Lotingreglement reclameborden Brummen 2014

Geldend van 02-04-2015 t/m heden

Intitulé

Lotingreglement reclameborden Brummen 2014 (lotingreglement met betrekking tot reclameborden, die geen ruimtelijke relatie hebben met de zaak, waarop het opschrift, de aankondiging of afbeelding betrekking heeft)

Het college van burgemeester en wethouders van Brummen heeft besloten om het lotingreglement reclameborden Brummen 2014 (INT14.3119) vast te stellen.

Artikel 1: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

aangewezen locatie: de locaties zoals genoemd in paragraaf 3.1.2 van de Nota reclamebeleid 2013;

college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen;

gegadigde: het bedrijf dat is geïnteresseerd in de reservering van een reclamebord op een aangewezen locatie;

gemeente: de gemeente Brummen;

plangebied: het in Bijlage 1 van deze regeling nader aangeduide gebied waarbinnen de locatie-uitgifte plaatsvindt waarop dit reglement van toepassing is.

Lokaal gevestigde ondernemer: het bedrijf dat binnen de gemeente Brummen is gevestigd

Artikel 2: Doel en toepassingsbereik

 • 1. Het doel van dit reglement is om iedere gegadigde middels een vaste systematiek van loting een kans te bieden om voor de reservering van een reclamebord op een aangewezen locatie in aanmerking te komen.

 • 2. Dit reglement is van toepassing op de loting voor in totaal 10 reserveringen voor reclameborden verdeeld over 5 locaties van de gemeente Brummen. Per aangewezen locatie worden twee reserveringen voor reclameborden verloot.

 • 3. Met de gegadigde die een locatie toegewezen heeft gekregen, wordt een overeenkomst aangegaan voor het mogen plaatsen van een reclamebord voor de duur van 3 jaar op de betreffende locatie, rekenende vanaf het moment van toewijzing.

Artikel 3: Kennisgeving van locatie uitgifte en wijze van inschrijving

De gemeente geeft op in ieder geval de volgende wijze kennis van het voornemen tot locatie-uitgifte en de wijze van inschrijving:

 • 1.

  De mogelijkheid om zich in te schrijven als gegadigde voor de loting wordt bekend gemaakt middels een kennisgeving in een gemeentelijk huis-aan-huisblad. In het huis-aan-huisblad staat de wijze van inschrijving en de uiterste datum daarvoor vermeld. De eventuele criteria voor inschrijving en toewijzing van de aangewezen locaties worden daarbij vermeld. De kennisgeving wordt tevens geplaatst op de website van de gemeente.

 • 2.

  Indien na de loting nog locaties beschikbaar zijn, kan het college besluiten deze locaties op een andere wijze aan gegadigden aan te bieden.

 • 3.

  Een inschrijfformulier voor de loting met een brochure van de betrokken locaties en nadere gegevens zijn verkrijgbaar bij de gemeente. Tevens zijn de gegevens te downloaden via de website van de gemeente.

Artikel 4: Inschrijving

 • 1. Om deel te nemen aan de loting kunnen gegadigden zich inschrijven. Het inschrijvingsformulier dient te zijn voorzien van een eigenhandig, niet digitaal geplaatste handtekening van een daartoe bevoegde persoon.

 • 2. Per gegadigde kan slechts met één geldig ingevuld inschrijfformulier worden meegedongen.

 • 3. Gegadigden die in de voorafgaande loterij een locatietoewijzing hebben ontvangen en ook als zodanig hebben gebruikt, worden van deelname aan de loting uitgesloten. Indien er onvoldoende gegadigden zijn, worden deze gegadigden alsnog in de gelegenheid gesteld om mee te dingen naar de te verloten locaties.

Artikel 5: Inlevering inschrijfformulier

 • a. Uiterlijk op de in de kennisgeving aangegeven datum en tijdstip moet het inschrijfformulier, voorzien van een handtekening, zijn ingediend bij de gemeente.

 • b. Niet volledig ingevulde en/ of niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig en worden niet in behandeling genomen.

 • c. De op het inschrijfformulier aangegeven voorkeursvolgorde van de te vergeven locaties is bindend en onherroepelijk.

