Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

Geldend van 01-01-2009 t/m 07-10-2015

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening van de gemeenteVeldhoven.

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer of kca-box ten behoeve van één huishouden.

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

 • d.

  blik: verpakkingen van een metalen samenstelling om voedingsmiddelen in te verpakken.

 • e.

  drankkartons: verpakkingen die worden gebruikt om bijvoorbeeld zuivel en frisdranken in te verpakken.

 • f.

  kunststof flacons: kunststof verpakkingen zoals flessen, jerrycans etc.

 • g.

  meergezinswoningen: woning die samen met andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormt, welke ontsloten wordt door één of meer gemeenschappelijke verkeersruimten. Bijvoorbeeld: flat, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoning, appartement en woning boven bedrijfsruimte, voor zover deze is voorzien van een buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Baetsen containers B.V. gevestigd te Veldhoven.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

 • a.

  de volgende organisaties voor de inzameling van de volgende huishoudelijke afvalstoffen die voldoen aan de vastgestelde beleidsregels:

 • 1° Gft-afval: Baetsen containers B.V.;

 • 2° Oud papier en karton:

  - van Kaathoven Veldhoven B.V.;

 • -kerken, scholen, stichtingen, bedrijven en verenigingen, welke opgenomen zijn in de milieukalender van de gemeente Veldhoven;

 • 3° Glas: Gansewinkel Nederland B.V.;

 • 4° Kca-afval:

 • -van Gansewinkel Nederland B.V.;

 • -detaillisten die daarvoor een inzamelvoorziening hebben getroffen (voor bijvoorbeeld batterijen, verfresten etc.);

 • -apotheken die kca-afval afkomstig uit particuliere huishoudens (medicijnen, injectienaalden etc.) inzamelen in een geschikte inzamelvoorziening;

 • 5° Textiel:

 • -Stichting Pastoor Vekemans fonds;

 • -Vier charitatieve instellingen welke jaarlijks toestemming verkrijgen van het college tot het huis aan huis inzamelen van textiel;

 • 6° Grof huishoudelijk afval: Stichting Kringloopwinkel Veldhoven.

 • b.

  de retourette voor het inzamelen van: blik, kunststof flacons, drankkartons, glas, oud papier en karton, textiel (kleding en schoenen) en batterijen.

 • c.

  de milieustraat van de gemeente Veldhoven voor het inzamelen van de categorieën zoals opgesomd in artikel 3, eerste lid, van de verordening.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en afzonderlijk wordt ingezameld;

 • b.

  Klein chemisch afval (kca-afval): huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de kca-lijst van het ministerie van VROM:

  • -

   huishouden: onder andere batterijen, spaarlampen, TL-buizen, lampenolie, petroleum, bestrijdingsmiddelen et cetera;

  • -

   medicijnkastje: medicijnen, kwiktermometers, injectienaalden et cetera;

  • -

   doe-het-zelf-middelen: verf, terpetine, verfverdunner, wasbenzine, kwikschakelaars et cetera;

  • -

   hobby: fotofixeer, salpeterzuur, zwavelzuur, zoutzuur et cetera;

  • -

   vervoer: accu’s, benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie, oliefilters et cetera.;

 • c.

  Glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • d.

  Oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • e.

  Kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • f.

  Textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • g.

  Elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • h.

  Bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • i.

  Verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • j.

  Grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout et cetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • k.

  Asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest in bevindt;

 • l.

  Grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • m.

  Huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening;

 • n.

  Frituurvet: gebruikte dan wel ongebruikte dierlijke of plantaardige olie om voedsel te bereiden;

 • o.

  Metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro zoals ijzer, staal en aluminium;

 • p.

  Kadavers van kleine huisdieren: dode dieren, die niet zijn bestemd of worden gehouden voor dierlijke of andere productie en afkomstig zijn van particulieren, dierenartsenpraktijken, dierenklinieken of worden aangeboden door reinigingsdiensten;

 • q.

