Regeling cafetariaplan gemeente Peel en Maas 2015

Geldend van 26-02-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

REGELING CAFETARIAPLAN GEMEENTE PEEL EN MAAS 2015

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

Overwegende, dat het vanwege de invoering van de Werkkostenregeling gewenst is om per 1 januari 2015 voor het personeel van de gemeente Peel en Maas het Cafetariaplan te wijzigen.

Gezien de instemming van de lokale commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 19 november 2014;

Gelet op artikel 4a:3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Peel en Maas (CAR/UWO).

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de volgende regeling:

REGELING CAFETARIAPLAN GEMEENTE PEEL EN MAAS 2015

Artikel 1 Belanghebbende

 • 1. Belanghebbende is de medewerker in dienst bij de gemeente Peel en Maas, in vaste dienst dan wel in tijdelijke dienst voor een periode van tenminste één jaar, waarop de bepalingen van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Peel en Maas (CAR/UWO) van toepassing zijn.

 • 2. Voor de belanghebbende die is aangesteld voor een arbeidsduur voor minder dan 36 uur per week, gelden de in deze regeling genoemde bronnen naar evenredigheid.

 • 3. Ook voor belanghebbende die slechts een deel van het jaar in dienst is, worden de in deze regeling genoemde bronnen naar evenredigheid berekend.

Artikel 2 Uitruilen van arbeidsvoorwaarden

 • 1. Met toepassing van hoofdstuk 4a van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Peel en Maas (CAR/UWO) wordt belanghebbende de mogelijkheid geboden specifieke arbeidsvoorwaarden uit te ruilen.

 • 2. Gebruik van de verschillende regelingen blijft mogelijk, los van het uitruilen van arbeidsvoorwaarden.

Artikel 3 Inbreng

Als inbreng voor het uitruilen van arbeidsvoorwaarden kan gebruik gemaakt worden van de navolgende bronnen:

 • *

  een persoonsgebonden budget;

 • *

  het met toepassing van artikel 4a:1 t/m 4a:3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Peel en Maas (CAR/UWO) uitruilen van arbeidsvoorwaarden. Het kan betreffen:

  • -

   de eindejaarsuitkering;

  • -

   de vergoeding voor verkochte verlof-uren;

  • -

   de tegemoetkoming in de ziektekosten als bedoeld in artikel 7:24 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Peel en Maas (CAR/UWO);

  • -

   de werkgeversbijdrage in de levensloop

  • -

   (een deel van) de vakantietoelage;

  • -

   (een deel van) de bezoldiging.

Bij het uitruilen van deze arbeidsvoorwaarden worden minimum en maximum grenzen, gesteld in wettelijke bepalingen, verordeningen etc., in acht genomen.

Artikel 4 Persoonsgebonden budget

 • 1. Als eerste inbreng voor het uitruilen van arbeidsvoorwaarden krijgt belanghebbende jaarlijks een persoonsgebonden budget ter beschikking.

 • 2. Het persoonsgebonden budget bedraagt € 295,00. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met het percentage van de algemene salarisverhoging van het voorafgaande jaar en wordt afgerond op hele euro’s.

Artikel 5 Doelen

Als besteding voor het uitruilen van de arbeidsvoorwaarden kunnen onderstaande specifieke vrijstellingen en door de fiscus toegestane bestedingsdoelen worden gebruikt.

Artikel 6 Storting in een levensloopregeling

 • 1. De in artikel 3 aangegeven bronnen kunnen uitgeruild worden tegen een extra storting in een op naam van de belanghebbende staande levensloopregeling.

 • 2. Deze storting in de levensloopregeling bedraagt maximaal het bedrag dat nodig is om de reguliere stortingen aan te vullen tot het voor belanghebbende geldende maximale percentage.

Artikel 7 Storting in een pensioenopbouw

 • 1. De in artikel 3 aangegeven bronnen kunnen uitgeruild worden tegen een extra storting in een op naam van de belanghebbende staande pensioenregeling.

 • 2. Deze storting in de pensioenregeling bedraagt maximaal het bedrag dat nodig is om de reguliere stortingen aan te vullen tot het voor belanghebbende geldende maximale percentage.

Artikel 8 Vergoeding van reiskosten woon- werkverkeer

 • 1. In het kader van de uitwisseling van arbeidsvoorwaarden kan belanghebbende aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten voor het regelmatig reizen tussen de woning en de plaats waar de ambtenaar werkt. Op deze tegemoetkoming wordt de reiskostenvergoeding die belanghebbende ontvangt op basis van de Regeling vergoeding woon-werkverkeer gemeente Peel en Maas 2010 in mindering gebracht. Er is sprake van doorgaans heen en weer reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling indien belanghebbende de vaste arbeidsplaats op jaarbasis tenminste 70% van 214 dagen bezoekt. Indien belanghebbende in deeltijd werkt of een aantal dagen per week naar een vaste arbeidsplaats reist, wordt deze regeling naar evenredigheid toegepast. Als hij in deeltijd bijvoorbeeld doorgaans drie dagen per week naar een vaste arbeidsplaats reist, dient de uitkomst van de berekening met de factor 0,6 (3/5) te worden vermenigvuldigd.

 • 2. Voor de bepaling van de reisafstand geldt de werkelijke afstand tussen de woonplaats en de plaats waar belanghebbende werkt, berekend aan de hand van de ANWB routeplanner op basis van de postcodes en huisnummers. Wanneer belanghebbende in de loop van een werkdag rijdt tussen de plek van het werk en zijn woning, bijvoorbeeld de kilometers om thuis te lunchen, worden deze bij de reisafstand per dag meegeteld.