Artikel 6: Loting en toewijzing aangewezen locatie

 • a. Na ontvangst van de inschrijfformulieren bij de gemeente, is de door de gemeente aangewezen wethouder belast met de procedure van de locatietoewijzing. De locatietoewijzing vindt plaats in het gemeentehuis van de gemeente.

 • c. De loting vindt plaats tijdens een voor een ieder toegankelijke openbare zitting.

 • d. De inschrijfformulieren worden door de wethouder in blanco enveloppen gestoken. De enveloppen worden voorzien van een nummer. De corresponderende lotnummers worden in een voor de loting geschikte voorziening gedaan.

 • e. Voor inschrijvingen van lokaal gevestigde ondernemers worden twee loten met het corresponderende nummer in de voor loting geschikte voorziening gedaan.

 • f. De wethouder zorgt dat de lotnummers goed worden geschud en verricht de trekking. Een daartoe gevraagde ambtenaar opent de envelop met het gelijke nummer en maakt duidelijk verstaanbaar de namen en de locatievoorkeuren bekend van de gegadigde die op het getrokken inschrijfformulier staat vermeld.

 • g. De eerste nog beschikbare locatie wordt aan de betreffende gegadigde toegewezen. Bij de toewijzing zijn de aangegeven locatievoorkeuren op het inschrijfformulier bindend.

 • h. Indien geen van de aangegeven locatievoorkeuren op de inschrijfformulieren van de gegadigde correspondeert met de beschikbare locaties, dan zal geen toewijzing aan deze gegadigde kunnen plaatsvinden en valt deze gegadigde af. De gegadigde zal in dat geval geplaatst worden op een reservelijst voor een gewenste locatie. Per reservelijst worden maximaal 3 gegadigden genoteerd.

 • i. De vorenstaande toewijzingshandelingen worden herhaald totdat alle beschikbare locaties zijn toegewezen.

 • j. Indien een lotnummer getrokken wordt van een gegadigde die, reeds een locatie toegewezen heeft gekregen, of die op een reservelijst is geplaatst, wordt het lotnummer terzijde gelegd.

Artikel 7: Op de reservering toepasselijke voorwaarden

De reservering van een reclamebord op één van de aangewezen locaties voor diegenen die zijn ingeloot zal geschieden overeenkomstig de voorwaarden als vermeld in dit reglement en de bepalingen in de reserveringsovereenkomst. De concept-reserveringsovereenkomst is op te vragen bij de gemeente of is te raadplegen op de website van de gemeente.

Artikel 8: Locatieprijzen

Voor de aangewezen locaties zijn geen (huur)vergoedingen verschuldigd aan de gemeente.

Artikel 9: Verplichting tot zelfgebruik

 • 1. Gegadigden die een locatie hebben toegewezen gekregen, mogen slechts voor hun eigen onderneming reclame uiten.

 • 2. Indien een gegadigde van naam wijzigt, mag onder de nieuwe naam reclame worden geuit.

 • 3. Wanneer op enig moment wordt geconstateerd dat in strijd is gehandeld met het bepaalde in het eerste lid, zal dit leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Eventuele kosten zullen worden verhaald op degene die in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 10: Vergunningen met betrekking tot de reclameborden

 • 1. De gegadigde die een locatie toegewezen heeft gekregen vraagt binnen 4 weken na de loterij de benodigde vergunning(en) aan voor het plaatsen van een bouwwerk, geen gebouw zijnde.

 • 2. Wanneer geen benodigde vergunningaanvraag wordt ingediend conform het gestelde in eerste lid, vervalt de toewijzing van de locatie.

Artikel 11 Reservelijst

 • 1. Indien een gegadigde aan wie een locatie is toegewezen de tot stand gekomen overeenkomst wenst te ontbinden, of de overeenkomst om een andere reden wordt ontbonden, zal de vrijkomende kavel worden toegewezen aan de eerste gegadigde op de reservelijst van de betreffende locatie.

 • 2. De reservelijst vervalt 1 jaar nadat alle locaties in het betreffende plangebied zijn uitgegeven en de reclameborden zijn geplaatst.

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden

Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking 1 dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 24 februari 2015
gemeentesecretaris, E.V. Schmitz
wnd. burgemeester, A.J. van Hedel