Ondermandaatbesluit van het hoofd Sociale Zaken met betrekking tot eenmalige PGB’s SVB 2015

Geldend van 25-07-2015 t/m heden

Intitulé

Ondermandaatbesluit eenmalige PGB’s SVB 2015

Het Hoofd Sociale Zaken, J.A.M. Heesen

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II;

Gezien:

 • -

  het Besturings- en Managementconcept, waarin de besturings- en managementfilosofie van de gemeente Sittard-Geleen is beschreven;

 • -

  het Organisatiebesluit gemeente Sittard-Geleen 2013, waarin de structuur van de organisatie, alsmede taken van de organisatiedelen zijn uitgewerkt en vastgelegd;

 • -

  de Budgetregeling gemeente Sittard-Geleen, waarin budgetten aan taken en functies worden toegekend;

 • -

  het P&C-besluit gemeente Sittard-Geleen, waarin sturing, beheersing, verantwoording en controle is vastgelegd;

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het Hoofd Sociale Zaken, conform het bepaalde in artikel 3 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II, gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

Overwegende dat de Sociale verzekeringsbank in artikel 2.6.2. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 8.1.8. van de Jeugdwet ingaande 1 januari 2015 is aangewezen voor onder meer betalingen ten laste van persoonsgebonden budgetten in de zin van deze wetten;

Overwegende, dat een structurele procedure tussen de voor de toekenning van persoonsgebonden budgetten verantwoordelijke gemeenten en de Sociale verzekeringsbank niet tijdig vóór 1 januari 2015 tot stand is gebracht als het gaat om een beperkt aantal eenmalige persoonsgebonden budgetten;

Gezien het verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Sociale verzekeringsbank om de bevoegdheden van de Sociale verzekeringsbank op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet ten aanzien van bedoelde beperkte groep eenmalige persoonsgebonden budgetten daarom tijdelijk door te verlenen aan de gemeente die dat eenmalige persoonsgebonden budget heeft toegekend;

Gelet op artikel 4, lid 1 van het “Besluit mandaat- en volmachtverlening eenmalige PGB’s SVB 2015” verleent de Sociale verzekeringsbank aan het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen toestemming zoals bedoeld in artikel 10:9 van de Awb om van de aan de Sociale verzekeringsbank verleende bevoegdheden bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het “Besluit mandaat- en volmachtverlening eenmalige PGB’s SVB 2015”, schriftelijk ondermandaat, te verlenen aan de daartoe aangewezen ambtenaren van de gemeente Sittard-Geleen.

Gelet op artikel 4, lid 2 van het “Besluit mandaat- en volmachtverlening eenmalige PGB’s SVB 2015” verleent de Sociale verzekeringsbank aan het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen toestemming tot het door verlenen van de in artikel 2, lid 3 bedoelde volmacht en machtiging aan ondergeschikten.

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, conform het bepaalde in artikel 4, lid 1 en artikel 4, lid 2 van het “Besluit mandaat- en volmachtverlening eenmalige PGB’s SVB 2015” gebruik maakt van de toestemming om schriftelijk onder te mandateren en tot doorverlening van volmacht en machtiging.

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

a) Awb

:

Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315), zoals laatstelijk gewijzigd;

b) SVB

:

de Raad van bestuur genoemd in het eerste lid van artikel 3, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Stb. 2001, 624) van de in hoofdstuk 6 van die wet bedoelde Sociale verzekeringsbank;

c) de wet

:

de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO 2015) van 9 juli 2014, dan wel de Jeugdwet van 1 maart 2014;

d) voorziening

:

een maatwerkvoorziening zoals bedoeld in artikel 1.1.1. van de WMO 2015 dan wel een individuele voorziening op het gebied van jeugdhulp zoals bedoeld in artikel 8.1.1. van de Jeugdwet;

e) PGB

:

een persoonsgebonden budget zoals bedoeld in artikel 1.1.1. van de WMO 2015 of artikel 8.1.1.van de Jeugdwet;

f) Budgethouder

:

de persoon aan wie een PGB is toegekend;

g) het college

:

het college van burgemeester en wethouders zoals bedoeld in artikel 1 van de wet, dat verantwoordelijk is voor de toewijzing van een voorziening in de vorm van een eenmalige PGB;

h) eenmalige PGB

:

een PGB, incidenteel of eenmalig toegekend voor de besteding aan een woningaanpassing of een (vervoers)hulpmiddel.

