Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar belastingen en WOZ 2015

Geldend van 05-02-2015 t/m 24-07-2019

Intitulé

Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar belastingen en WOZ 2015

Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar belastingen en WOZ 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep;

gelet op:

 • -

  artikel 160, lid 1, onder d, 231, lid 2, onderdeel e, van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 1:2, onder 4 en 2:1 van de Rechtspositieregeling gemeente Gennep;

BESLUIT:

 • 1.

  De aan te stellen de heer W.C.G Fiddelaers als onbezoldigd gemeenteambtenaar.

 • 2.

  Dit besluit geldt voor de periode dat de onder 1. bedoelde persoon in dienst is van, alsmede in opdracht van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) de functie van directeur vervult.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  Het “Besluit mandaat en machtiging invorderingsbevoegdheden 2013” dd 12 maart 2013 (2013/1143) wordt ingetrokken.

 • 5.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar belastingen en WOZ 2015”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 27 januari 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,
de secretaris,
de burgemeester,
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 9003, 6590 HD Gennep.
De belanghebbende kan het bezwaarschrift ook door een gemachtigde laten indienen. Voeg dan een machtiging bij het bezwaarschrift.
Zorg ervoor dat het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens bevat:
de naam en het adres van de belanghebbende;de dagtekening;een kopie van het besluit;de gronden van het bezwaar; de handtekening van de belanghebbende of de handtekening van de gemachtigde.