Verordening Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Geldend van 13-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.

 • b.

  Algemeen Bestuur: het algemeen bestuur van de Metropoolregio Eindhoven.

 • c.

  Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Eindhoven.

 • d.

  Bestuurscommissie: de bij deze verordening ingestelde bestuurscommissie.

 • e.

  RHCe: het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

 • f.

  De archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de Archiefwet 1995 aangewezen archiefbewaarplaats.

 • g.

  De gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Artikel 2 Bestuurscommissie

 • 1.

  Er wordt een bestuurscommissie ingesteld voor het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van cultuurhistorie en erfgoedbeheer, genaamd bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Artikel 3 Taak

De bestuurscommissie is belast met de uitvoering van de taken die bij de belangenbehartiging horen en luiden als volgt:

 • a.

  Het initiëren en stimuleren van en participeren in initiatieven op het gebied van cultuurhistorie en erfgoedbeheer.

 • b.

  De zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden welke krachtens de Archiefwet 1995 naar de archiefbewaarplaats(en) van de Metropoolregio Eindhoven zijn overgebracht, zijnde het RHCe.

 • c.

  Het toezicht op de niet-overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

 • d.

  Het adviseren van de gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waaraan deze gemeenten deelnemen op het gebied van de inrichting van de documentaire informatiehuishouding.

Artikel 4 Bevoegdheden

 • 1.

  Aan de bestuurscommissie worden de volgende bevoegdheden overgedragen:

  • a.

   Van het algemeen bestuur:

   • -

    Het vaststellen van een verordening als bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995 voor de zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden van de alle bestuursorganen van de gemeenten die naar de regionale archiefbewaarplaats(en) zijn overgebracht.

   • -

    Het vaststellen van een verordening als bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995, met betrekking tot het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeenten door de streekarchivaris. Onder het toezicht valt ook het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van gemeenschappelijke organen en/of de organen van openbare lichamen, voor zover dat toezicht door een voorziening of het ontbreken daarvan bij een deelnemende gemeente berust.

 • De ontwerpverordeningen worden minimaal twee maanden voordat deze door de bestuurscommissie worden vastgesteld, aan de gemeenten toegezonden om hen in de gelegenheid te stellen daarop hun zienswijze kenbaar te maken.

  • b.

   Van het dagelijks bestuur:

  De bevoegdheden die zijn genoemd in artikel 18, tweede lid, onder a tot en met d, f en g van de regeling, voor zover die bevoegdheden betrekking hebben op de uitoefening van taken waarmee de bestuurscommissie is belast. Daartoe behoort in ieder geval het benoemen, schorsen en ontslaan van een gemeentearchivaris als bedoeld in artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995, in de persoon van een streekarchivaris.

 • 2.

  De bestuurscommissie oefent de in lid 1 vermelde bevoegdheden uit met inachtneming van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting en algemeen verbindende voorschriften, waaronder in ieder geval de rechtspositieregeling.

Artikel 5 Samenstelling / stemmental

 • 1.

  De bestuurscommissie bestaat uit een voorzitter en 6 door het Algemeen Bestuur te benoemen leden. Voor elk lid wordt tevens een plaatsvervanger benoemd.

 • 2.

  De benoeming van de leden door het Algemeen Bestuur geschiedt op voordracht van de raden van de gemeenten.

 • 3.

  De leden worden gekozen uit de volgende clusters:

  • a.

   A2 gemeenten (gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard)

  • b.

   De Peel

  • c.

   De Kempen

  • d.

   Gemeente Eindhoven

  • e.

   Gemeente Helmond

  • f.

   Stedelijk Gebied.

 • 4.

  Het cluster van waaruit de voorzitter afkomstig is, wijst een extra lid aan zodat de bestuurscommissie uit vijf leden en de voorzitter blijft bestaan.

 • 5.

  De bestuurscommissie is bevoegd zich in zijn taakuitoefening te laten bijstaan door externe deskundigen op het gebied van cultuurhistorie en erfgoedbeheer. Deze deskundigen hebben in een vergadering van de bestuurscommissie een adviserende stem. De bestuurscommissie besluit aan het begin van zijn vergadering over toelating van de deskundige(n).

 • 6.

  Ieder lid heeft in de bestuurscommissie twee stemmen, met uitzondering van het lid dat afkomstig is uit het cluster dat ook de voorzitter levert. Dat lid heeft één stem.

Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap

 • 1. Het lidmaatschap van de bestuurscommissie eindigt voor alle leden bij:

  • a.

   het verstrijken van de zittingsperiode van het Algemeen Bestuur;

  • b.

   het verlies van de hoedanigheid waarin men is benoemd;

  • c.

   vrijwillig of onvrijwillig ontslag.

