Subsidieplafonds 2015 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015

Geldend van 24-01-2018 t/m 28-08-2018

Intitulé

Subsidieplafonds 2015 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015

Subsidieplafonds 2015 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015

Artikel 1

 • 1 Voor de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015 (SKNL) worden vanaf 24 maart 2015 voor onbepaalde tijd de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

  • a.

   Investeringssubsidie natuur en landschap (artikel 8 SKNL): € 5.000.000,- met dien verstande dat op jaarbasis een subplafond geldt van €1.750.000;

  • b.

   Subsidie functieverandering (artikel 15 SKNL): € 45.000.000,- met dien verstande dat op jaarbasis een subplafond geldt van € 13.750.000,-;

  • c.

   Inrichting agrarisch beheertype (artikel 8, tweede lid, SKNL): € 0,-

  • d.

   Herstel van landschapselementen (artikel 8, derde lid, SKNL): € 0,-.

  • e.

   Herstelmaatregelen PAS: € 24.000.000,-.

 • 2 De openstelling voor de investeringssubsidie natuur en landschap, zoals genoemd in het eerste lid, onder a, geldt alleen voor gebieden waarop functieverandering naar natuur heeft plaatsgevonden of plaatsvindt en die nog niet zijn ingericht. Daarnaast is investeringssubsidie mogelijk voor investering in herstelmaatregelen PAS. De openstelling voor functieverandering, zoals genoemd in het eerste lid, onder b, geldt alleen voor de gebieden aangeduid in het geldende Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg met de code C of Ca met uitzondering van de gebieden aangeduid op bijgaande kaarten. Andere gebieden dan voorstaand benoemd komen niet voor subsidiëring binnen de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015 in aanmerking.

Artikel 2 Verdelingsmaatstaf

De regels voor de verdeling van de beschikbare bedragen zijn opgenomen in de SKNL.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten voornoemd, drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris