Beleidsregels betreffende de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het in artikel 10.2 li 1 Wet milieubeheer en artikel 5:34 lid 1 APV Peel en Maas opgenomen verbod om afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur te stoken buiten de inrichting.

Geldend van 30-09-2010 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels betreffende de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het in artikel 10.2 li 1 Wet milieubeheer en artikel 5:34 lid 1 APV Peel en Maas opgenomen verbod om afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur te stoken buiten de inrichting

Het college van burgemeester en wethouders van peel en Maas

Gelet op:

artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Artikel 10.2 lid 2 Wet milieubeheer

Artikel 10.63 lid 2 Wet milieubeheer

BESLUIT vast te stellen het:

Stookbeleid Peel en Maas 2010

Artikel 1

Burgemeester en wethouders kunnen onder voorwaarden ontheffing verlenen voor het binnen of buiten de bebouwde kom stoken van een Sint-Maartensvuur in de periode 6 tot en met 16 november.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders verlenen geen ontheffing voor het stoken van een paasvuur of voor het verbranden van kerstbomen.

Artikel 3

Burgemeester en wethouders kunnen onder voorwaarden ontheffing verlenen voor het binnen of buiten de bebouwde kom stoken van een kampvuur.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders verlenen, behoudens Sint Maartensvuren en kampvuren, voor het overige geen ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen binnen de bebouwde kom.

Artikel 5

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing voor het verbranden van groen waarvoor de Plantenziektenkundige Dienst een aanzegging heeft afgegeven in het kader van de Plantenziektenwet of daarop gebaseerde AMvB's.

Artikel 6

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing voor het verbranden van groen waarop aantoonbaar kankersporen aanwezig zijn.

Artikel 7

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing voor het verbranden van genetisch gemodificeerd groen als op grond van een wettelijke regeling of verleende vergunning wordt geëist.

Artikel 8

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor het in de periode 1 oktober - 30 april (het snoeiseizoen), uitgezonderd zondagen en erkende feestdagen, verbranden van snoeien sprokkelhout dat vrijkomt bij het onderhoud aan erfbeplantingen buiten de bebouwde kom.

Artikel 9

Het verbranden van snoei- en sprokkelhout dat vrijkomt bij het onderhoud aan erfbeplantingen buiten de bebouwde komt mag maximaal 10 maal per stookseizoen plaatsvinden. De omvang van de stapel te verbranden materiaal mag telkens maximaal 5 m3 bedragen.

Artikel 10

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing voor het verbranden van snoei- en sprokkelhout dat vrijkomt bij het onderhoud aan erfbeplantingen in het buitengebied voor maximaal drie aaneengesloten snoeiseizoenen. In de overige gevallen waarin deze beleidsnota voorziet wordt telkens een eenmalige ontheffing verleend.

Artikel 11

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van deze beleidsnota ontheffing verlenen voor het verbranden van afvalstoffen, als dat vanwege bijzondere omstandigheden nodig is om te voorkomen dat andere belangen dan die waarop deze beleidsnota ziet, onevenredig worden getroffen.

Artikel 12

Het stookbeleid Peel en Maas 2010 treedt de dag na bekendmaking overeenkomstig afdeling 3.6 Algemene wet bestuursrecht in werking.

Artikel 13

Aanvragen voor een ontheffing welke zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van het stookbeleid Peel en Maas 2010 worden afgehandeld volgens het beleid zoals dat gold tot het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 14

Deze beleidsnota wordt aangehaald als: stookbeleid Peel en Maas 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Peel en Maas van 7 september 2010
de directeur/gemeentesecretaris, de burgemeester
drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage 1 Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Bijlage 2 Standaard voorschriften

Standaard voorschriften

Nota-toelichting

Toelichting