Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015

Geldend van 05-12-2017 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015

Gedeputeerde Staten van Limburg

Gelet op artikel 2, negende lid van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.;

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en artikel 2, negende lid, van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 25 juli 2017 hebben vastgesteld:

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 (begripsbepalingen)

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  agrarisch beheerpakket: in bijlage 3, onderdeel B, van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Limburg 2012 beschreven pakket, bestaande uit instapeisen, beheereisen en, voor zover in het betreffende agrarische beheerpakket opgenomen, administratieve of aanvullende verplichtingen;

 • b.

  ambitiekaart: kaart als bedoeld in artikel 7;

 • c.

  beheerpakket landschap: in bijlage 6, onderdeel B, van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Limburg 2012 beschreven pakket, bestaande uit instap- en beheereisen;

 • d.

  beheerplan: een plan ex. artikel 2.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming;

 • e.

  beheerplanmaatregelen: maatregelen voortvloeiend uit een beheerplan;

 • f.

  beheertype: een agrarisch beheerpakket, een beheerpakket landschap, een landschapselement of een natuurbeheertype;

 • g.

  functieverandering: het omzetten van landbouwgrond naar natuurterrein;

 • h.

  gebiedsanalyse Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): beschrijft voor een Natura-2000 gebied welke beschermde habitattypen er voorkomen, wat de huidige staat van de natuur is, in hoeverre verwacht wordt dat stikstof de komende jaren een belasting zal vormen, de keuze van herstelmaatregelen PAS en een ecologisch oordeel over het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen;

 • i.

  grote onderneming: ondernemingen die geen kleine en middelgrote ondernemingen zijn als bedoeld in artikel 2, bijlage I van Verordening (EU) nr. 702/2014;

 • j.

  habitattype: type, zoals genoemd in bijlage I bij de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna;

 • k.

  herstelmaatregelen PAS: maatregelen voortvloeiend uit de Gebiedsanalyse PAS;

 • l.

  investeringsplan: plan bedoeld in artikel 10, eerste lid;

 • m.

  investeringssubsidie: subsidie als bedoeld in artikel 8;

 • n.

  landbouwactiviteit: activiteit als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van de Europese Unie van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PbEU L 30);

 • o.

  landbouwer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die, dan wel een samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersonen dat, een landbouwactiviteit uitoefent;

 • p.

  landbouwgrond: binnen de provincie gelegen stuk grond waarop een landbouwactiviteit wordt uitgevoerd, niet zijnde gronden als bedoeld in onderdeel s, andere gronden met als hoofdfunctie natuur of gronden als bedoeld in artikel 5a van de Beleidsregels Regeling GLB-inkomenssteun 2006 van de minister van Economische Zaken;

 • q.

  landschapselement: in bijlage 6, onderdelen A.1 of A.2 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Limburg 2012 en in de bijlage (index landschap) van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 opgenomen onderdeel van het landschap;

 • r.

  minister: de minister van Economische Zaken;

 • s.

  natuurbeheerplan: plan als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2012 of artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016;

 • t.

  natuurbeheertype: in bijlage 1, tweede kolom, van de subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2012 opgenomen soort natuur zoals nader beschreven in de index Natuur en Landschap en bijlage 2 (index natuur en landschap, onderdeel natuurbeheertypen) van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016;

 • u.

  natuurkwaliteit: op de ambitiekaart en bijbehorende natuurdoelentabel van het natuurbeheerplan aangegeven gewenst kwaliteitsniveau van het beheertype, gebaseerd op de Index Natuur en Landschap;

 • v.

  natuurterrein: binnen de provincie Limburg gelegen grond met als hoofdfunctie natuur, die ingevolge artikel 2.1, tweede lid, onderdeel a, van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Limburg 2012 of artikel 1.3 tweede lid van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 is begrensd, alsmede gronden waarvoor een subsidie functieverandering als bedoeld in artikel 15 van de onderhavige regeling is verstrekt;

 • w.

  realisatieplan: plan als bedoeld in artikel 17, vierde lid;

 • x.

  subsidie functieverandering: subsidie als bedoeld in artikel 15.

Artikel 2 (subsidieplafond en openstelling)
 • 1 Gedeputeerde Staten kunnen een subsidieplafond vaststellen voor de investeringssubsidies, bedoeld in artikel 8, alsmede een subsidieplafond voor de subsidie functieverandering, bedoeld in artikel 15. Gedeputeerde Staten kunnen daarbij uitsluiten:

  • a.

   bepaalde gebieden;

  • b.

   bepaalde categorieën van aanvragers;

  • c.

   bepaalde investeringssubsidies, al dan niet voor bepaalde beheertypen;

  • d.

   het verstrekken van een subsidie functieverandering voor zover die subsidie voorafgaat aan:

   • i.

    de realisatie van een op grond van onderdeel c uitgesloten natuurbeheertype, ongeacht of die realisatie plaats zou hebben gevonden naar aanleiding van een aanvraag als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, of een realisatieplan als bedoeld in artikel 17, vierde lid;

   • ii.

    de realisatie en bescherming van een op grond van onderdeel c uitgesloten landschapselement, ongeacht of die realisatie en bescherming plaats zou hebben gevonden naar aanleiding van een aanvraag als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, of een realisatieplan als bedoeld in artikel 17, vierde lid.

 • 2 Gedeputeerde Staten kunnen een openstellingsperiode vaststellen voor het indienen van een aanvraag investeringssubsidie of een subsidie functieverandering. Een dergelijk besluit wordt voor aanvang van de openstellingsperiode bekend gemaakt in het Provinciaal Blad.

