Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Vuykpark ex artikel 2:48, lid 1 van de Algemene Plaatselijk Verordening 2013

Geldend van 15-12-2015 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Vuykpark ex artikel 2:48, lid 1 van de Algemene Plaatselijk Verordening 2013

De burgemeester van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het advies van Unit Veiligheid nummer 652775 van 19 maart 2015;

overwegende dat uiteenlopende vormen van overlast door jongeren in de openbare ruimte zodanig worden versterkt door overmatig drankgebruik;

dat het beoogde effect van het overlast gerelateerde alcoholverbod ex artikel 2:48, lid 1 van de Algemene Plaatselijk Verordening 2013 onvoldoende effectief is gebleken;

dat het noodzakelijk is de effecten van 'hinderlijk drankgebruik', uit het oogpunt van effectieve handhaving van de openbare orde en veiligheid in het Vuykpark te voorkomen;

dat een verbod om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben in een bepaald gebied een effectief instrument ter voorkoming van overlast is gebleken;

gelet op artikel 2:48, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013;

b e s l u i t :

  • 1.

    Het Vuykpark, inclusief de aanwezige aanmeervoorziening, aan te wijzen als alcoholverbodgebied in de zin van artikel 2:48, lid 2 van de APV. Conform de bijgevoegde plattegrond nummer 652792.

  • 2.

    Van de werking van de gebiedsaanwijzing onder 1. uit te zonderen, delen binnen dit gebied, tijdens evenementen, mits dit in de vergunning of acceptatie van de melding dit uitdrukkelijk is toegestaan.

  • 3.

    Dit besluit in werking te laten treden per 1 april 2015 tot en met 30 september en voor de duur van 5 jaren.

Capelle aan den IJssel, 31 maart 2015.

De burgemeester,

J.F. Koen.

Bijlage 1 Kaart

Bijlage bij besluit 528810 , gebied alcoholverbod Vuykpark ingaande 27 juli 2013

 

afbeelding binnen de regeling