APV: Aanwijsbesluit crossterreinen (art. 5:32)

Geldend van 15-05-2014 t/m heden

Intitulé

APV: Aanwijsbesluit crossterreinen (art. 5:32)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

Alinea­

Gelet op

artikel 5:32 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Alinea­

BESLUIT:

Het motorcrossterrein in Meijel wordt aangewezen als terrein waar het verbod als bedoeld in artikel 5:32 apv niet van toepassing is. Deze locatie is gelegen binnen het op 5 februari 2013 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas en heeft de bestemming "Natuur". In artikel 19.4.1 sub d van de planregels van het bestemmingsplan wordt het beproeven van en/of racen met voertuigen, al dan niet in wedstrijdverband en andere lawaaisporten aangemerkt als strijdig gebruik van gronden.

In de overgangsbepalingen is de volgende regel opgenomen:

58.2 Overgangsrecht gebruik

 • a.

  het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

 • b.

  het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a. te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

 • c.

  indien het gebruik, bedoeld onder a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

 • d.

  Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 22 april 2014
de directeur/secretaris, de burgemeester
drs H. Mensink, W.J.G. Delissen - van Tongerlo

Toelichting

 • In het voorheen geldende bestemmingsplan is in artikel 3.08 van de planregels de bepaling opgenomen dat indien op het tijdstip van het van kracht worden van dat bestemmingsplan gronden en bouwwerken worden gebruikt in strijdt met de in het plan voorgeschreven gebruik , dan mag dit strijdige gebruik worden voortgezet mits de afwijking van het plan naar de aard niet wordt vergroot.

 • In het betreffende bosgebied vind al decennia lang twee maal per jaar een crossevenement plaats. Hoewel dit gebruik niet in overeenstemming is met het oude bestemmingsplan, valt dit wel onder het overgangsrecht.

 • Nu is geconstateerd dat het gebruik weliswaar niet in overeenstemming is met het geldende en het nieuwe bestemmingsplan maar kan worden geschaard onder het overgangsrecht, bestaat geen bezwaar aan het verlenen van medewerking mits de afwijking van het plan niet wordt vergroot.

  Dit betekent derhalve dat meerdere van dergelijke evenementen niet zijn toegestaan behoudens de twee jaarlijkse.