 • 3 Als op grond van het tweede lid besloten is een openstellingsperiode te hanteren en op grond van het eerste lid tevens een subsidieplafond wordt vastgesteld, wordt het besluit waarin het subsidieplafond wordt vastgesteld voor aanvang van de openstellingsperiode bekend gemaakt in het Provinciaal Blad.

Artikel 3 (rangschikking: volgorde van ontvangst)
 • 1 Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst.

 • 2 Als Gedeputeerde Staten een subsidieplafond hebben vastgesteld rangschikken zij per subsidieplafond aanvragen tot subsidieverlening met dezelfde ontvangstdatum door loting voor zover op die datum het subsidieplafond wordt overschreden.

 • 3 Volgens de rangschikking, bedoeld in het tweede lid, komt de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor subsidie in aanmerking.

 • 4 Als een aanvraag naar het oordeel van Gedeputeerde Staten onvolledig is, wordt de aanvraag voor de toepassing van het eerste lid geacht te zijn ontvangen op de datum waarop eerste indiening heeft plaatsgehad plus het aantal dagen tussen de dag dat de aanvrager op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht op de hoogte is gesteld van de onvolledigheid van de aanvraag en de dag waarop Gedeputeerde Staten de ontbrekende gegevens en bescheiden hebben ontvangen.

 • 5 Indien Gedeputeerde Staten een openstellingperiode hebben vastgesteld, zijn het eerste tot en met vierde lid van overeenkomstige toepassing voor de afhandeling van aanvragen die in dezelfde openstellingperiode zijn ontvangen.

Artikel 4 (indiening aanvraag)
 • 1. Als een aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend door een gemachtigde gaat de aanvraag vergezeld van een bewijs van machtiging.

 • 2. Een aanvraag wordt ingediend op een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 4a (beslistermijn)
 • 1 Gedeputeerde Staten beslissen binnen dertien weken op een aanvraag. De beslissing kan eenmaal met ten hoogste dertien weken worden verdaagd;

 • 2 In afwijking van het eerste lid beslissen Gedeputeerde Staten binnen zesentwintig weken op een aanvraag als bedoeld in artikel 8, vierde lid. De beslissing kan eenmaal met ten hoogste zesentwintig weken worden verdaagd.

Artikel 5 (uitsluitingen begunstigden)
 • 1. Een investeringssubsidie en een subsidie functieverandering wordt niet verstrekt aan:

  • a.

   publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van gemeenten, Waterschappen en Staatsbosbeheer;

  • b.

   rechtspersonen die de waterwinning als doelstelling hebben;

  • c.

   privaatrechtelijke rechtspersonen die kennelijk zijn opgericht ten behoeve van het beheer van grond of water, waarvan de eigendom geheel of gedeeltelijk berust bij de rechtspersonen, bedoeld in de onderdelen a en b.

  • d.

   een subsidieaanvrager jegens wie een uitstaand bevel tot terugvordering is ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard (Deggendorf-clausule);

  • e.

   een onderneming die in financiële moeilijkheden verkeert, als bedoeld in de Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU 2014/C 249/01).

 • 2. De in het eerste lid opgenomen uitsluitingen van begunstigden zijn niet van toepassing op een subsidie voor herstelmaatregelen PAS. Voor herstelmaatregelen PAS kunnen zowel publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen als natuurlijke personen voor een subsidie in aanmerking komen.

Artikel 6 (anti-cumulatie)
 • 1 Als voor de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd subsidie is verstrekt door Gedeputeerde Staten op grond van een andere regeling of door andere overheden, waardoor het totaal aan subsidie voor de betreffende activiteit meer bedraagt dan:

  • a.

   de werkelijke kosten die de activiteiten met zich meebrengen;

  • b.

   de maximale vergoeding die op grond van Europese voorschriften mag worden gegeven;

  wordt de subsidie op grond van deze regeling zoveel lager vastgesteld als noodzakelijk is om betaling boven de werkelijke kosten dan wel de hiervoor bedoelde maxima te voorkomen.

 • 2 De aanvrager verklaart op het door of namens Gedeputeerde Staten vast te stellen aanvraagformulier óf en zo ja welke andere subsidies als bedoeld in het eerste lid hij voor de betreffende activiteit ontvangt en door wie die subsidies worden verstrekt.

Artikel 6a (communautaire richtsnoeren voor staatssteun)
 • 1 Subsidies als bedoeld in de artikelen 8 en 15 worden slechts verstrekt voor zover die verstrekking geschiedt in overeenstemming met randnummer 70, van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2014-2020 (PbEU 2014/C 204/01).

 • 2 Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 8, tweede lid, en het derde lid, onderdeel b, kunnen niet worden ingediend na 31 oktober 2013 indien de investering gericht is op een agrarisch beheerpakket, opgenomen in bijlage 3, onderdeel A.2, onderscheidenlijk een beheerpakket landschap, opgenomen in bijlage 6, onderdeel B.2, van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2012 Limburg.

 • 3 Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 8, eerste lid, het derde lid onderdeel a en het vierde lid, alsmede artikel 15 kunnen niet worden ingediend na 31 december 2021.

Artikel 6b (bewaren subsidiedocumenten)

Een ontvanger van een subsidie bewaart alle documenten inzake een door hem op grond van deze regeling verstrekte subsidie gedurende een periode van ten minste vijf jaar nadat de betreffende subsidie geheel is vastgesteld. 

Hoofdstuk 2 Ambitiekaart

Artikel 7 (ambitiekaart)

Als onderdeel van het natuurbeheerplan stellen Gedeputeerde Staten ten behoeve van de uitvoering van deze regeling een elektronische ambitiekaart met bijbehorende natuurdoelentabel met een topografische ondergrond vast, waarop:

 • a.

  de begrenzing is vastgelegd van alle bestaande en nog te realiseren natuur waarvoor Gedeputeerde Staten een subsidie als bedoeld in artikel 8 of artikel 15 willen verstrekken;

 • b.

  binnen deze begrenzing de gewenste natuurkwaliteit van alle bestaande en nog te realiseren natuur is getypeerd conform de Index Natuur en Landschap.

Hoofdstuk 3 Investeringssubsidie natuur en landschap

Artikel 8 (grondslag subsidie)
 • 1 Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag een investeringssubsidie verstrekken voor éénmalige investeringen in een natuurterrein die, door middel van éénmalige inrichtingsmaatregelen, rechtstreeks de fysieke condities of kenmerken van het desbetreffende natuurterrein wijzigen met als doel:

  • a.

   de realisatie van een natuurbeheertype op grond die een functieverandering heeft ondergaan;

  • b.

   de realisatie en bescherming van een landschapselement op grond die een functieverandering heeft ondergaan;

  • c.

   de verhoging van de natuurkwaliteit van het bestaande natuurbeheertype;

  • d.

   de verhoging van de natuurkwaliteit van het bestaande landschapselement;

  • e.

   de omzetting van een natuurterrein met een bestaand natuurbeheertype in een natuurterrein met een overeenkomstig de ambitiekaart gewenst natuurbeheertype te realiseren, of

  • f.

   de realisatie of verhoging van de natuurkwaliteit van een habitattype.

 • 2 Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag een investeringssubsidie verstrekken voor éénmalige investeringen in landbouwgrond die, door middel van éénmalige inrichtingsmaatregelen, rechtstreeks de fysieke condities of kenmerken van de desbetreffende landbouwgrond wijzigen met als doel de realisatie van een agrarisch beheerpakket.

 • 3 Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag een investeringssubsidie verstrekken voor eenmalige investeringen met als doel:

  • a.

   de realisatie en bescherming van een binnen een natuurterrein gelegen landschapselement waarbij geen functieverandering hoeft plaats te vinden of

  • b.

   de realisatie en bescherming van een buiten een natuurterrein gelegen beheerpakket landschap.

 • 4 Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag een investeringssubsidie verstrekken voor een programma dat is gericht op investeringen in natuurterreinen die één of meerdere van de in het eerste lid, onderdeel a tot en met f, of het derde lid, onderdeel a, bedoelde doelen hebben.

 Artikel 9 (begunstigden)
 • 1 Een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, kan worden verstrekt aan:

  • a.

   Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zeggenschap heeft over het natuurterrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd, krachtens:

   • i.

    eigendom;

   • ii.

    erfpacht;

   • iii.

    recht van beklemming;

   • iv.

    artikel 45 van de Wet inrichting landelijk gebied, of

   • v.

    een plan van tijdelijk gebruik als bedoeld in artikel 189 van de Landinrichtingswet zoals die wet tot 1 januari 2007 gold;

  • b.

   rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld in onderdeel a.

 • 2 Een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, tweede lid, kan worden verstrekt aan een landbouwer die de landbouwgrond waarvoor subsidie wordt aangevraagd beheert krachtens een zakelijk recht of een persoonlijk recht.

 • 3 Een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, derde lid, onderdeel a, kan worden verstrekt aan de in het eerste lid van het onderhavige artikel bedoelde personen en samenwerkingsverbanden.

 • 4 Een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, derde lid, onderdeel b, kan worden verstrekt aan de in het tweede lid van het onderhavige artikel bedoelde landbouwers.

 • 5 Indien een in het eerste lid, onderdeel a, onder i. tot en met v., van het onderhavige artikel bedoelde titel, onderscheidenlijk een in het tweede lid van het onderhavige artikel bedoeld zakelijk of persoonlijk recht, is belast met of afgeleid van een ander recht, kan slechts een investeringssubsidie worden verstrekt voor zover dat andere recht geen afbreuk doet aan de mogelijkheid de inrichtingsmaatregelen uit te voeren.

Artikel 9a (uitsluitingen)
 • 1 Een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdelen c en e, wordt niet verstrekt voor zover op het natuurterrein nog verplichtingen rusten op grond van:

  • a.

   hoofdstuk 4 van de Subsidieregeling natuurbeheer Limburg;

  • b.

   hoofdstuk 4 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister, of

  • c.

   hoofdstuk 3 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Limburg 2012 of de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016, tenzij de inrichtingsmaatregelen niet van dien aard zijn dat de instandhouding van het bestaande natuurbeheertype door die maatregelen onmogelijk wordt.

 • 2 Een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel d, wordt niet verstrekt voor zover op het landschapselement nog verplichtingen rusten op grond van:

  • a.

   hoofdstuk 8 van de Subsidieregeling natuurbeheer Limburg;

  • b.

   hoofdstuk 8 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister, of

  • c.

   afdeling 5.1.2 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Limburg 2012 of paragraaf 2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016, tenzij de inrichtingsmaatregelen niet van dien aard zijn dat de instandhouding van het bestaande landschapselement door die maatregelen onmogelijk wordt.

 • 3 Een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, tweede lid, wordt niet verstrekt voor zover op de landbouwgrond nog verplichtingen rusten op grond van:

  • a.

   hoofdstuk 5 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Limburg;

  • b.

   hoofdstuk 4 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de minister, of

  • c.

   hoofdstuk 4 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Limburg 2012 of paragraaf 2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016.