 • 3. Vergoeding bij gebruikmaking van het openbaar vervoer: Indien de werknemer per openbaar reist dan worden de daadwerkelijke kosten vergoed, op basis van de overgelegde vervoerbewijzen.

 • 4. Vergoeding bij gebruikmaking van eigen vervoermiddel:

  • A)

   Vaste vergoeding zonder nacalculatie: Voor de bepaling van een vaste vrije vergoeding per maand wordt uitgegaan van de volgende factoren:

   • -

    Aantal reguliere werkdagen per jaar = 260

   • -

    Gemiddeld aantal dagen in verband met kortstondige afwezigheid (verlof en ziekte) = 46

   • -

    De totale reisafstand, dat wil zeggen heen en terug, bedraagt maximaal 150 kilometer per dag.

   • -

    Rekening wordt gehouden met de belastingvrije vergoeding per kilometer.

   • -

    De toegestane vrije vaste vergoeding voor reiskosten is dan op jaarbasis: (260-46) x totale reisafstand x belastingvrije vergoeding per km.

   • -

    De toegestane vaste vrije vergoeding per maand is het bedrag op jaarbasis gedeeld door 12.

  • B)

   Vaste vergoeding met nacalculatie: Voor reisafstanden van (heen en terug) meer dan 150 kilometer per dag geldt eveneens de bovengenoemde berekening, d.w.z. een vaste vergoeding op basis van de werkelijke reisafstand. Echter aan het einde van het kalenderjaar dient een nacalculatie plaats te vinden. Hiertoe dient het daadwerkelijke aantal kilometers te worden geadministreerd en te worden getoetst met het aantal kilometers waarop de vaste vergoeding is gebaseerd. Indien blijkt dat de vergoeding voor een deel bovenmatig is geweest, wordt het bovenmatige deel alsnog belast, dan wel terugbetaald.

 • 5. Bij kortstondige afwezigheid wordt de onbelaste reiskosten-vergoeding doorbetaald. Van kortstondige afwezigheid is sprake als een afwezigheid van maximaal zes aaneensluitende weken in redelijkheid is te verwachten. Op het moment dat langdurige afwezigheid in redelijkheid is te voorzien, wordt de reiskostenvergoeding de lopende en de eerstvolgende kalendermaand nog onbelast uitbetaald. Daarna zal de betaling van een onbelaste vaste reiskostenvergoeding pas weer plaatsvinden per de eerste van de maand volgende op de maand van herstel.

Artikel 9 Tegemoetkoming in de kosten van een opleiding

 • 1. De in artikel 3 aangegeven bronnen kunnen worden uitgeruild voor een vergoeding van kosten verbonden aan een studie of opleiding die belanghebbende volgt met het oog op het verwerven van inkomen, doch waarop de betreffende bepalingen in hoofdstuk 17 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Peel en Maas (CAR/UWO) niet van toepassing zijn.

 • 2. Bij de aanvraag voor een dergelijke vergoeding toont belanghebbende aan dat met deze opleiding wordt voldaan aan de voorwaarden zoals door de belastingdienst gesteld, waardoor de vergoeding wordt vrijgesteld van het begrip loon.

Artikel 11 Uitvoering

 • 1. Belanghebbende die over wil gaan tot het uitruilen van arbeidsvoorwaarden dient jaarlijks een aanvraagformulier in te dienen, waarop hij vermeldt de inbreng en het doel van de uit te ruilen arbeidsvoorwaarden.

 • 2. Het uitruilen van arbeidsvoorwaarden zal in de salarisadministratie uitsluitend verwerkt worden in nog komende berekeningen. Er vindt geen correctie met terugwerkende kracht plaats.

Artikel 12 Afrekening

 • 1. Het bedrag dat wordt ingebracht voor het uitruilen van arbeidsvoorwaarden, wordt jaarlijks afgerekend. Indien aangegeven doelen onvoldoende zijn voor het verrekenen van de inbreng, zal het restant bedrag in december van het betreffende jaar als bruto variabele vergoeding worden uitbetaald.

 • 2. Afrekening vindt eveneens plaats bij tussentijdse beëindiging van het dienstverband. Daar waar nodig zal worden uitgegaan van een evenredig deel van het jaar dat men in dienst is geweest.

Artikel 13 Gevolgen

Het uitruilen van arbeidsvoorwaarden kan gevolgen hebben voor het inkomen van belanghebbende, dat als grondslag dient voor de bepaling van WIA- en WW-rechten, aangezien het feitelijk uitbetaalde salaris kan wijzigen.

Artikel 14 Fiscale voorwaarden

 • 1. Teneinde gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid van de werkgever een onbelaste vergoeding te ontvangen, dient de belanghebbende aan de in deze regeling opgenomen voorschriften te voldoen.

 • 2. De belanghebbende dient er rekening mee te houden dat indien achteraf blijkt dat hij onvoldoende aannemelijk kan maken dat hij aan de voorschriften voldoet, de fiscale gevolgen voor zijn rekening komen.

Artikel 15 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen Burgemeester en Wethouders een bijzondere regeling.

Artikel 16 Inwerkingtreding nieuwe regeling en citeertitel

 • 1. De huidige “Regeling cafetariaplan gemeente Peel en Maas 2010” wordt ingetrokken.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: “Regeling cafetariaplan gemeente Peel en Maas 2015”.

Artikel 17 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de regeling bedoeld in artikel 15 eerste lid, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze regeling en waarvoor deze regeling overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze regeling.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 december 2014
Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,
de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,
drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo