Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

AANWIJZIGINGSBESLUIT INLICHTINGENVERPLICHTINGEN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

Gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

Besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1

De verplichtingen ingevolge de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens 246a van de Gemeentewet bestaan jegens de gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gemeentewet, gelden mede jegens de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen:

 • a.

  De teamleider van de werkeenheid Belastingen en Invordering;

 • b.

  De medewerkers van de werkeenheid Belastingen en Invordering;

Artikel 2

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken bestaat jegens de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, gelden mede jegens de volgende personen::

 • c.

  De teamleider van de werkeenheid Belastingen en Invordering;

 • a.

  De medewerkers van de werkeenheid Belastingen en Invordering

Artikel 3

Het aanwijzingsbesluit van 1 januari 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als aanwijzingsbesluit voor verzending aanslagbiljetten.