Regeling vervallen per 01-09-2020

Subsidieregeling kwelderbeheer

Geldend van 15-04-2015 t/m 31-08-2020

Intitulé

Subsidieregeling kwelderbeheer

Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 24 maart 2015, nr. 565519, afd. LGW, tot bekendmaking van hun besluit van 24 maart 2015, nr. A.11, tot vaststelling van de Subsidieregeling kwelderbeheer.

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

maken bekend dat in hun vergadering van 24 maart 2015, nr. A.11, is vastgesteld hetgeen volgt:

 

Overwegende dat:

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998;

Besluiten:

vast te stellen hetgeen volgt:

Subsidieregeling kwelderbeheer

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  beheerder:

  • i.

   eigenaar van een kwelder;

  • ii.

   Een erfpachter van een kwelder;

 • b.

  beheereenheid: een aaneengesloten oppervlakte begroeide kwelder waarop een subsidie is aangevraagd op grond van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen voor het beheertype Schor en kwelder;

 • c.

  beheerplan: beheerplan Groninger kwelders 2015-2020;

 • d.

  beheertype: natuurbeheertype, agrarisch beheertype en/of een landschapsbeheertype

 • e.

  de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EU) Nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende organisaties, PbEU L 114/8 van 26 april 2012, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen;

 • f.

  Landbouwvrijstellingsverordening: Verordening ( EU) Nr. 702/2014 van 25 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de srtikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard. Pb EU L 193/1.

Artikel 2 Doel en subsidievoorwaarden

 • 1 Een subsidie wordt verstrekt voor het stimuleren van beweiding van de kwelders met vee volgens een mozaïek van beweidingsintensiteiten zoals beschreven in een collectief beweidingsplan met als doel het vergroten van de biodiversiteit op de kwelder.

 • 2 Een subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de beheereenheden waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, onderdeel uitmaken van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd collectief beweidingsplan.

 • 3 Een subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan een beheerder van een beheereenheid waarvoor een subsidie op grond van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen is verleend voor het beheertype Schor en kwelder.

   

Artikel 3 Subsidieplafond en openstelling

 • 1 Voor deze regeling wordt voor de gehele periode 2015-2020 een subsidieplafond van € 972.000,- vastgesteld.

 • 2 Aanvragen voor subsidies kunnen jaarlijks worden ingediend van 1 april tot en met 15 mei.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

De subsidie wordt vastgesteld op € 98,- per hectare per jaar.

Artikel 5 Grondslag

 • 1 Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag een subsidie kwelderherstel verstrekken.

 • 2 Gedeputeerde Staten beslissen binnen acht weken op een aanvraag. De beslissing kan éénmaal met ten hoogste tien weken worden verdaagd.

 • 3 Een subsidie wordt verleend voor een periode van maximaal zes jaar, doch uiterlijk tot en met 31 december 2020.

   

Artikel 6 Indieningsvereisten

 • 1 Aanvragen tot subsidieverlening worden ingediend met gebruikmaking van een daartoe door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier. De aanvraag bevat de gegevens zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Landbouwvrijstellingsverordening.

 • 2 De aanvraag tot subsidieverlening dient te worden gedaan voor aanvang van de te subsidiëren activiteit.

 • 3 Een aanvraag tot verlening van een subsidie gaat vergezeld van een kaart met een topografische ondergrond waarop de grenzen van de beheereenheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd én een nummering van die beheereenheden zijn aangegeven.

 • 4 Als een aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde, gaat de aanvraag vergezeld van een bewijs van machtiging.

   

Artikel 7 Beheerplan

 • 1 Het beheerplan voor de periode 2015-2020, bevat ten minste een beweidingskaart waarop voor de gehele kwelder is aangegeven op welke beheerseenheden het beweidingsbeheer plaatsvindt, welke beweidingsdichtheid (GVE/ha) van toepassing is en welke grazers worden ingezet.

 • 2 Het beweidingsbeheer in het beheerplan is erop gericht dat na zes jaar ten hoogste 20% van de gehele kwelder is begroeid met zeekweek.

 • 3 De beweidingskaart sluit aan bij het beheerplan.

 • 4 De beweidingskaart kan jaarlijks worden aangepast. De aanpassing behoeft de instemming van Gedeputeerde Staten.

   

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1 Een subsidie wordt geweigerd indien niet wordt voldaan aan de eisen van de-minimissteun.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt indien de aanvrager van de subsidie een onderneming in moeilijkheden is, als bedoeld in paragraaf 2.1 van de Communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun (PB EU 2004, C244).

 • 3 Geen subsidie wordt verstrekt indien ten aanzien van de subsidieaanvrager een uitstaand bevel tot terugvordering bestaat, volgend op een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard.

Artikel 9 Subsidieverplichtingen

 • 1 De ontvanger van een subsidie draagt er zorg voor dat alle activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde beheerplan.

 • 2 Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze bestrijding van akkerdistel.

 • 3 De beheereenheid mag niet worden bemest.

   

Artikel 10 Voorschotten

 • 1 Diegene aan wie een subsidie is verleend op basis van deze regeling ontvangt jaarlijks een voorschot van ten hoogste het bedrag van de verleende subsidie gedeeld door het aantal jaren waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2 De uitbetaling van het voorschot vindt plaats op 1 november.

   

Artikel 11 Subsidievaststelling/verantwoording

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen binnen tien weken na afloop van de periode waarvoor de subsidie is verleend, de subsidie ambtshalve vast.

 • 2 Gedeputeerde staten kunnen de ontvanger van de subsidie, verplichten aan te tonen dat aan de subsidieverplichtingen is voldaan.

 • 3 Indien blijkt dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen wordt voldaan kunnen Gedeputeerde Staten de subsidiebeschikking intrekken dan wel de subsidie op een lager bedrag vaststellen en overgaan tot het terugvorderen van eerder uitbetaalde bedragen.

 • 4 Indien blijkt dat de ontvanger van de subsidie niet langer is aan te merken als beheerder in de zin van artikel 2, derde lid, kunnen Gedeputeerde Staten de subsidiebeschikking intrekken dan wel de subsidie op een lager bedrag vaststellen en overgaan tot het terugvorderen van eerder uitbetaalde bedragen.

   

Artikel 12 Rapportage/monitoringsverplichtingen

Jaarlijks dient voor 1 december een schriftelijke verantwoording te worden afgelegd van het gevoerde beheer. Hierin dient in ieder geval te worden aangegeven in hoeverre het beheer is uitgevoerd overeenkomstig het goedgekeurde beheerplan en het aantal hectares waarop het beheer is uitgevoerd.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 15 april 2015.

Artikel 14 Slotbepaling

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling kwelderbeheer.

Ondertekening

Groningen, 24 maart 2015.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
M.J. van den Berg, voorzitter.
H.J. Bolding, secretaris.
Groningen, 24 maart 2015.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
M.J. van den Berg, voorzitter.
H.J. Bolding, secretaris.