 • 4 Een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, derde lid, onderdeel a, wordt niet verstrekt voor zover op het natuurterrein nog verplichtingen rusten op grond van:

  • a.

   hoofdstuk 4 van de Subsidieregeling natuurbeheer Limburg, of

  • b.

   hoofdstuk 4 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister.

 • 5 Een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, derde lid, onderdeel b, wordt niet verstrekt voor zover op het beheerpakket landschap nog verplichtingen rusten op grond van:

  • a.

   hoofdstuk 5 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Limburg;

  • b.

   hoofdstuk 4 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de minister;

  • c.

   de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden;

  • d.

   de Beschikking ter zake van het uit productie nemen van bouwland, of

  • e.

   afdeling 5.1.3 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Limburg 2012 of paragraaf 2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016.

Artikel 9b (prétoets)
 • 1 Een aanvraag voor een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, of het vierde lid van dat artikel ten behoeve van landbouwgrond die op de ambitiekaart is opgenomen onder de aanduiding C of Ca, kan pas worden ingediend indien:

  • a.

   de begunstigde schriftelijk bij de Provincie Limburg aangeeft welk natuur- en/of landschapsbeheertype hij voornemens is op het betreffende natuurterrein te realiseren. De grenzen van het betreffende natuurterrein worden op een bijgevoegde kaart aangegeven;

  • b.

   De Provincie Limburg ambtelijk heeft ingestemd met de realisatie van dat natuurbeheertype op het betreffende natuurterrein, en

  • c.

   de ambitiekaart door Gedeputeerde Staten zo nodig is aangepast zodat de realisatie van het natuurbeheertype op dat natuurterrein in overeenstemming is met het natuurbeheerplan.

 • 2 De onderdelen a tot en met c van het eerste lid zijn van overeenkomstige toepassing indien een aanvraag voor een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel e, of het vierde lid van dat artikel wordt ingediend ten behoeve van een natuurterrein dat op de ambitiekaart is opgenomen onder de aanduiding C of Ca.

Artikel 10 (aanvraag subsidie)
 • 1 Een aanvraag tot subsidieverlening voor een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en derde lid, gaat vergezeld van een investeringsplan bestaande uit:

  • a.

   een beschrijving van de uitgangssituatie;

  • b.

   een vermelding welk van de in artikel 8 bedoelde investeringsdoelen het betreft;

  • c.

   een omschrijving van de te treffen inrichtingsmaatregelen;

  • d.

   de oppervlakte waarop de maatregelen zullen worden uitgevoerd;

  • e.

   de motivering voor het treffen van de maatregelen;

  • f.

   de met de maatregelen beoogde eindsituatie van het terrein, waarbij minimaal het beoogde beheertype en de oppervlakte daarvan wordt aangegeven;

  • g.

   een beschrijving van de in stand te houden, te verbeteren, aan te leggen, of te verwijderen wegen en paden;

  • h.

   een tijdsplanning waarbinnen de inrichtingsmaatregelen worden gerealiseerd;

  • i.

   een gespecificeerde begroting;

  • j.

   één of meerdere digitale bestanden waarop de grenzen van het natuurterrein, de landbouwgrond, het landschapselement, de natuurbeheer- en landschapsbeheertypen of het beheerpakket landschap waarvoor de subsidie wordt aangevraagd is aangegeven. Deze gegevens dienen bij aanvragen te worden aangeleverd als GIS-bestand in de vorm van een shapefile. Gedeputeerde Staten kunnen nadere technische specificaties vaststellen waaraan deze bestanden moeten voldoen.

 • 2 Indien dit nodig is voor de beoordeling van de aanvraag kunnen Gedeputeerde Staten de aanvrager om aanvullende informatie vragen.

 • 3 Een aanvraag tot verlening van een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8 gaat vergezeld van een verklaring van geen bezwaar van:

  • a.

   de eigenaar van het betreffende natuurterrein, de landbouwgrond, het landschapselement of het beheerpakket landschap, én, in voorkomend geval;

  • b.

   de erfpachter van het betreffende natuurterrein, de landbouwgrond, het landschapselement of het beheerpakket landschap,

  indien de aanvrager een ander is dan de eigenaar. Onderdeel b is niet van toepassing indien de aanvraag wordt ingediend door de erfpachter, bedoeld in dat onderdeel.

 • 4 Een aanvraag tot subsidieverlening voor een investeringssubsidie door een begunstigde als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, onder v., of een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, waar een hiervoor bedoelde begunstigde deel van uitmaakt, dient voor het betreffende natuurterrein tevens vergezeld te gaan van een overeenkomst met de Landinrichtingscommissie.

 • 5 Een aanvraag tot subsidieverlening voor een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, vierde lid, gaat vergezeld van:

  • a.

   een lijst van de natuurterreinen of landschapselementen ten behoeve waarvan de bedoelde investeringen worden verricht;

  • b.

   een vermelding per natuurterrein of landschapselement op welke natuurbeheertype of landschapselement de investeringen betrekking hebben, bij voorkeur per natuurterrein of landschapselement;

  • c.

   een vermelding per natuurterrein welk van de in artikel 8, eerste lid, bedoelde investeringsdoelen het betreft, bij voorkeur per natuurterrein of landschapselement;

  • d.

   een vermelding van de natuurterreinen waarop een investering als bedoeld in artikel 8, derde lid, onderdeel a, betrekking heeft;

  • e.

   een vermelding per natuurterrein of landschapselement van de oppervlakte waarop de investeringen betrekking hebben;

  • f.

   een vermelding per natuurterrein of landschapselement van de hoogte van de investering;

  • g.

   een vermelding van de looptijd van het totale programma en per natuurterrein of landschapselement de spreiding van de verschillende investeringen binnen die looptijd;

  • h.