 • 2. Die leden, wier lidmaatschap anders dan door ontslag is geëindigd, blijven als zodanig fungeren, totdat hun opvolgers zijn benoemd.

 • 3. Onvrijwillig ontslag kan worden gegeven door het Algemeen Bestuur, op voorstel van het Dagelijks Bestuur, gehoord de bestuurscommissie. Artikel 49 en 50 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Voorzitter

 • 1. De bestuurscommissie wijst de voorzitter aan. De bestuurscommissie wijst tevens een plaatsvervangend voorzitter aan. Het bepaalde in artikel 5, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangend voorzitter.

 • 2. De voorzitter is lid van het dagelijks bestuur.

 • 3. De voorzitter heeft in de bestuurscommissie één stem.

 • 4. De voorzitter vertegenwoordigt de bestuurscommissie in en buiten rechte.

Artikel 8 Secretaris

 • 1. De secretaris van de bestuurscommissie is de directeur van het Regionaal historisch centrum Eindhoven of een door hem aangewezen medewerker.

 • 2. De secretaris staat de bestuurscommissie bij in haar werkzaamheden.

Artikel 9 Bijstand

De bestuurscommissie kan zich bij de uitoefening van haar taak doen bijstaan door ambtenaren vande Metropoolregio Eindhoven en door andere adviseurs.

Artikel 10 Vergaderingen

 • 1.

  De bestuurscommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als devoorzitter van de commissie dan wel ten minste 3 commissieleden dit noodzakelijk acht(en).

 • 2.

  De voorzitter bepaalt in overleg met de leden van de commissie de vergaderlocaties.

 • 3.

  De vergaderingen van de bestuurscommissie zijn niet openbaar.

 • 4.

  De artikelen 22 (onschendbaarheid) en 25 (geheimhouding) van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Besluiten

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij een volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Uitgezonderd zijn de besluiten betreffende instemming met een wijziging of intrekking van de verordening op de bestuurscommissie. Deze besluiten worden genomen met een meerderheid van ten minste acht van het aantal uitgebrachte stemmen.

 • 2.

  Een geldig besluit kan slechts genomen worden in een vergadering waarin ten minste drievan het aantal commissieleden aanwezig is, tevens vertegenwoordigende ten minste de helft van het aantal stemmen (vijf stemmen). Indien het vereiste aantal leden / stemmen niet aanwezig is belegt de voorzitter, met een tussentijd van ten minste vijf werkdagen, opnieuw een vergadering waarin, ongeacht het aantal aanwezige commissieleden, besluitvorming kan plaatsvinden over onderwerpen die op de oorspronkelijke agenda vermeld staan. De voorzitter wordt bij het vaststellen van het quorum als lid van de bestuurscommissie beschouwd.

 • 3.

  Op het houden van stemmingen zijn de artikelen 31 en 32 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 Besluitenlijst

 • 1. De secretaris van de bestuurscommissie maakt een besluitenlijst op van hetgeen in de vergadering aan de orde is geweest.

 • 2. De besluitenlijst wordt ter kennisneming toegezonden aan het Dagelijks Bestuur en de colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten en ligt ter inzage voor de leden van het Algemeen Bestuur.

Artikel 13 Ondertekening

Stukken die van de bestuurscommissie uitgaan, worden ondertekend door de voorzitter en de

secretaris.

Artikel 14 Toezicht

 • 1. Het Dagelijks Bestuur houdt toezicht op de uitoefening van de taken en bevoegdheden door de bestuurscommissie.

 • 2. De bestuurscommissie brengt jaarlijks, gekoppeld aan de jaarrekening, verslag uit van haar werkzaamheden aan het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur en de colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten. Het verslag geeft ook inzicht in de kosten die direct of indirect door de bestuurscommissie zijn gemaakt.

Artikel 15 Informatie- en verantwoordingsplicht

Op de bestuurscommissie respectievelijk de commissieleden is van overeenkomstige toepassing hetbepaalde in Hoofdstuk 9 (Inlichtingen, verantwoording en terugroeping) van de Regeling, voor zoverdaarin verplichtingen aan het Dagelijks Bestuur respectievelijk zijn leden zijn toegekend.

Artikel 16 Kosten

 • 1. Alle kosten die direct of indirect te maken hebben met de bestuurscommissie worden gedragen door de gemeenten.

 • 2. Onder de kosten als bedoeld in lid 1 worden mede verstaan de kosten die direct of indirect te maken hebben met de uitoefening van de bevoegdheden door de bestuurscommissie.

Artikel 17 Onvoorzienbaarheid

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur, gehoord de bestuurscommissie.

Artikel 18 Wijziging / Inwerkingtreding

Deze verordening zal niet worden gewijzigd of ingetrokken dan met instemming van de bestuurscommissie. De verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2019,
de voorzitter, de secretaris,