  Zand/grond: grond die niet zichtbaar vermengd is met resten puin, kool, gas, hout, ijzer of asbest, en niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04). Onder deze categorie worden ook graszoden (afkomstig uit particuliere tuinen) ingenomen;

 • r.

  Banden: schone banden van motoren en personenauto’s, zonder velgen;

 • s.

  Gas en drukhouders: onder andere gasflessen, grote cilinders, drukvaten, gesloten cryohouders en flessenbatterijen.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen voor:

 • a.

  - huishoudelijk restafval: een grijze minicontainer;

  • -

   gft-afval: een groene minicontainer;

  • -

   oud papier en karton: een blauwe minicontainer; overeenkomstig de milieukalender en indien een minicontainer door de gemeente ter beschikking is gesteld;

 • b.

  huishoudelijk restafval, gft-afval en oud papier en karton bij meergezinswoningen en woonwagencentra, indien de gebruikers van de percelen niet beschikken over een door de gemeente ter beschikking gestelde minicontainer, de dichtst bijgelegen daarvoor bestemde boven- dan wel ondergrondse verzamelcontainer of groep verzamelcontainers;

 • c.

  huishoudelijk restafval, gft-afval en oud papier en karton bij meergezinswoningen, beschikkend over een inpandige inzamelvoorziening, deze inpandige inzamelvoorziening;

 • d.

  oud papier en karton, glas en textiel: de boven- of ondergrondse wijkverzamelcontainers;

 • e.

  KCA-afval: een kca-box. Het is verboden zich van kca-afval te ontdoen op een andere wijze dan:

  • -

   deze achter te laten bij, of over te dragen aan detaillisten, retourette (alleen batterijen) of apotheken die een hiervoor bestemde inzamelvoorziening hebben getroffen;

  • -

   deze aan te bieden aan het personeel van de chemokar of bij de milieustraat;

 • f.

  elektrische en elektronische apparatuur: het personeel van de chemokar (indien de apparatuur in een draagtas past), de milieustraat of de daartoe bevoegde detaillisten;

 • g.

  asbest of asbesthoudend afval: in folie dubbel verpakt bij de milieustraat;

 • h.

  grof huishoudelijk afval: de Stichting Kringloopwinkel Veldhoven en de milieustraat;

 • i.

  blik, kunststofverpakkingen, drankkartons, glas, oud papier en karton, textiel (kleding en schoenen) en batterijen: de retourette;

 • j.

  bedrijfsafval welke gelijkgesteld kan worden met huishoudelijk afval en wat niet afkomstig is van bedrijfsmatige activiteiten: een minicontainer indien deze ter beschikking is gesteld door de gemeente, een ondergrondse inzamelvoorziening indien de gemeente hiervoor toestemming heeft gegeven en de milieustraat;

 • k.

  De categorieën huishoudelijke afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 3, eerste lid, van de verordening: de milieustraat.

Artikel 5. Frequentie van inzameling van de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen

Op grond van artikel 5, vijfde lid van de verordening worden de volgende frequenties van inzameling vastgesteld:

 • a.

  oud papier en karton: tenminste eenmaal per maand bij, dan wel nabij elk perceel;

 • b.

  KCA-afval: tenminste tweemaal per jaar bij de chemokar.

Artikel 6. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van gft-afval:

 • a.

  de personen die woonachtig zijn in meergezinswoningen zoals omschreven in artikel 5, vierde lid, sub a, van de verordening;

 • b.

  de personen die woonachtig zijn in woonwagencentra zoals omschreven in artikel 5, vierde lid, sub b, van de verordening, indien er geen inzamelmiddelen of –voorzieningen hiervoor ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente;

  • b.

   de inzameldienst en gemeente zijn bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en een huisnummer;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de gemeentete wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of door of namens de gemeente te verstrekken kapot inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel, tegen betaling wordt een nieuw inzamelmiddel verstrekt door de gemeente;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in het inzamelmiddel die het eerst voor lediging in aanmerking komt;

  • j.

   er wordt per perceel uitsluitend één grijze, één groene en één blauwe minicontainer verstrekt door de gemeente. Tegen betaling kan een extra minicontainer worden verstrekt door de gemeente;

  • k.

   een minicontainer kan éénmaal per inzameldag worden aangeboden.

