Regeling vervallen per 02-08-2022

Beleidsregels voor het plaatsen van containers en/of steigers op grond van artikel 2:10 APV

Geldend van 02-05-2015 t/m 01-08-2022

Intitulé

Beleidsregels voor het plaatsen van containers en/of steigers op grond van artikel 2:10 APV

Het college van burgemeester en wethouders stelt de volgende regeling vast.

Enig artikel

 • 1.

  De container c.q. steiger dient zodanig te worden geplaatst, dat hiervan zo weinig mogelijk hinder wordt ondervonden door andere weggebruikers.

 • 2.

  Er dienen maatregelen te worden getroffen, waardoor ongelukken en andere eventualiteiten worden voorkomen.

 • 3.

  De container c.q. steiger mag niet worden geplaatst, noch geplaatst zijn:

  • a)

   in/op voetgangersgebieden, indien de vrije doorgang van het verkeer wordt belemmerd;

  • b)

   in openbaar groen;

  • c)

   op trottoirs, tenzij een minimale voetgangersdoorloop van 1,50 meter gewaarborgd kan worden;

  • d)

   op de rijweg waar een stopverbod geldt;

  • e)

   op een voor ’t publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide.

 • 4.

  De plaatsing mag slechts ten behoeve van een werk of anderszins en gedurende de daarvoor benodigde tijd geschieden.

 • 5.

  De steiger c.q. container dient in goede staat van onderhoud te verkeren en mag, indien deze op de openbare weg is geplaatst, onder geen enkele omstandigheid door onbevoegden of ten gevolge van eventuele helling van het wegdek verrijdbaar zijn.

 • 6.

  De container c.q. steiger dient op de openbare weg op zodanige wijze te worden geplaatst, dat beschadiging van het wegdek wordt voorkomen.

 • 7.

  Een minimale verkeersdoorgang van 3,5 meter dient gewaarborgd te worden noodzakelijk voor hulpverleningsdiensten.

 • 8.

  Containers mogen niet worden geplaatst binnen een afstand van 0,75 m van brandkranen, op kolken of putten.

 • 9.

  De gebruiker van de steiger c.q. container is aansprakelijk voor alle schade welke als gevolg van het plaatsen, hebben of verwijderen van de container c.q. steiger aan eigendommen van derden of van de gemeente wordt toegebracht en dat deze schade op kosten van de houder zal worden hersteld.

 • 10.

  Gedurende de aanwezigheid van de container c.q. steiger en daarna mogen op de openbare weg geen voor de container c.q. steiger bestemde stoffen of materialen liggen of blijven liggen.

 • 11.

  De container c.q. steiger, die stoffen bevatten, welke kunnen wegwaaien dienen aan de bovenzijde te zijn afgedekt; bij het storten van vuil van een hoger gelegen verdieping moet gebruik worden gemaakt van een gesloten stortkoker, waarbij de container c.q. steiger door middel van dekzeilen en schotten zodanig moet worden afgeschermd dat er geen gevaar ontstaat voor personen en/of derden, dat derden geen hinder ondervinden van opwaaiend stof.

 • 12.

  Aanwijzingen gegeven door de daartoe bevoegde ambtenaren van de politie en de gemeente, in het belang van openbare orde en veiligheid, dienen stipt te worden opgevolgd.

 • 13.

  De container c.q. steiger dient rondom te worden voorzien van een rood-wit geblokte markering op een hoogte van minimaal 40 cm en maximaal 80 cm boven het wegdek. 

 • 14.

  Aan de voor- en achterzijde van de container c.q. steiger - gezien in de rijrichting, waarin deze is geplaatst - dienen twee goedwerkende witte en rode reflectoren op ten hoogste 40 cm boven het wegdek en niet meer dan 20 cm binnenwaarts van de uiterst linker- en rechterzijde te zijn aangebracht.

 • 15.

  De container c.q. steiger moet, van een half uur voor zonsondergang tot een half uur na zonsopgang en bij dag, wanneer door omstandigheden, in het bijzonder van atmosferische aard, het daglicht onvoldoende is, voorzien zijn van een deugdelijke verlichting om de aanwezigheid van de container c.q. steiger door verkeersdeelnemers tijdig te doen opmerken.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,
drs. G.W.T. van Balkom drs. J.W.M.M.J. Hessels
secretaris burgemeester