   één of meerdere elektronische kaarten met daarop de buitengrenzen van het natuurterrein of het landschapselement waarvoor de investeringssubsidie wordt aangevraagd. Gedeputeerde Staten kunnen nadere technische specificaties vaststellen waaraan de in de eerste volzin bedoelde kaarten moeten voldoen.

 • 6 Indien de subsidieaanvrager een grote onderneming is zoals bedoeld in artikel 1, sub f, verstrekt de subsidieaanvrager gegevens en bescheiden bij de aanvraag die het stimulerend effect van de subsidie aantonen.

Artikel 11 (subsidievoorwaarden)
 • 1. Een investeringssubsidie kan worden verleend indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de betreffende maatregelen in het investeringsplan, onderscheidenlijk het programma, dragen naar het oordeel van Gedeputeerde Staten bij aan de realisatie van het op basis van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, onderscheidenlijk artikel 10, vijfde lid, onderdeel c, omschreven en in artikel 8 bedoelde investeringsdoel;

  • b.

   het op basis van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, onderscheidenlijk artikel 10, vijfde lid, onderdeel c, omschreven en in artikel 8 bedoelde investeringsdoel is in overeenstemming met het natuurbeheerplan, beheerplan of herstelmaatregelen PAS zoals deze uiterlijk 6 weken vóór de datum van aanvraag van de betreffende subsidie golden;

  • c.

   de maatregelen die het investeringsplan, onderscheidenlijk het programma, beschrijft realiseren deze omzetting, verhoging van de kwaliteit, realisatie of aanleg als vermeld in onderdeel a efficiënt en effectief;

  • d.

   er is geen aanvang gemaakt met de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen vóórdat de aanvrager een subsidiebeschikking heeft ontvangen voor de inrichtingsmaatregelen;

  • e.

   de inrichtingsmaatregelen als bedoeld in artikel 8, eerste lid onderdeel a tot en f leiden tot:

   • i.

    een natuurbeheertype dat voldoet aan de betreffende eisen zoals opgenomen in de Index Natuur en Landschap;

   • ii.

    een agrarisch beheerpakket, beheerpakket landschap of landschapselement dat voldoet aan de betreffende instapeisen zoals opgenomen in de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Provincie Limburg 2012.

  • f.

   Indien de subsidieaanvrager een grote onderneming is zoals bedoeld in artikel 1, sub f, heeft de subsidieaanvrager het stimulerend effect van de subsidie aangetoond.

 • 2. Onverminderd het eerste lid kan een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8 slechts worden verleend indien de aanvrager schriftelijk verklaart ten minste zes jaar na afronding van de inrichtingsmaatregelen, bedoeld in het eerste lid, beheer gericht op de instandhouding van het natuurbeheertype of het landschapselement, dan wel de uitvoering van een agrarisch beheerpakket of beheerpakket landschap, te blijven voeren. Deze verplichting vervalt voor zover hij voor die instandhouding onderscheidenlijk uitvoering een corresponderende subsidie op grond van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Limburg 2012 of 2016 heeft aangevraagd en ontvangt. De subsidieaanvraag op basis van de voornoemde verordeningen wordt ingediend in de eerstvolgende openstellingperiode na het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling, bedoeld in artikel 14c.

 • 3. Indien een subsidieontvanger subsidie ontvangt op grond van een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, tweede volzin, en de beschikking tot subsidieverlening wordt ingetrokken omdat de subsidieontvanger toerekenbaar niet voldaan heeft aan de subsidieverplichtingen, dan is voor de resterende periode de in het tweede lid, eerste volzin, bedoelde instandhoudings- respectievelijk uitvoeringsplicht weer van toepassing tot de termijn van zes jaar na afronding van de inrichtingsmaatregelen is verstreken.

 • 4. Op een subsidie voor herstelmaatregelen PAS is niet het eerste lid, onder d, maar is artikel 2, zevende lid van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 van toepassing. Gedeputeerde Staten kunnen hiervan conform het gestelde in de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 gemotiveerd afwijken, met in achtneming van de relevante Europese regelgeving inzake staatssteun.

Artikel 12 (subsidieverplichtingen)
 • 1 De ontvanger van een investeringssubsidie:

  • a.

   realiseert de investeringen conform het goedgekeurde investeringsplan;

  • b.

   brengt jaarlijks een schriftelijk verslag uit aan Gedeputeerde Staten over de inhoudelijke en financiële voortgang van de activiteiten, tenzij alle inrichtingsmaatregelen binnen één jaar zijn afgerond;

 • 2 Gedeputeerde Staten kunnen in de subsidiebeschikking bepalen dat de investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, vierde lid, wordt verleend onder de voorwaarde dat binnen een termijn van één maand na bekendmaking van de subsidieverlening de bij de subsidieverlening behorende uitvoeringsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht en die onderdeel uitmaakt van deze beschikking, wordt gesloten.

 • 3 Indien een aanvraag is gedaan conform artikel 10, zesde lid, kunnen Gedeputeerde Staten en de subsidieontvanger in de overeenkomst als bedoeld in het tweede lid afspraken maken over de wijze waarop gedurende de looptijd van het programma een invulling wordt gegeven aan een specificatie van de onderdelen genoemd in artikel 10, vijfde lid. Dit indien deze overeenkomst conform lid 2 door Gedeputeerde Staten is vereist.

