Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

AANWIJZINGSBESLUITMEDEWERKERS BELASTINGEN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

Gelet op 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede leid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1

  • a. De teamleider van de werkeenheid Belastingen en Invordering;

  • b. De medewerkers van de werkeenheid Belastingen en Invordering;

  • c. De teamleider van de werkeenheid Burgerzaken;

  • d. De medewerkers van de werkeenheid Burgerzaken;

  • e. Marktmeester;

  • f. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de werkeenheid Toezicht en Handhaving;

  • g. Medewerkers van het Klantencontactcentrum (KCC)

Artikel 2

Het aanwijzingsbesluit van 1 januari 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit aanwijzing medewerkers belastingen