Aanwijzings besluitheffingsambtenaar (Burgerzaken)

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

AANWIJZINGS BESLUITHEFFINGSAMBTENAAR (BURGERZAKEN)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet:

Besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1

De teamleider van de werkeenheid Burgerzaken is de gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke leges, zoals genoemd in titel 1, hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 9 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet.

Artikel 2

Het aanwijzingsbesluit van 1 januari 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit aanwijzing heffingsambtenaar.