Artikel 13 (subsidiabele en niet subsidiabele kosten)
 • 1 De volgende kosten komen, inclusief BTW voor zover verrekening niet mogelijk is, in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   kosten voor het door derden laten opstellen van het investeringsplan en begeleiding van de uitvoering;

  • b.

   maatregelen voor herstel of aanleg van landschappelijke elementen;

  • c.

   maatregelen gericht op de wijziging van de waterhuishouding;

  • d.

   grondverzet;

  • e.

   het plaatsen van een raster;

  • f.

   afvoer van grond;

  • g.

   de verwijdering van opstallen;

  • h.

   de verwijdering van begroeiing en beplanting;

  • i.

   maatregelen tot wijziging van de feitelijke bereikbaarheid van een natuurterrein, waaronder in ieder geval is begrepen de aanleg of het herstel van wegen en paden;

  • j.

   aanloopbeheer;

  • k.

   overige maatregelen voor zover noodzakelijk in verband met de desbetreffende investering, zoals onderzoek en monitoring PAS en cyclisch beheer als herstelmaatregel PAS.

 • 2 De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   kosten voor de verwijdering van bodemverontreiniging of afval;

  • b.

   kosten voor de bouw van opstallen;

  • c.

   kosten voor de aanschaf van machines;

  • d.

   kosten voor de aanschaf of plaatsing van recreatieve voorzieningen;

  • e.

   kosten voor de aanleg van parkeergelegenheid;

  • f.

   kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud;

  • g.

   kosten voor de aanschaf van materialen, anders dan ten behoeve van het treffen van maatregelen als bedoeld in het eerste lid;

  • h.

   kosten verband houdend met de uitvoering van wettelijke verplichtingen of een bestaand(e) (publiekrechtelijk) convenant, regeling of afspraak.

Artikel 14 (hoogte investeringssubsidie)
 • 1. Alleen de werkelijk gemaakte kosten zijn subsidiabel.

 • 2. De subsidie is maximaal 85% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000,- per hectare, met uitzondering van PAS-herstelmaatregelen en beheerplanmaatregelen waarvoor de subsidie 100% van de subsidiabele kosten bedraagt.

 • 3. De kosten voor het opstellen van het investeringsplan en begeleiding van de uitvoering bedragen maximaal 20% van de investeringssubsidie met een maximum van € 3.000,-- in totaal, met uitzondering van de kosten voor het opstellen, begeleiden en uitvoeren van investeringsplannen betreffende uitvoering van PAS herstelmaatregelen en beheerplanmaatregelen.

 • 4. De kosten van aanloopbeheer gedurende de eerste zes jaren na functieverandering bedragen maximaal € 1.000,-- per hectare voor de periode van zes jaar.

 • 5. Gedeputeerde Staten kunnen gemotiveerd afwijken van het gestelde onder lid 2 en 3 indien dit voor de uitvoering van het natuurbeleid noodzakelijk is.

Artikel 14a (beschikking tot subsidieverlening)

Een beschikking tot verlening van een investeringssubsidie vermeldt in elk geval:

 • a.

  in hoeverre het investeringsplan in uitvoering kan worden genomen;

 • b.

  het bedrag waarop de investeringssubsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, en

 • c.

  de tijdsplanning waarbinnen de inrichtingsmaatregelen in hun geheel gerealiseerd dienen te zijn.

Artikel 14b (bevoorschotting)
 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen jaarlijks op aanvraag een voorschot verlenen, mits:

  • a.

   de goedgekeurde tijdsplanning waarbinnen de inrichtingsmaatregelen worden gerealiseerd meer dan één jaar bedraagt;

  • b.

   de hoogte van het toe te kennen voorschot minimaal € 500,00 en maximaal 50% van de totale investeringssubsidie bedraagt;

  • c.

   de aanvraag vergezeld gaat van een overzicht van de gemaakte kosten en de betalingsbewijzen daarvan.

 • 2. Indien een aanvraag tot bevoorschotting ertoe zou leiden dat in totaal voor meer dan 95% van de investeringssubsidie aan voorschotten zou worden verstrekt, wordt die aanvraag slechts gehonoreerd tot het maximum van 95% van de investeringssubsidie bereikt is.

 • 3. Indien de uitvoering binnen een jaar plaatsvindt kan geen voorschot worden aangevraagd en zal de eventuele uitbetaling van de subsidie bij de eindafrekening plaatsvinden.

 • 4. Op een subsidie voor herstelmaatregelen PAS is voor de bevoorschotting artikel 7 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 van toepassing.

Artikel 14c (subsidievaststelling)
 • 1. De subsidieontvanger dient een aanvraag tot subsidievaststelling in binnen zes maanden na:

  • a.

   afronding van de inrichtingsmaatregelen, of

  • b.

   afloop van de goedgekeurde looptijd van het programma van eenmalige investeringen, indien het een subsidie als bedoeld in artikel 8, vierde lid, betreft.

 • 2. De aanvraag gaat in elk geval vergezeld van een verklaring dat de inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd conform het goedgekeurde investeringsplan onderscheidenlijk het goedgekeurde programma, alsmede van een overzicht van de gemaakte kosten en de betalingsbewijzen daarvan, voor zover dat overzicht en die kosten niet reeds gemaakt onderscheidenlijk verantwoord zijn op grond van een aanvraag als bedoeld in artikel 14b.

 • 3. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan een aanvraag als bedoeld in het eerste lid van het onderhavige artikel.

 • 4. Op een subsidie voor herstelmaatregelen PAS is voor de subsidievaststelling artikel 14 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 van toepassing.

