Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

AANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken:

Besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1

De teamleider van de werkeenheid Belastingen en Invordering is de gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen (met uitzondering van de leges, zoals genoemd in titel 1, hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 9 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening) als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en in artikel 1 tweede lid, Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 2

Het aanwijzingsbesluit van 1 januari 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit aanwijzing heffingsambtenaar.