Overzicht voorzieningen op basis van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Brummen

Geldend van 02-04-2015 t/m heden

Intitulé

Overzicht voorzieningen op basis van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Brummen

De gemeenteraad van Brummen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015, raadsvoorstel met kenmerk RV15.0008;

gehoord het behandeladvies van het Forum Samenleving van 12 maart 2015;

heeft besloten:

 • 1.

  De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Brummen (versie 1 januari 2015) vast te stellen en de inwerkingtreding te bepalen 26 maart 2015 en terug te laten werken tot en met 1 januari 2015, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Brummen versie 1 november 2011

 • 2.

  in te stemmen met een nieuw overzicht voorzieningen op basis van de Verordening materiële financiële gelijkstelling, dat onderdeel uitmaakt van de Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Brummen vastgesteld op 28 september 2000 en het nieuwe overzicht voorzieningen op de dag na die van bekendmaking in werking te laten treden.

A. Vervoer naar gymnastiekaccommodaties

1. Aanduiding van de voorziening

Jaarlijkse tegemoetkoming voor scholen voor primair onderwijs in de kleine kernen in de kosten van vervoer in verband met het gymnastiekonderwijs.

2. Indieningsdatum

Jaarlijks voor 1 juli.

3. Tijdvak waarvoor de voorziening wordt goedgekeurd

Periode van ongeveer 40 weken in een schooljaar.

4. Toekenningscriteria waaronder een bevoegd gezag in aanmerking komt voor een voorziening

 • .

  Scholen voor primair onderwijs in de gemeente Brummen.

 • .

  De school bevindt zich in één van de kleine kernen van de gemeente waar geen gymnastiekaccommodatie aanwezig is.

 • .

  De school bevindt zich in een grote kern, maar op meer dan 2 km van een gymlokaal, waardoor voor de groepen 3 en 4 de afstand lopend te lang duurt.

 • .

  De voorziening staat niet open voor een nevenvestiging van een hoofdvestiging in een andere gemeente.

5. Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid

Bekostiging wordt gebaseerd op het wenselijk te gebruiken aantal uren gymnastiek in een gymnastiekaccommodatie. Als maximaal geldt de te claimen ruimte afhankelijk van het aantal 6-12 jarige leerlingen voor de kleine kernen en 6-7 jarigen voor de groepen 3 en 4 in de grote kernen, conform het gestelde in de Huisvestingsverordening. Scholen die niet beschikken over een speel-/werklokaal kunnen voor kinderen van 4-5 jaar ruimte claimen in de gymnastiekaccommodatie en derhalve een beroep doen op het vervoer naar de gymnastiekaccommodatie.

6. Subsidieplafond

 • .

  Er is sprake van een subsidieplafond. De vaststelling van het subsidieplafond wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders.

 • .

  Het beschikbare budget wordt naar evenredigheid over het aantal scholen verdeeld.

Toelichting

De scholen voor primair onderwijs in de kleine kernen beschikken niet over een gymnastiekaccommodatie. Deze scholen kunnen gebruik maken van het gymnastiekvervoer. Ook scholen in de grote kernen op grotere afstand dan 2 kilometer van een gymzaal komen in aanmerking voor de groepen 3 en 4 voor gymvervoer. Het aantal weken waarvoor dit vervoer geldt is afhankelijk van het subsidieplafond en het aantal leerlingen dat vervoerd moet worden.

Het vervoer wordt verzorgd met touringcars, waarbij zoveel mogelijk getracht wordt scholen en gymnastiekaccommodaties te combineren.

B. Vergoeding onderhoud en exploitatie dubbelspeellokaal of gymnastieklokaal

1. Aanduiding van de voorziening

Bijdrage in onderhoud en exploitatie dubbelspeellokaal of gymnastieklokaal.

2. Indieningsdatum

De aanvraag kan ingediend worden voor 1 februari van ieder jaar.

3. Tijdvak waarvoor de voorziening wordt goedgekeurd

De voorziening wordt 1x per jaar vastgesteld bij de behandeling van het jaarlijkse huisvestingsprogramma.

4. Toekenningscriteria waaronder een bevoegd gezag in aanmerking komt voor een voorziening

Een bevoegd gezag heeft een dubbel speellokaal of gymnastieklokaal in eigen exploitatie.

5. Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid

De gemeente draagt jaarlijks een bedrag bij aan de kosten van onderhoud en exploitatie. De norm hiervoor is vastgelegd in de beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

6. Subsidieplafond

Er is sprake van een subsidieplafond. . De vaststelling en toekenning hiervan wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders.

Toelichting

Als gevolg van de wetswijziging per 1 januari 2015 vervalt de zorgplicht voor de gemeente voor het bekostigen van onderhoud en aanpassen lokalen bewegingsonderwijs. Desondanks blijft de gemeente verantwoordelijk voor het vaststellen van de vergoeding voor onderhoud en aanpassen van de lokalen bewegingsonderwijs, maar nu als onderdeel van de vergoeding materiele instandhouding (artikel 136 Wpo en artikel 130 Wec).

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de openbare raadsvergadering van 26 maart 2015,
de griffier, mr. A.P. Leenstra
de voorzitter, A.J. van Hedel