Artikel 14d (overdracht)
 • 1 Indien een ontvanger van een investeringssubsidie gedurende de periode waarvoor die subsidie is verleend het betreffende natuurterrein dan wel de betreffende landbouwgrond overdraagt aan een derde, en hij daardoor niet langer in staat is de investeringsmaatregelen te realiseren, kan de betreffende subsidieverlening worden gewijzigd in een subsidieverlening aan die derde, mits:

  • a.

   zij hier gezamenlijk binnen vier weken na de overdracht schriftelijk om verzoeken, en

  • b.

   de derde verklaart met ingang van de datum van overdracht te treden in de aan de subsidieverlening verbonden rechten en plichten.

 • 2 Uiterlijk zes weken na het verzoek, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, dient de subsidieontvanger een overzicht in van de door hem vóór de overdracht gemaakte subsidiabele kosten, alsmede de betalingsbewijzen daarvan, voor zover deze betrekking hebben op het overgedragen natuurterrein dan wel de overgedragen landbouwgrond.

 • 3 Indien er sprake is van een gedeeltelijke overdracht van het natuurterrein dan wel de landbouwgrond, honoreren Gedeputeerde Staten een verzoek als bedoeld in het eerste lid slechts voor zover de investeringsmaatregelen die op zowel het overgedragen deel als het resterende deel worden uitgevoerd elk afzonderlijk leiden tot de realisatie van een beheertype.

Artikel 14e (overige verplichtingen)

Gedeputeerde Staten kunnen naast de in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde verplichtingen bij de subsidieverlening aanvullende verplichtingen opleggen, die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Hoofdstuk 4 Subsidie functieverandering

Artikel 15 (grondslag subsidie functieverandering)
 • 1 Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag subsidie verstrekken voor:

  • a.

   de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein;

  • b.

   de omzetting van landbouwgrond ten behoeve van de daaropvolgende aanleg van een landschapselement of realisatie van een beheerpakket landschap.

  • c.

   de kosten voor beëindiging van (erf)pachtovereenkomsten ((erf)pachtafkoop) ten behoeve van de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein.

Artikel 16 (begunstigden)
 • 1 Een subsidie functieverandering kan worden verstrekt aan eigenaren van landbouwgrond, met uitzondering van:

  • a.

   eigenaren die subsidie hebben ontvangen voor de verwerving van de betreffende landbouwgrond;

  • b.

   eigenaren aan wie voor de betreffende grond reeds eerder een subsidie functieverandering is verstrekt op grond van de onderhavige regeling, de Subsidieregeling natuurbeheer Limburg of de subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister.

 • 2 In afwijking van het gestelde in het eerste lid onder a, komen grondeigenaren die aantoonbaar subsidie hebben ontvangen of in het geval van Staatsbosbeheer overheidsfinanciering voor aankoop van landbouwgrond in verpachte staat of met erfpacht wel in aanmerking voor een subsidie voor de kosten voor de beëindiging van (erf)pachtovereenkomsten.

Artikel 16a (uitsluitingen)

Een subsidie functieverandering als bedoeld in artikel 15 wordt niet verstrekt voor zover op de landbouwgrond nog verplichtingen rusten op grond van de:

 • a.

  de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Limburg;

 • b.

  de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de minister;

 • c.

  hoofdstuk 4 of afdeling 5.1.3 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Limburg 2012;

 • d.

  paragraaf 3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016;

 • e.

  de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden, of

 • f.

  de Beschikking ter zake van het uit productie nemen van bouwland.

Artikel 17 (aanvraag subsidie)
 • 1 De aanvraag tot subsidieverlening gaat in ieder geval vergezeld van één of meerdere digitale bestanden waarop de grenzen van de landbouwgrond waarvoor de subsidie wordt aangevraagd zijn aangegeven, alsmede de op die landbouwgrond gelegen wegen en paden en de onderverdeling in natuur- en/of landschapsbeheertypen. Deze dienen te worden aangeleverd als GIS-bestand in de vorm van een shapefile. Gedeputeerde Staten kunnen nadere technische specificaties vaststellen waaraan deze bestanden moeten voldoen.

 • 2 Indien dit nodig is voor de beoordeling van de aanvraag kunnen Gedeputeerde Staten de aanvrager om aanvullende informatie vragen.

 • 3 Indien op de landbouwgrond waarvoor een subsidie functieverandering is aangevraagd een recht van hypotheek is gevestigd, gaat een aanvraag tot subsidieverlening vergezeld van een verklaring van geen bezwaar van de natuurlijke of rechtspersoon die het recht van hypotheek toekomt.

 • 4 Bij de in het eerste lid bedoelde aanvraag wordt een realisatieplan gevoegd indien die aanvraag niet tevens vergezeld gaat van een aanvraag voor een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a of b, voor de betreffende landbouwgrond.

 • 5 In het realisatieplan beschrijft de begunstigde in elk geval op welke wijze hij voornemens is het na de functieverandering ontstane natuurterrein, het aan te leggen landschapselement of het te realiseren beheerpakket landschap te ontwikkelen en te beheren. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan het realisatieplan.

 • 6 De aanvraag subsidieverlening als bedoeld in artikel 15, tweede lid, gaat vergezeld van de subsidiebeschikking op grond waarvan de aankoop in verpachte staat of erfpacht is uitgekeerd en een bewijs van (erf)pacht. Staatsbosbeheer hoeft geen subsidiebeschikking te overleggen.

Artikel 18 (subsidievoorwaarden)
 • 1 Een subsidie functieverandering kan worden verstrekt indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de subsidie is bedoeld voor de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein;

  • b.

   de functieverandering dient niet tot uitvoering van wettelijke verplichtingen of een bestaand(e) (publiekrechtelijk) convenant, regeling of afspraak;

  • c.

   de functieverandering is in overeenstemming met het natuurbeheerplan zoals dat uiterlijk zes weken voor de datum van aanvraag van de subsidie functieverandering gold;

  • d.

   de in het realisatieplan beschreven wijze van ontwikkeling en beheer van het natuurterrein, het landschapselement of het beheerpakket landschap draagt naar het oordeel van Gedeputeerde Staten voldoende bij aan de doelstellingen zoals opgenomen in het natuurbeheerplan;

  • e.

   de productiecapaciteit in de laatste vijf jaar voor de functieverandering onafgebroken is gebruikt.

