Geurverordening Hazenburg 2 te Arnemuiden, gemeente Middelburg

Geldend van 30-04-2015 t/m heden

Intitulé

Geurverordening Hazenburg 2 te Arnemuiden, gemeente Middelburg

De raad van de gemeente Middelburg;

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 maart 2015, volgnummer 15-68;

Besluit:

vast te stellen de Geurverordening Hazenburg 2 te Arnemuiden, gemeente Middelburg.

Artikel 1 Begripsomschrijving

De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij (verder ook aangeduid met ‘Wgv’) en de bijbehorende uitvoeringsregeling (Regeling geurhinder en veehouderij).

Artikel 2 Wettelijke grondslag

Deze verordening is opgesteld op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij. Hierbij is rekening gehouden met de voorwaarden uit de artikelen 8 en 9 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 3 Wijzigen geurnorm plangebied Hazenburg 2 te Arnemuiden

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart in bijlage 1 (‘gebied waarvoor de aangepaste waarde artikel 3 geldt’).

In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder c Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (2,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 8,0 ouE/m3.

Toelichting bij artikel 3:

De aangepaste waarden gelden voor geurgevoelige objecten die zijn gelegen binnen het aangegeven gebied. Deze gelden niet voor geurgevoelige objecten als bedoeld in artikel 3, tweede lid en artikel 14, tweede en derde lid van de Wet geurhinder en veehouderij. De bedoelde uitzonderingen betreffen geurgevoelige objecten die behoren tot een veehouderij of daartoe op of na 19 maart 2000 behoord hebben of die op of na 19 maart 2000 op een voormalig agrarisch perceel zijn gerealiseerd in het kader van de Regeling beëindiging veehouderijtakken.

Artikel 4 Motivering

Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening verwijzen wij naar het ‘Rapport gebiedsvisie, onderbouwing verordening ogv Wet geurhinder en veehouderij, Plangebied Hazenburg 2 te Arnemuiden’ (De Roever Omgevingsadvies) d.d. 10 juni 2013. Het rapport is als bijlage bij deze verordening opgenomen.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

  • 2. De verordening kan worden aangehaald als “Geurverordening Hazenburg 2 te Arnemuiden, gemeente Middelburg”

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering d.d. 20 april 2015.
De raad van de gemeente Middelburg,
de griffier, E.T. Israël
de voorzitter, mr. H.M. Bergmann

Bijlage 1 Kaart

Geurverordening Hazenburg 2 te Arnemuiden - Bijlage 1 (kaart)

Bijlage 2 Rapport gebiedsvisie

Geurverordening Hazenburg 2 te Arnemuiden - Bijlage 2 (gebiedsvisie)