Artikel 2 Omvang ondermandaat

 • 1. Het Clusterhoofd Sociale zaken verleent mandaat aan:

  de Teammanager Zorg, de unitcoördinator Wmo, de unitcoördinator administratie, kwaliteitsmedewerker Wmo, allround-consulent Wmo , consulent Wmo, administratief medewerker (A), administratief medewerker Kanteling WMO;

  kwaliteitsmedewerker Jeugd

  de Teammanager Ondersteuning, medewerker bezwaar en beroep, medewerker bezwaar;

  de aangewezen vervangers van genoemde functionarissen

  tot het in zijn naam en zijn verantwoordelijkheid:

  • a.

   op verzoek van de budgethouder verrichten van een of meer betalingen ten laste van een door of namens het college toegekend eenmalig PGB aan de derde die op die betaling aanspraak heeft wegens levering aan de budgethouder van zaken of diensten waarvoor dat eenmalig PGB is toegekend en bestemd;

  • b.

   nemen van het bij deze betalingen of de weigering ervan behorende primaire besluit in de zin van de Awb over het desbetreffende betaalverzoek van de budgethouder met instemming van artikel 5 en voor zo ver een dergelijk besluit niet op grond van artikel 4:88 van de Awb achterwege kan blijven;

  • c.

   organiseren en voeren van bezwaarprocedures alsmede het beschikken over de daartoe aanleiding gevende bezwaarschriften, gericht tegen de in onderdeel b) bedoelde primaire besluiten.

 • 2. Het clusterhoofd Sociale Zaken verleent de bevoegdheid tot het beheer van eenmalige PGB’s voor zo ver dat beheer door de wet aan de SVB is opgedragen.

 • 3. Het clusterhoofd Sociale Zaken verleent aan de in lid 1 genoemde functionarissen:

  • a.

   machtiging tot het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de in de vorige leden bedoelde taken; en

  • b.

   volmacht met het recht van substitutie tot het verrichten van privaatrechtelijke handelingen voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de in het eerste en tweede lid bedoelde bevoegdheden.

Artikel 3 Vermelding in (onder)mandaat genomen besluiten

Het krachtens (onder)mandaat ondertekenen van de in artikel 2, lid 1 bedoelde primaire besluiten en beschikkingen op bezwaar geschiedt als volgt:

Sociale verzekeringsbank

namens deze

[handtekening]

[functie] gemeente Sittard-Geleen

De in artikel 2, lid 1 genoemde functionarissen dragen zorg voor een deugdelijke administratiefrechtelijke rechtsmiddelenvermelding in deze besluiten en beschikkingen.

Artikel 4 Uitgesloten bevoegdheden

 • 1. Niettemin blijft van het ondermandaat tot het nemen van de in onderdeel c van artikel 2, lid 1 bedoelde beschikking op een bezwaarschrift uitgesloten de persoon of diens ondergeschikte die in ondermandaat reeds het uit onderdeel a of b van artikel 2, lid 1 voorvloeiende primaire besluit nam waartegen dat bezwaarschrift zich richt.

 • 2. Tot de in artikel 2, lid 3 bedoelde bevoegdheden behoort niet het zelfstandig afdoen van verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet Nationale ombudsman en verzoeken met een gelijksoortig karakter met betrekking tot de in artikel 2 bedoelde taken in het geval dat verzoek zich niet beperkt tot een individueel geval of het beleid van het college alleen. In dat geval overlegt het college vooraf met de SVB over de wijze van afdoening van het verzoek.

 • 3. Dit besluit voorziet niet:

  • a.

   in delegatie en verleent daartoe ook niet de bevoegdheid;

  • b.

   in het doorverlenen van de bevoegdheid tot het voeren van verweer in een bestuursrechtelijke procedure die bestaat uit of is ingeleid met een beroep tegen de in onderdeel c. van artikel 2, lid 1 bedoelde beschikkingen op bezwaar op of een verzoek aan de rechter om een voorlopige voorziening te treffen.

Artikel 5 Instemming college

 • 1. Het college heeft door mede-ondertekening van het “Besluit mandaat- en volmachtverlening eenmalige PGB’s SVB 2015” de in artikel 10:4 van de Awb bedoelde instemming verleend met het mandaat bedoeld in artikel 2 en met inachtneming van de volgende leden van dit artikel alsmede met de overige bepalingen in dat besluit (besluit college 31-03-2015).

 • 2. Voor zover op de SVB fiscale of andere wettelijke verplichtingen rusten die gepaard gaan met de bevoegdheden die in artikel 2 aan het college worden overgedragen, aanvaardt het college met de in het eerste lid bedoelde instemming ook de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het nakomen van die verplichtingen tenzij het college met de SVB schriftelijk een andere verdeling van die verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid is overeengekomen.

 • 3. Voor zo ver een in onderdeel a van artikel 2, lid 1 bedoelde betaling leidt tot fiscale of andere wettelijke (werkgevers)verplichtingen voor de houder van het eenmalige PGB, dragen de in artikel 2, lid 1 genoemde functionarissen zorg en verantwoordelijkheid voor een adequate voorlichting, begeleiding en ondersteuning daarbij. Op verzoek van de gemeente spant de SVB zich in om bij te dragen aan bedoelde adequate voorlichting.

 • 4. In het belang van een juiste en tijdige voortgang van procedures bedoeld in artikel 4, lid 4 onder b van het ‘Besluit mandaat- en volmachtverlening eenmalige PGB’s SVB 2015’ dragen de in artikel 2, lid 1 genoemde functionarissen zorg voor:

  • a.

   een adequate rechtsmiddelenclausule onder de in onderdeel c van artikel 2, lid 1 bedoelde beschikkingen op bezwaar overeenkomstig artikel 6:23 Awb;

  • b.

   het binnen een week na ontvangst doorsturen aan de SVB (Directie Juridisch Zaken, secretariaat Beroep & Ondersteuning, Postbus 1100, te 1180 BH Amstelveen) van de in artikel 6:14, lid 2 Awb bedoelde kennisgeving en daarop eventueel volgende stukken van een rechterlijk college;

  • c.

   het gelijktijdig informeren van het rechterlijk college over de bij onderdeel b bedoelde doorzending waarbij zo nodig alsnog wordt aangegeven dat de bestreden beslissing in mandaat is genomen en waarbij het rechterlijk college wordt verzocht de toekomstige voor verweerder in beroep bedoelde stukken rechtstreeks aan het bij dat onderdeel genoemde adres te richten;

  • d.

   het gelijktijdig aan de SVB meesturen van een afschrift van de bij onderdeel c. bedoelde brief, met vermelding van de naam en contactgegevens van een deskundige die namens het college de bestreden in mandaat genomen primaire of op het bezwaar genomen beslissing of het gemeentelijk beleid ten behoeve van het voeren van verweer kan toelichten indien de SVB daarom verzoekt.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaatbesluit eenmalige PGB’s SVB 2015”

Artikel 7. Bekendmaking, inwerkingtreding en duur van het ondermandaat

 • 1. Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad en op internet.

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3. Indien het “Besluit mandaat- en volmachtverlening eenmalige PGB’s SVB 2015” schriftelijk wordt verlengd geldt de termijn van de verlenging tevens voor het “Ondermandaatbesluit eenmalige PGB’s SVB 2015”.

 • 4. Indien het “Besluit mandaat- en volmachtverlening eenmalige PGB’s SVB 2015” niet schriftelijk wordt verlengd vervalt het “Besluit mandaat- en volmachtverlening eenmalige PGB’s SVB 2015” en het “Ondermandaatbesluit eenmalige PGB’s SVB 2015” met ingang van 1 januari 2016.

Ondertekening

Sittard-Geleen, 20 april 2015
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen / de Burgemeester van Sittard-Geleen,
namens dezen / namens deze,
Hoofd Sociale Zaken,
J.A.M. Heesen
Goedkeuring door de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur ex artikel 3 lid 2 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II.
Voor akkoord:
Mr. J.H.J. Höppener