Reglement voor Ronde Tafel en Debat Zeist

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Reglement voor Ronde Tafel en Debat Zeist

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van het Presidium van 17 maart 2015;

BESLUIT:

Het Reglement voor Ronde Tafel en Debat Zeist vast te stellen

 • 1.

  Het vergadermodel van de gemeenteraad van Zeist bestaat uit de onderdelen Ronde Tafel, het Debat en de Raad. De onderdelen Ronde Tafel en Debat zijn commissies zoals bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet.

 • 2.

  Ronde tafel en- of Debat vergaderingen kunnen parallel worden gehouden. De vergaderingen van Ronde Tafel en Debat worden verdeeld over de thema’s:

  - Ruimte (ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, bouw- en woningtoezicht, grondbeleid, natuur en landschap, beeldkwaliteit en monumenten, verkeer en vervoer, parkeerbeleid en – beheer, milieubeleid, stads- en wijkbeheer, volkshuisvesting en woningtoewijzing

  - Bestuur en Middelen (begrotingszaken, economische zaken, publiekszaken, coördinatie van wijkgericht werken, burgerparticipatie, regionale samenwerking, openbare orde en veiligheid, functioneren van bestuur, communicatie en voorlichting, promotie van Zeist en toerisme, nutsbedrijven, gemeentelijke huisvesting, ICT, personeel en organisatie)

  - Samenleving (zorg, inkomen, onderwijs, sociale zaken, achterstandenbeleid, volksgezondheid, kunst en cultuur, sport en recreatie, gemeentelijke accommodaties en eigendommen)

 • 3.

  De gemeenteraad benoemt uit zijn midden 3 vaste voorzitters en een aantal plaatsvervangend voorzitters voor Ronde Tafel en Debat voor de duur van de zittingsperiode van de raad

 • 4.

  Het presidium besluit op welke wijze een raadsbesluit wordt voorbereid.

 • 5.

  Het presidium wijst voor een Ronde Tafel of Debat bijeenkomst een voorzitter aan. Bij verhindering kan de voorzitter zelf een andere door de raad benoemde (plaatsvervangend) voorzitter als plaatsvervanger regelen.

 • 6.

  Het presidium kan besluiten een voorzitter aan te wijzen buiten de door de door de raad benoemde groep van voorzitters.

 • 7.

  Ronde Tafel en Debat bijeenkomsten worden gehouden op de data die in het vergaderschema van de raad zijn opgenomen.

 • 8.

  Bij bijzondere omstandigheden kan het presidium besluiten af te wijken van een of meerdere bepalingen van dit Reglement.

 • 9.

  Bij twijfel over de uitleg van dit Reglement besluit het presidium.

De Ronde Tafel

 • 10.

  De Ronde Tafel heeft tot voornaamste doel het vergaren van informatie over een raadsvoorstel of onderwerp door gesprek met belanghebbenden, portefeuillehouder en ambtenaren of andere experts.

 • 11.

  Aan een Ronde Tafel mag worden deelgenomen door maximaal 2 (buitengewone) raadsleden per fractie. Burgemeester of wethouders zijn aanwezig voor zover het onderwerpen uit hun portefeuille betreft. Zij kunnen zich laten bijstaan door een of meerdere ambtenaren.

 • 12.

  Het presidium kan gericht andere personen uitnodigen voor deelname aan de Ronde Tafel.

 • 13.

  Deelname aan de Ronde Tafel staat daarnaast open voor eenieder die informatie wil verstrekken over het geagendeerde onderwerp. Degene die wil meepraten meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier.

 • 14.

  Elke spreker krijgt in eerste instantie maximaal 5 minuten het woord. Op verzoek kan de voorzitter besluiten af te wijken van de maximale lengte van de spreektijd.

Ronde Tafel Hoorzitting

 • 15.

  Indien voor een Ronde Tafel bijeenkomst zo veel insprekers worden verwacht dat daardoor een goed verloop van de bijeenkomst in het geding komt kan het presidium besluiten het onderwerp te behandelen door middel van een Ronde Tafel Hoorzitting

 • 16.

  Een Ronde Tafel Hoorzitting heeft tot doel het mogelijk te maken dat een groot aantal insprekers een reactie kan geven op een onderwerp dat is geagendeerd voor de Ronde Tafel. De spreektijd van 5 minuten is niet van toepassing.

 • 17.

  Het presidium bepaalt vooraf wat de spreektijd zal zijn voor een Ronde Tafel Hoorzitting.

Het Debat

 • 18.

  Het voornaamste doel van Het Debat is oordeelsvorming over het geagendeerde onderwerp.

 • 19.

  Aan Het Debat kan worden deelgenomen door maximaal 2 raads- of commissieleden per fractie. Op verzoek van een fractievoorzitter kan de voorzitter besluiten dat meer dan 2 leden kunnen deelnemen.

 • 20.

  In geval het Presidium besluit dat Het Debat plenair zal worden gevoerd mogen per fractie zo veel raads- en commissieleden deelnemen als de fractie raadszetels heeft.

 • 21.

  Burgemeester of wethouders zijn aanwezig voor zover het onderwerpen uit hun portefeuille betreft. Zij kunnen zich laten bijstaan door een of meerdere ambtenaren.

Verslaglegging

 • 22.

  Van Ronde Tafel en Debat worden verkorte notulen opgesteld. De besluitenlijsten van Het Debat worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 31 maart 2015.

De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter