch effectief wordt uitgevoerd.

 • 2 Na toepassing van het eerste lid maken Gedeputeerde Staten, indien de binnen de aanvraagperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie, een afweging tussen de verschillende volledige aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • a.

   de dekkingsgraad, zijnde de verhouding van het aantal hectares beheer dat is aangevraagd tot het totaal aantal hectares leefgebied waarop dat gedeelte van de aanvraag ziet, te waarderen met maximaal 50 punten;

  • b.

   de kwaliteit van beheer, zijnde:

   • 1°.

    variatie in beheer, te waarderen met maximaal 40 punten;

   • 2°.

    intensiteit van beheer, te onderscheiden in:

    • i.

     het aantal verschillende vormen van beheer dat is aangevraagd, te waarderen met maximaal 20 punten;

    • ii.

     de zwaarte van het aangevraagde beheer, te waarderen met maximaal 20 punten;

 • 3 Indien een onderdeel van de aanvraag minder dan 20 punten scoort, wordt dat gedeelte van de aanvraag geweigerd.

 • 4 Indien toepassing van het tweede lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen en het subsidieplafond te boven gaan, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen bepaald door de gemiddelde kosten per hectare leefgebied, bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, te waarderen met maximaal 20 punten, waarbij de laagst gemiddelde kosten de meeste punten krijgen en de hoogst gemiddelde kosten de minste punten.

 • 5 Indien toepassing van het tweede en vierde lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen en het subsidieplafond te boven gaan, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 3.9 Externe adviescommissie

Gedeputeerde Staten kunnen aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 3.2 voor advies over artikel 3.8 voorleggen aan de adviescommissie.

Artikel 3.10 Subsidieverlening

De subsidie, bedoeld in artikel 3.2, wordt verleend voor een periode van zes aaneengesloten kalenderjaren, welke periode steeds begint op 1 januari.

Artikel 3.11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd artikel 1.4 worden aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  uitvoering vindt plaats in leefgebieden;

 • b.

   de subsidieontvanger doet uiterlijk voor 1 januari van ieder kalenderjaar per leefgebied of onderdeel van een leefgebied waarvoor is beschikt een opgave van de beheeractiviteiten op perceelsniveau in het daartoe door Gedeputeerde Staten aangewezen systeem, met dien verstande dat deze opgave in 2016 voor 1 maart dient te worden gedaan.

 • c.

  de gekozen beheeractiviteit of combinatie van beheeractiviteiten past bij de beheerfunctie of het cluster van beheeractiviteiten zoals beschikt en het bijhorende leefgebied zoals aangewezen in het natuurbeheerplan;

 • d.

  wijzigingen van activiteiten op perceelsniveau die gedurende het kalenderjaar optreden worden door de subsidieontvanger uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het ingaan van de wijziging gemeld aan Gedeputeerde Staten, door de wijziging op perceelsniveau door te voeren via het daartoe onder b bedoelde systeem en kunnen tot uiterlijk 30 september van het lopende kalenderjaar worden doorgevoerd;

 • e.

  wijzigingen bestaande uit het toevoegen van percelen met de daarbij horende beheeractiviteit zijn mogelijk tot en met 15 mei van het lopende kalenderjaar via het in onderdeel b bedoelde systeem.;

 • f.

  wijzigingen bestaande uit het terugtrekken van percelen met de daarbij horende beheeractiviteit zijn mogelijk tot en met 30 september, van het lopende kalenderjaar via het in onderdeel b bedoelde systeem, tenzij artikel 3, tweede lid, van verordening 809/2013 zich tegen de wijziging verzet.;

 • g.

   de subsidieontvanger dient gedurende de periode waarin de Gecombineerde data inwinning wordt ingediend, ieder kalenderjaar tevens een verzoek in tot betaling van de jaarvergoeding voor dat kalenderjaar via het daartoe door Gedeputeerde Staten beschikbaar gestelde formulier.

 • h.

  de subsidieontvanger dient uiterlijk 1 oktober van ieder kalenderjaar een verantwoording in waarin is beschreven:

  • 1°.

   welke activiteiten als bedoeld onder b, daadwerkelijk zijn uitgevoerd;

  • 2°.

   welke wijzigingen als bedoeld onder d, e en f hebben plaatsgevonden en waarom;

 • i.

  de subsidieontvanger dient uiterlijk 1 december van ieder kalenderjaar een voortgangsverslag in;

 • j.

  de subsidieontvanger beschikt voor de gehele duur van de subsidie over een certificaat collectief agrarisch natuurbeheer;

 • k.

  de subsidieontvanger draagt er zorg voor dat er door of vanwege Gedeputeerde Staten audits kunnen worden uitgevoerd in het kader van de naleving van de certificeringsvoorwaarden;

 • l.

  de subsidieontvanger verleend medewerking aan een toezichthouder als bedoeld in artikel 25 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant om toezicht te houden op de naleving van de subsidieverplichtingen en verleend een toezichthouder ongehinderd toegang tot percelen;

 • m.

  de subsidieontvanger draagt er zorg voor dat door of vanwege Gedeputeerde Staten monitoringswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in het desbetreffende leefgebied;

 • n.

   uiterlijk veertien dagen na het uitvoeren van de hierna genoemde activiteiten doet de subsidieontvanger daarvan een melding in het onder b bedoelde systeem:

  • 1°.

    het bemesten met ruige mest;

  • 2°.

    het schoonmaken van watergangen;

  • 3°.

    het snoeien;

  • 4°.

    het spuiten van bagger.