 • 2 Een subsidie functieverandering wordt niet verstrekt indien:

  • a.

   de aanvraag voor de subsidie functieverandering vergezeld gaat van een aanvraag voor een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a of b, of het derde lid, onderdeel b, van dat artikel, én

  • b.

   de aanvraag voor die investeringssubsidie wordt afgewezen omdat niet voldaan is aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 11, doch slechts

  • c.

   voor zover die investeringssubsidie betrekking had op de landbouwgrond waarvoor de subsidie functieverandering is aangevraagd.

Artikel 19 (subsidieverplichtingen)
 • 1 De subsidie functieverandering wordt verleend onder de voorwaarde dat:

  • 1.

   binnen een termijn van één jaar na de datum van verzending of uitreiking van de beschikking tot subsidieverstrekking een overeenkomst tussen de subsidieontvanger en de provincie Limburg tot stand komt waarin is opgenomen:

   • a.

    de verplichting van de eigenaar van de grond de betreffende grond niet te gebruiken of te doen gebruiken als landbouwgrond en overigens datgene na te laten wat de ontwikkeling van het te realiseren natuurbeheertype dan wel landschapselement en de daaropvolgende instandhouding daarvan op de desbetreffende grond in gevaar brengt of verstoort;

   • b.

    dat de verplichtingen, bedoeld onder a, zullen overgaan op degene die de grond onder algemene of bijzondere titel zullen verkrijgen en eveneens gelden voor degene die van de rechthebbende een recht op het gebruik van de grond verkrijgen;

  • 2.

   de overeenkomst, bedoeld in onderdeel 1, wordt ingeschreven in de openbare registers;

  • 3.

   de subsidieontvanger binnen een termijn van één jaar na de subsidieverlening met het Nationaal Groenfonds een overeenkomst tot voorfinanciering afsluit waarin is opgenomen:

   • a.

    de verplichting van de subsidieontvanger het bedrag, bedoeld in artikel 20, eerste lid, in zijn geheel voor te laten financieren door het Nationaal Groenfonds;

   • b.

    de verplichting van het Nationaal Groenfonds het bedrag bedoeld in artikel 20, eerste lid, in zijn geheel te betalen binnen acht weken nadat zowel de desbetreffende overeenkomst is getekend als de overeenkomst, bedoeld in onderdeel 1, is ingeschreven in de openbare registers.

 • 2 Gedeputeerde Staten kunnen, na overleg met het Nationaal Groenfonds, in de beschikking tot subsidieverlening bepalen dat het eerste lid, onderdeel 3, niet van toepassing is.

 • 3 In een geval als bedoeld in het tweede lid zullen Gedeputeerde Staten het in artikel 20, eerste lid, bedoelde bedrag in zijn geheel betalen binnen acht weken nadat de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel 1 van het onderhavige artikel, is ingeschreven in de openbare registers.

Artikel 20 (overige verplichtingen)

Gedeputeerde Staten kunnen naast de in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde verplichtingen bij de subsidieverlening aanvullende verplichtingen opleggen, die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 21 (vaststelling subsidie functieverandering)
 • 1 De hoogte van de subsidie functieverandering is maximaal 85% van de waarde van de landbouwgrond of indien er sprake is van (erf)pachtafkoop maximaal 85% van de kosten van beëindiging van (erf)pachtovereenkomsten.

 • 2 Gedeputeerde Staten bepalen het bedrag, bedoeld in het eerste lid, aan de hand van een taxatie.

 • 3 De waarde van de landbouwgrond en de kosten van beëindiging van (erf)pachtovereenkomsten als bedoeld in het eerste lid alsmede de natuurwaarde na functieverandering, worden bepaald op basis van een taxatie uitgevoerd door een door of namens Gedeputeerde Staten aangewezen onafhankelijke taxateur.

 • 4 De kosten voor de inschrijving in de openbare registers van de overeenkomst, bedoeld in artikel 19, onderdeel 1, alsmede de kosten die voortvloeiend uit de overeenkomst, bedoeld in artikel 19, onderdeel 3, komen voor rekening van de provincie.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 22 (toepasselijkheid ILG-verordening/geen toepassing hardheidsclausule)
 • 1 De bepalingen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg zijn van overeenkomstige toepassing voor zover in de onderhavige regeling niet anders of afwijkend wordt bepaald.

 • 2 Behoudens het bepaalde in het eerste lid zullen Gedeputeerde Staten bij de toepassing van deze subsidieregeling geen gebruik maken van de bevoegdheid om het gestelde bij of krachtens de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken.

Artikel 22a (overgangsrecht gewijzigde definitie)

Op aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze regeling blijft artikel 1, onderdeel l, van toepassing zoals dat artikel vóór die datum luidde.

Artikel 23 (intrekking oude regeling)

De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg d.d. 14 mei 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 24 (overgangsrecht)

De bepalingen van De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg d.d. 14 mei 2010 blijven van kracht voor subsidies die zijn aangevraagd vóór de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 25 (inwerkingtreding)

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 26 (citeertitel)

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 25 juli 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. Th.J.F.M. Bovens,

voorzitter

 

mr. A.C.J.M. de Kroon,

secretaris