Nadere regels waarderingssubsidie voor stimuleren van energiebesparende maatregelen 2015

Geldend van 09-05-2015 t/m heden

Intitulé

Nadere regels waarderingssubsidie voor stimuleren van energiebesparende maatregelen 2015

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Schiedam,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Schiedam 2012;

Overwegende, dat het ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Schiedam 2012 gewenst is om nadere regels te stellen inzake het verstrekken van een subsidie voor het opstellen van een MJOP of energielabel met energiebesparende maatregelen;

Besluit vast te stellen:

Nadere regels waarderingssubsidie voor stimuleren van energiebesparende maatregelen 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV 2012: Algemene Subsidieverordening gemeente Schiedam 2012

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  Bedrijfsruimte: een (deel van een) pand dat bestemd of in gebruik is voor de uitoefening van een bedrijf of beroep.

 • d.

  Energielabel: een definitief energielabel via energielabelvoorwoningen.nl, vastgesteld door een deskundige, dat laat zien hoe energiezuinig een woning is (energieprestatiecertificaat als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen (art. 1.1);

 • e.

  MJOP: Meerjaren Onderhoudsplan, opgesteld door een erkend deskundige, bevat de voorwaarden opgenomen in artikel 6, lid 2;

 • f.

  Servicepunt: het Servicepunt Woningverbetering;

 • g.

  Subsidieplafond: maximum van het totaal voor deze regeling door het college beschikbaar gestelde budget per jaar;

 • h.

  VvE: een Vereniging van Eigenaren in de zin van de artikelen 5:124 tot en met 135 van het Burgerlijk Wetboek;

 • i.

  Waarderingssubsidie: waarderingssubsidie op grond van ASV 2012, inhoudende een tegemoetkoming in de kosten voor het opstellen van een MJOP of verkrijging van een definitief energielabel;

Artikel 2 Doel van de regeling

Doel van de regeling is om VvE’s te stimuleren om energiebesparende maatregelen op te nemen in hun meerjarenonderhoudsplan.

Artikel 3 Reikwijdte van de regeling

 • 1. Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van subsidie aan Verenigingen van Eigenaren voor:

  • a.

   het opstellen van een MJOP dat voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 6, lid 2, óf

  • b.

   het opstellen van een definitief energielabel zoals omschreven in artikel 6, lid 2.

 • 2. De VvE als bedoeld in het vorige lid ligt binnen de grenzen van de gemeente Schiedam.

 • 3. De subsidie is bedoeld voor woningeigenaren. Eigenaren van bedrijfsruimtes binnen een VvE kunnen voor subsidie in aanmerking komen als de bedrijfsruimte ondergeschikt is aan de woonfunctie van de VvE.

 • 4. Woningcorporaties kunnen geen aanspraak maken op de subsidie.

 • 5. De subsidie wordt verstrekt indien voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 6 en indien zich geen weigeringsgronden als bedoeld in artikel 9 voordoen.

Artikel 4 De subsidiabele activiteit

Voor subsidie komen in aanmerking de kosten van het door de deskundige in rekening gebrachte bedrag voor:

 • a.

  het opstellen van het MJOP bij een VvE vanaf 2 eigenaren;

 • b.

  het opstellen van een definitief energielabel bij een VvE met 5 eigenaren of minder.

Artikel 5 Omvang van de subsidie

De omvang van de subsidie wordt bepaald op basis van de werkelijke kosten en bedraagt maximaal € 300,- per VvE.

Artikel 6 Voorwaarden van de subsidie

 • 1. Het verstrekken van de subsidie als bedoeld in artikel 5 geschiedt met inachtneming van een subsidieplafond op basis van de volgorde van ontvangst van complete aanvragen. Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld.

 • 2. In het MJOP of het rapport behorende bij het energielabel moeten minimaal alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 15 jaar en minder in beeld zijn gebracht.

Artikel 7 Indieningsvereisten

 • 1. De subsidie wordt binnen twee weken na dagtekening van het MJOP of het energielabel bij het college aangevraagd.

 • 2. De subsidieaanvraag wordt door de deskundige namens de eigenaar/eigenaren ingediend.

 • 3. De subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend.

 • 4. Bij de aanvraag dienen in ieder geval de volgende documenten te worden gevoegd:

  • a.

   het MJOP óf het energielabel inclusief bijbehorend rapport;

  • b.

   een overzicht van de eigenaren in de VvE;

  • c.

   een ondertekende machtiging van het bestuur van de VvE om de deskundige de aanvraag namens hen te laten doen.

 • 5. Het college kan om nadere documenten vragen indien dat voor de beoordeling van de aanvraag noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 8 Beoordeling van de aanvraag

 • 1. De aanvraag moet voldoen aan het gestelde in de artikelen 6 en 7.

 • 2. Indien de aanvraag niet compleet is zal dit binnen twee weken kenbaar worden gemaakt aan de aanvrager met het verzoek de ontbrekende gegevens binnen twee weken aan te leveren. Onvolledige aanvragen die niet binnen de gegeven termijn van twee weken zijn aangevuld, worden niet in behandeling genomen.

 • 3. Het college beslist op een volledige en juiste aanvraag binnen dertien weken.

Artikel 9 Weigering van de subsidie

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de ASV 2012 kan de subsidie in ieder geval worden geweigerd indien de aanvraag niet voldoet aan de artikelen 6 en 7.

Artikel 10 Subsidiebesluit

 • 1. De subsidie wordt overeenkomstig de ASV 2012 bij beschikking meteen vastgesteld zonder dat daaraan een verleningsbeschikking vooraf gaat.

 • 2. De bevoegdheid tot vaststelling van de subsidie kan worden (onder)gemandateerd aan de medewerkers van het Servicepunt.

 • 3. In de subsidiebeschikking staat in ieder geval het volgende:

  • a.

   de namen en adressen van de deskundige en eigenaren;

  • b.

   de adressen van de VvE waarop de aanvraag betrekking heeft;

  • c.

   de hoogte van de vastgestelde subsidie;

  • d.

   de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verstrekt;

  • e.

   de betalingsbeschikking.

 • 4. De subsidiebeschikking wordt verzonden naar de deskundige en de eigenaren.

Artikel 11 Betaling van de subsidie

De subsidie wordt binnen zes weken na verzending van de subsidiebeschikking ten name van de betrokken eigenaren betaald aan de deskundige.

Artikel 12 Intrekken van de subsidie

 • 1. Het college kan de subsidiebeschikking als bedoeld in artikel 10 geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze regeling gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de subsidie is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2. Het college kan de als gevolg van de intrekking onverschuldigd betaalde subsidie terugvorderen bij de deskundige.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager.

Artikel 14 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 18 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels waarderingssubsidie voor stimuleren van energiebesparende maatregelen 2015”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Schiedam in zijn vergadering van 28 april 2015.
De secretaris, De voorzitter,
ir. J.C. van Ginkel MCM C.H.J. Lamers