 • o.

   uiterlijk vijf werkdagen dagen na het treffen van maatregelen ter bescherming van aangetroffen nesten doet de subsidieontvanger daarvan een melding in het onder b bedoelde systeem.

Artikel 3.12 Bevoorschotting en betaling

 • 1 Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot op het verleende subsidiebedrag, naar aanleiding van het ingediende betaalverzoek, bedoeld in artikel 3.11, onder g.

 • 2 Gedeputeerde Staten nemen binnen tien weken na afloop van ieder kalenderjaar een beslissing tot voorschotverlening.

 • 3 De beslissing, bedoeld in het tweede lid, kan eenmaal met ten hoogste tien weken worden verdaagd.

 • 4 Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in vijf termijnen betaald, steeds binnen zes weken na afloop van de beslissing, bedoeld in het tweede of derde lid.

 • 5 De hoogte van het voorschot wordt bepaald door het totaal aantal hectares opgegeven in het betaalverzoek, bedoeld in artikel 3.11, onder g, en waarvoor daadwerkelijk beheeractiviteiten zijn uitgevoerd, per leefgebied te vermenigvuldigen met de gemiddelde kosten per hectare leefgebied, bedoeld in artikel 3.7, tweede lid.

 • 6 Als het bedrag, bedoeld in het vijfde lid, hoger is dan het totaal bedrag dat voor de uitgevoerde beheeractiviteiten op grond van de koppeltabel maximaal mag worden vergoed, geldt voor de berekening van het voorschot dit maximum bedrag.

Artikel 3.13 Wijziging subsidieverlening vanwege vergroting areaal

 • 1 De subsidieontvanger kan eenmaal per kalenderjaar in de aanvraagperiode een aanvraag indienen tot wijziging van de beschikking tot subsidieverlening met ingang van het volgend kalenderjaar, gericht op vergroting van het areaal.

 • 2 Onder vergroting van het areaal, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan:

  • a.

   vergroting van de minimum en maximum oppervlakte van het leefgebied of onderdeel van het leefgebied waarvoor reeds een beschikking is afgegeven;

  • b.

   uitbreiding van de bestaande beschikking met een nieuw leefgebied of een onderdeel daarvan.

 • 3 Gedeputeerde Staten kunnen besluiten om, overeenkomstig de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, de beschikking tot subsidieverlening te wijzigen voor de resterende looptijd van de subsidie indien:

  • a.

   de aanvraag voldoet aan de subsidievereisten genoemd in artikel 3.4;

  • b.

   die wijziging leidt tot een verhoging van minimaal € 1.200.

 • 4 De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de gemiddelde kosten per hectare leefgebied, bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, die van toepassing waren ten tijde van het nemen van de beschikking tot subsidieverlening.

Artikel 3.14 Subsidievaststelling

 • 1 Gelet op de toepasselijke Europese regelgeving stellen Gedeputeerde Staten, in afwijking van de artikelen 13, 20, 21 en 22 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, de subsidie na afloop van de zes aaneengesloten beheerjaren waarvoor de subsidie is verstrekt, ambtshalve vast.

 • 2 Het restantbedrag wordt binnen zes weken na afloop van de beslissing, bedoeld in het eerste lid uitbetaald.

 • 3 De hoogte van het restant bedrag wordt bepaald door het totaal aantal hectares opgegeven in het betaalverzoek, bedoeld in artikel 3.11, onder g, en waarvoor daadwerkelijk beheeractiviteiten zijn uitgevoerd, per leefgebied te vermenigvuldigen met de gemiddelde kosten per hectare leefgebied, bedoeld in artikel 3.7, tweede lid.

 • 4 Als het bedrag, bedoeld in het derde lid, hoger is dan het totaal bedrag dat voor de uitgevoerde beheeractiviteiten op grond van de koppeltabel maximaal mag worden vergoed, geldt voor de berekening van het restant bedrag dit maximum bedrag.

Artikel 3.15 Sancties

 • 1  Ter uitvoering van verordening 640/2014 verlagen Gedeputeerde Staten de verleende of vastgestelde subsidie indien bij de uitvoering van controles als bedoeld in artikel 28 en 37 van verordening 809/2014 is geconstateerd dat de subsidieontvanger niet voldoet aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 2  Indien een landbouwer, of andere grondgebruiker van landbouwgrond, die ten behoeve van de subsidieontvanger beheeractiviteiten uitvoert, subsidieverplichtingen, de baseline of randvoorwaarden schendt, wordt de schending toegerekend aan de subsidieontvanger.

§ 4 Slotbepalingen

Artikel 4.1 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2017 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 4.2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4.3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 14 april 2015

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris mw. ir. A.M. Burger

 

Bijlage 1

[Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 2

[Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 3

[Klik hier om het document te downloaden]