Regeling vervallen per 18-07-2020

Verordening Bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein 2015

Geldend van 27-03-2015 t/m 17-07-2020 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

Verordening Bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein 2015

Zaaknummer: 1124788

 • -

  gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

De gemeenteraad, alsmede het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hoorn, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft

betreft: Aanpassing Verordening Bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein

De Raad van de gemeente Hoorn besluit:

 • -

  verordening Bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein 2015 vast te stellen;

 • -

  de procedureregeling sociale zekerheid 1995 in te trekken

Verordening Bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein 2015

 • -

  Gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Verordening Bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Sociaal domein: de wet- en regelgeving en plaatselijk beleid, met betrekking tot uitkeringen, persoonsgebonden budgetten of voorzieningen ten behoeve van individuele personen, kinderen en/of gezinnen, gebaseerd op de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet en de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening.

 • b.

  Verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen.

 • c.

  Bezwaarschiftencommissie Sociaal Domein: een ambtelijke commissie in de zin van artikel 7:5 Awb, verder te noemen Commissie.

 • d.

  Secretaris: één of meer ambtenaren die door het college aangewezen zijn als secretaris van de Commissie.

Behandeling van bezwaarschriften

Artikel 2 Taakstelling

 • 1.

  Bezwaarschriften naar aanleiding van beschikkingen in het kader van het sociale domein zoals omschreven in artikel 1 sub a worden behandeld door de Bezwaarschriftencommissie Sociaal domein, tenzij dit op grond van een wettelijk voorschrift niet mogelijk is.

 • 2.

  De Commissie wordt door het bestuursorgaan benoemd en bestaat uit een voorzitter en een secretaris, die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken zijn geweest.

 • 3.

  De secretaris van de Commissie is bevoegd om op eigen initiatief inlichtingen in te winnen en correspondentie te voeren ten behoeve van de behandeling van bezwaarschriften.

Artikel 3 Bevoegdheden en machtiging

De secretaris is gemachtigd om namens het bestuursorgaan de volgende, in de Awb neergelegde bevoegdheden uit te oefenen:

 • a.

  6:10 lid 2 (aanhouden behandeling bezwaarschrift)

 • b.

  7:6 lid 4 (mogelijkheid afzonderlijk horen belanghebbenden)

 • c.

  7:10 lid 3 (opschorten termijn beslissing op bezwaar)

 • d.

  2:1 lid 2 (vragen om machtiging)

 • e.

  6:6 (gelegenheid geven herstellen verzuim)

 • f.

  6:17 (stukken doorsturen)

 • g.

  7:4 lid 4 (ter inzage legging)

 • h.

  Alle overige handelingen die nodig zijn voor de opschorting van de behandeling van bezwaarschriften, dan wel de overige afwikkeling van bezwaarschriften.

Werkwijze van de Commissie

Artikel 4 Hoorzitting

 • 1.

  De secretaris van de Commissie bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting waarin de belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld zich door de Commissie te laten horen.

 • 2.

  De secretaris beslist over de toepassing van artikel 7:3 aanhef onder a, b, d en e van de Awb.

 • 3.

  Indien de belanghebbende afziet van het recht ter hoorzitting te worden gehoord, wordt de beslissing op bezwaar genomen op basis van de aanwezige stukken en de eventueel ingewonnen informatie.

Artikel 5 Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  Belanghebbenden worden ten minste twee weken voor de hoorzitting schriftelijk uitgenodigd om te worden gehoord.

 • 2.

  De secretaris is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van de termijn die genoemd is in het eerste lid.

Artikel 6 Openbaarheid hoorzitting

 • 1.

  De hoorzittingen van de Commissie zijn openbaar.

 • 2.

  De commissie kan besluiten tot behandeling van een bezwaarschrift achter gesloten deuren, al dan niet op verzoek van een belanghebbende, als bijzondere redenen daartoe nopen.

Artikel 7 Schriftelijke verslaglegging hoorzitting

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt

  a) de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

  b) een korte zakelijke weergave van hetgeen is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 2.

  Het verslag bevat de mededeling van een intrekking van het bezwaarschrift, indien deze intrekking tijdens de hoorzitting plaatsvindt en maakt melding van het eventueel geheel of gedeeltelijk horen achter gesloten deuren, dan wel, van de eventuele omstandigheid dat belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden met toepassing van artikel 7:6, lid 2 van de Awb niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord.

 • 3.

  Het verslag verwijst naar de op de hoorzitting overgelegde bescheiden die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 4.

  Het verslag wordt ondertekend door de secretaris van de Commissie.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad en heeft een terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015.

 • 2.

  De Procedureregeling sociale zekerheid 1995, wordt gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening ingetrokken.

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald alsVerordening Bezwaarschriftencommissie Sociaal Domein 2015.

Ondertekening

Hoorn, 10 maart 2015
de griffier, de voorzitter,
de secretaris, de burgemeester,