 • 2. Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   de inzameldienst en gemeente zijn bevoegd om inzamelvoorzieningen te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de voorziening is bestemd, het volume van de voorziening en de gebruikers waarvoor de voorziening is bestemd;

  • d.

   ondergrondse verzamelcontainers zijn slechts toegankelijk voor hen die toestemming hebben van de gemeente om deze te gebruiken;

  • e.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • f.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • g.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 12 kilogram en er mogen per perceel maximaal 20 huisvuilzakken per maand worden aangeboden;

  • h.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 80 kilogram;

  • i.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • j.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar, bevoegde detaillisten/apotheken, retourette (batterijen) of bij de milieustraat;

  • k.

   het is verboden afvalstoffen naast of op een inzamelmiddel dan wel -voorziening te plaatsen;

  • l.

   glas dient op kleur gescheiden in de daarvoor bestemde wijkcontainer te worden aangeboden;

  • m.

   de retourette en de milieustraat worden aangewezen als brengdepot waar afvalstoffen achter gelaten kunnen worden, in overeenstemming met dit uitvoeringsbesluit;

  • n.

   bij de afgifte van afvalstoffen bij de milieustraat zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeentevan toepassing;

  • o.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op de milieustraat kunnen legitimeren;

  • p.

   alleen personen woonachtig in Waarle of Veldhoven mogen hun afvalstoffen aanbieden bij de milieustraat;

  • q.

   bedrijven zijn slechts bevoegd bij de milieustraat afvalstoffen aan te bieden, indien deze afvalstoffen gelijkgesteld kunnen worden met huishoudelijk afval en het afval niet van bedrijfsmatige activiteiten afkomstig is;

  • r.

   indien apotheken kca-afval inzamelen zoals medicijnen en injectienaalden, afkomstig uit particuliere huishoudens, kan dit afval worden aangeboden bij de milieustraat;

  • s.

   Stichting Kringloop Veldhoven mag conform de overeenkomst ook afvalstoffen bij de milieustraat aanbieden;

  • t.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • u

   het grof huishoudelijk afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • v.

   bouw- en sloopafval mag bij het aanbieden bij de milieustraat per keer geen groter volume hebben dan 2 m3;

  • w.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 3. Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1. Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

  • a.

   inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag, zoals aangegeven op de milieukalender, tussen 07.00 uur en 19.00 uur;

  • b.

   inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

  • c.

   de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

  • d.

   grof huishoudelijk afval wordt op afroep door de Stichting Kringloop Veldhoven ingezameld. Deze categorie mag slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken, zodat bijplaatsing nauwelijks mogelijk is;

  • e.

   in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 07.00 uur en 20.00 worden gebruikt;

  • f.

   in de milieukalender staat aangegeven op welke dag, plaats en tijdstip kca-afval en elektrische of elektronische apparatuur (indien deze apparatuur in een draagtas past) aangeboden kan worden aan de chemokar;

  • g.

   in de milieukalender staat aangegeven op welke dagen en tijdstippen de Kringloopwinkel en de milieustraat zijn geopend.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door Baetsen containers B.V., gevestigd te Veldhoven, voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen.

Artikel 10. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen, indien het afval gelijkgesteld kan worden met huishoudelijk afval en het afval niet afkomstig is van bedrijfsmatige activiteiten.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1. Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

  • a.

   de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

  • b.

   de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 14. Citeerbepaling

Dit uitvoerngsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening