Regeling vervallen per 01-01-2017

Regeling budgetbeheer

Geldend van 07-05-2015 t/m 31-12-2016 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2015

Intitulé

Regeling budgetbeheer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

Gelet op de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV),

de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet, het Organisatiebesluit en het Algemeen

mandaatbesluit;

Overwegende dat de gemeente streeft naar een transparante bedrijfsvoering die zich richt op

kwalitatieve dienstverlening en een doelmatige en doeltreffende inzet van mensen en middelen;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Regeling budgetbeheer:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Budget: een bedrag voor geraamde uitgaven of inkomsten gerelateerd aan de daarvoor te leveren prestatie of product.

 • b.

  Budgethouder: het afdelingshoofd, zoals bedoeld in het Organisatiebesluit, de griffier en devoorzitter van de Ondernemingsraad.

 • c.

  Budgetcoördinator: de teamleider, zoals bedoeld in het Organisatiebesluit.

 • d.

  Budgetbeheerder: medewerker die door de budgetcoördinator of budgethouder gemandateerd is en belast is met de bewaking en het beheer van een bepaald budget.

 • e.

  Beheer: het zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.

 • f.

  Product: een product van een productraming of productrealisatie; het resultaat van een samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in de tijd, geld en kwaliteit.

 • g.

  Medewerker: een ambtenaar conform artikel 1 lid 1 van de CAR, in dienst van de gemeente De Ronde Venen.

 • h.

  Extern medewerker: een medewerker die op basis van een detacheringsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht werkzaam is bij de gemeente De Ronde Venen.

Artikel 2 Mandatering

 • a.

  • Het college is belast met de uitvoering van de programmabegroting. Het college heeft deze programmabudgetten verder onderverdeeld naar productbudgetten. Deze budgetten staan in de productenraming en kostenverdeelstaat. Het college heeft de budgetten via het Algemeen mandaatbesluit gemandateerd aan de gemeentesecretaris, zijnde het hoofd van de ambtelijke organisatie.

  • b.

   De gemeentesecretaris mandateert de budgetten aan de budgethouders.

  • c.

   De budgethouders mandateren budgetten aan budgetcoördinatoren en / of budgetbeheerders.

  • d.

   De budgetcoördinatoren mandateren budgetten aan budgetbeheerders.

  • e.

   Bij de uitvoering van deze regeling is het vier-ogen-principe leidend. Een medewerker mag niet zowel budgetbeheerder als budgetcoördinator of budgethouder zijn.

  • f.

   Vóór aanvang van het begrotingsjaar worden lijsten vastgesteld waarmee budgetten worden toegedeeld. Op de lijsten worden tevens plaatsvervangers vermeld. De lijsten worden voorzien van parafen van de betreffende functionarissen. Bij ongeplande langdurige afwezigheid is de administrateur bevoegd, op aangeven van de leidinggevende van de desbetreffende functionaris, de plaatsvervanger van die functionaris op de lijst in het financiële systeem in te regelen.

  • g.

   Aangezien budgetbeheer uitgaat van de totale planning & control-cyclus, geldt als uitgangspunt dat een functionaris de totale cyclus zijn rol blijft uitvoeren, zoals deze in deze regeling is beschreven. In uitzonderlijke gevallen kan de mandatering gedurende het begrotingsjaar worden gewijzigd. De mandateringen kunnen één maal per kwartaal worden aangepast door de budgethouder.

  • h.

   De budgethouder is uitsluitend onder de volgende voorwaarden bevoegd budgetten te mandateren aan een extern medewerker:

   De gemeentesecretaris heeft vooraf toestemming verleend aan de budgethouder.

   De looptijd van de overeenkomst met de externe medewerker is langer dan zes maanden.

   De extern medewerker heeft een integriteitsverklaring ondertekend. Bij budgetten groter dan € 50.000 heeft hij eveneens een Verklaring Omtrent Gedrag overgelegd.

   Risico’s worden beperkt door een strikte toepassing van het vier-ogen-principe.

Artikel 3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden budgethouder

 • 1. De budgethouder legt tijdig en op formele momenten in de planning & control-cyclus verantwoording af aan het college over de voortgang van de beleidsuitvoering en de inzet van de tot de budgetten behorende middelen.

 • 2. Tot het budgethouderschap behoort ook het beheer van risico's. Hiertoe wordt gerekend het benoemen van risico's, het waar mogelijk bepalen van de omvang van het risico en het nemen van maatregelen ter beperking van de risico's. De budgethouder is verantwoordelijk voor de analyse van afwijkingen in de jaarrekening.

 • 3. De budgethouder is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van prestatiegegevens, zoals normen en kengetallen, en verschaft hieromtrent de nodige informatie. Hij is tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van de te realiseren producten en het vastleggen van de daadwerkelijke prestatielevering.

 • 4. De budgethouder is bevoegd tot het doen van uitgaven:

  • a.

   Tot maximaal de in de exploitatiebegroting en kostenplaatsen opgenomen budgetten;

  • b.

   Tot maximaal het saldo van de voorziening, voor zover dit door de gemeenteraad of het college is vrijgegeven;

  • c.

   Tot maximaal het bedrag van de door de gemeenteraad vastgestelde investeringsbudgetten.

 • 5. Uitsluitend de budgethouder is bevoegd voorstellen tot wijziging van de begroting, voor zover het de budgetten van zijn eigen afdeling betreft, voor te (laten) leggen aan het college.

 • 6. De budgethouder is bevoegd tot het genereren en innen van niet begrote inkomsten, indien dit geen negatieve gevolgen heeft voor de voorbereiding en uitvoering van het afgesproken product.

 • 7. De budgethouder is verantwoordelijk voor de overdracht bij wijziging van mandatering, als bedoeld in artikel 2 lid 7 van deze regeling.

Artikel 4 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden budgetcoördinator

 • 1. De budgetcoördinator legt tijdig en op formele momenten in de planning & control-cyclus verantwoording af aan de budgethouder over de voortgang van de beleidsuitvoering en de inzet van de tot de budgetten behorende middelen.

 • 2. De budgetcoördinator signaleert risico’s en informeert de budgethouder per ommegaande.

 • 3. De budgetcoördinator ondersteunt de budgethouder bij het ontwikkelen van prestatiegegevens, zoals normen en kengetallen, en verschaft hieromtrent de nodige informatie. Hij is tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van de te realiseren producten.

 • 4. De budgetcoördinator is bevoegd tot het doen van uitgaven:

 • 5. Tot maximaal de in de exploitatiebegroting en kostenplaatsen opgenomen budgetten;

  • a.

   Tot maximaal het saldo van de voorziening, voor zover dit door de gemeenteraad of het college is vrijgegeven;

  • b.

   Tot maximaal het bedrag van de door de gemeenteraad vastgestelde investeringsbudgetten.

  • c.

   De budgetcoördinator is verantwoordelijk voor de overdracht bij wijziging van mandatering, als bedoeld in artikel 2 lid 7 van deze regeling.

Artikel 5 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden budgetbeheerder

 • 1. De budgetbeheerder legt tijdig en op formele momenten in de planning & control-cyclusverantwoording af aan de budgethouder of budgetcoördinator over de inzet van de tot de budgetten behorende middelen.

 • 2. Onverlet de verantwoordelijkheid van de budgetcoördinator of budgethouder is de budgetbeheerder gehouden de budgethouder of budgetcoördinator onmiddellijk te informeren omtrent de door hem gesignaleerde en verwachte afwijkingen van het toegekend budget. Dit betreft zowel over- als onderschrijdingen van de in het budget opgenomen uitgaven of inkomsten, afwijkingen in prestatie-eenheden (zowel in hoeveelheden als in tijd) en kostendekkingspercentages, kengetallen en risico’s.

 • 3. De budgetbeheerder is bevoegd tot het doen van uitgaven:

  • a.

   Tot maximaal de in de exploitatiebegroting en kostenplaatsen opgenomen budgetten;

  • b.

   Tot maximaal het saldo van de voorziening, voor zover dit door de gemeenteraad of het college is vrijgegeven;

  • c.

   Tot maximaal het bedrag van de door de gemeenteraad vastgestelde investeringsbudgetten.

Artikel 6 Financiële administratie

 • 1. De budgetbeheerder, budgetcoördinator en budgethouder zijn verantwoordelijk voor een tijdige en juiste registratie in de financiële administratie van de gemeente De Ronde Venen van op hun budgetten betrekking hebbende ontvangen en uitgaande facturen.

 • 2. De budgethouder, budgetcoördinator en budgetbeheerder dienen zich te houden aan het Besluit Begroting en Verantwoording en alle verordeningen en procedures die betrekking hebben op de organisatie van de financiële administratie en het beheer van geldmiddelen, en alle overige interne en externe voorschriften. Dit betekent dat we binnen 30 dagen de facturen betalen

 • 3. Het team Financieel- en Personeelsbeheer van de afdeling Dienstverlening voorziet de budgethouder, budgetcoördinator en budgetbeheerder van informatie met betrekking tot de uitputting van budgetten ten behoeve van een goede budgetbewaking.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 april 2015.

 • 2. De Regeling Budgetbeheer, vastgesteld op 11 januari 2011, wordt ingetrokken.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling budgetbeheer.

Ondertekening

Mijdrecht, 31 maart 2015,
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.S. Meijer M. Divendal