Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nuenen c.a. 2015

Geldend van 03-04-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nuenen c.a. 2015

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 februari 2015

gelet op de desbetreffende bepalingen in de

 • ·

  Gemeentewet, artikel 84

 • ·

  Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.1.3., derde lid

 • ·

  Participatiewet, artikel 47

 • ·

  Jeugdwet, artikel 2.10

B E S L U I T :

I.vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nuenen c.a. 2015

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  De gemeente: de gemeente Nuenen c.a.

 • 2.

  De gemeenteraad: de raad van de gemeente Nuenen c.a.

 • 3.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a..

 • 4.

  Adviesraad Sociaal Domein Nuenen c.a.: adviesorgaan als bedoeld in artikel 84 Gemeentewet, artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 2.10 van de Jeugdwet, ingesteld door het college. Waar adviesraad genoemd is in deze verordening, wordt bedoeld Adviesraad Sociaal Domein Nuenen c.a.

 • 5.

  Sociaal domein: het gehele beleidsdomein dat direct dan wel indirect gerelateerd is aan de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet.

 • 6.

  Reglement: het geheel van de door het college op basis van deze verordening vastgestelde regels waarmee enkele bepalingen in deze verordening nader uitgewerkt worden.

 • 7.

  Ingezetene: inwoner van de gemeente Nuenen c.a.

Artikel 2 Doelstelling

 • 1.

  Het college stelt de adviesraad in, teneinde te voldoen aan de wettelijke verplichtingen om ingezetenen te betrekken bij en een stem te geven in de totstandkoming van het beleid betreffende het sociaal domein.

 • 2.

  Het doel van de adviesraad is het bevorderen van een integraal en evenwichtig gemeentelijk beleid betreffende het sociale domein.

Artikel 3 Taak

 • 1.

  De adviesraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over het gemeentelijke beleid betreffende het sociale domein.

 • 2.

  Gevraagd advies wordt binnen een door het college te stellen redelijke termijn uitgebracht.

 • 3.

  De adviesraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon en in zaken betreffende de uitvoering van het beleid.

 • 4.

  De vergaderdata, agenda, notulen en adviezen van de adviesraad worden middels de website van de gemeente gepubliceerd.

 • 5.

  De adviesraad zal structureel contact onderhouden met zijn achterban. Wie tot de achterban behoort en hoe het contact gestructureerd dient te zijn wordt door het college bepaald in het reglement.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1.

  De adviesraad komt ten minste vier maal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.

 • 2.

  De vergaderingen zijn in beginsel openbaar hetgeen betekent dat iedere ingezetene en ambtenaar toehoorder kan zijn. De adviesraad kan echter in beslotenheid vergaderen indien de voorzitter of de meerderheid van de leden dat nodig oordeelt.

 • 3.

  Het college werkt de werkwijze van de adviesraad nader uit in het reglement.

Artikel 5 Samenstelling

 • 1.

  De adviesraad bestaat uit een, door het college vast te stellen, aantal van tenminste vijf en ten hoogste tien leden onder wie de voorzitter.

 • 2.

  De leden van de adviesraad worden benoemd op basis van hun persoonlijke kwaliteiten; zij moeten zoveel mogelijk voldoen aan een door het college vastgesteld profiel.

 • 3.

  De adviesraad doet zijn werk zonder last en ruggespraak, dat wil zeggen in vrijheid en ongebondenheid.

Artikel 6 Onverenigbare functies

De volgende personen kunnen geen lid van de adviesraad zijn:

 • 1.

  Leden van de gemeenteraad van Nuenen c.a.

 • 2.

  Ambtenaren van de gemeente Nuenen c.a.

 • 3.

  Leden van een wijk- of dorpsraad in de gemeente Nuenen c.a.

 • 4.

  Werknemers en bestuurders van een onderneming of instelling die tegen betaling goederen of diensten aanbiedt verband houdend met de uitvoering van de in artikel 1 lid 5 genoemde wetten.

 • 5.

  Zelfstandigen die activiteiten ontplooien als in het vorige lid bedoeld.

Artikel 7 Benoeming en duur lidmaatschap

 • 1.

  De leden worden door het college benoemd op (niet bindende) voordracht van de adviesraad.

 • 2.

  De benoeming geldt voor een periode van vier jaar. De leden kunnen na aftreden volgens rooster ten hoogste één maal voor een periode van vier jaar herbenoemd worden. Zij kunnen te allen tijde aftreden of ontslag nemen.

 • 3.

  Het college kan de procedure rond benoemen en (periodiek) aftreden in het reglement nader regelen.

Artikel 8 College

Het college vraagt over beleidsvoornemens via de in artikel 9 bedoelde ambtelijke ondersteuning advies aan de adviesraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming van het college. Het college kan de procedures hiervoor nader uitwerken in het reglement. Het college verschaft de adviesraad gevraagd en ongevraagd alle informatie die de adviesraad nodig heeft om naar behoren te kunnen functioneren.

Artikel 9 Ambtelijke ondersteuning en notulist

 • 1.

  Het college stelt een beleidsambtenaar van de gemeente werkzaam binnen het sociale domein aan als ambtelijk ondersteuner van de adviesraad om te waarborgen dat de adviesraad in staat is zijn taken naar behoren te vervullen. Het college kan de ambtelijke ondersteuning nader regelen in het reglement.

 • 2.

  De ambtelijke ondersteuning zorgt er voor dat de adviesraad tijdig wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling.

 • 3.

  De ambtelijke ondersteuning ziet toe op de naleving van deze verordening en het reglement.

 • 4.

  Het college stelt naast de ambtelijk beleidsondersteuner ook een notulist beschikbaar.

Artikel 10 Budget adviesraad

Ten behoeve van de adviesraad wordt door het college structureel een budget beschikbaar gesteld in verband met de te maken onkosten van de adviesraad.

Artikel 11 Evaluatie

Jaarlijks evalueren de adviesraad, het college en ambtelijke beleidsondersteuning van de gemeente samen of de gekozen opzet van de participatie voldoet. De adviesraad brengt hierover verslag uit aan het college.

Artikel 12 Intrekken oude verordening

De verordening van 27 april 2011, “Verordening Adviesraad Sociaal beleid Nuenen” wordt ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nuenen c.a. 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 26 maart 2015

DE RAAD VOORNOEMD

De griffier, de voorzitter,
M.C.P. Laurenssen Msc M.J. Houben MBA