Nadere regels kleine evenementen

Geldend van 15-11-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regels kleine evenementen

De burgemeester van de gemeente Wijchen,

gelet op artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening zoals vastgesteld op 11 december 2014;

overwegende dat ter vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven volstaan kan worden met algemene regels voor kleine evenementen,

overwegende dat het wenselijk is voorwaarden te verbinden aan het organiseren van een klein evenement in het belang van de openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid en bescherming van het milieu,

BESLUIT

vast te stellen de volgende nadere regels kleine evenementen.

Artikel 1 Begrippen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Apv: Algemene plaatselijke verordening;

 • 2.

  evenement: evenement als bedoeld in artikel 2:24 Apv;

 • 3.

  feestdag: een nationale feestdag, carnaval en kermis;

 • 4.

  nadere regels: nadere regels kleine evenementen;

 • 5.

  organisator: degene die het evenement organiseert of laat organiseren.

Artikel 2 Algemene voorschriften

Het verbod zoals bedoeld in artikel 2:25 lid 1 Apv geldt niet voor kleine evenementen die voldoen aan de volgende voorschriften:

 • 1.

  Er is melding ingediend zoals genoemd in artikel 4 van deze nadere regels.

 • 2.

  Het evenement vindt plaats zoals aangegeven op de ingediende plattegrondtekening.

 • 3.

  Het evenement vindt gedurende maximaal 2 dagen plaats.

 • 4.

  Er zijn totaal maximaal 250 personen per dag aanwezig bij het evenement.

 • 5.

  Het evenement vindt niet plaats op een locatie in Wijchen, gelegen aan de Vierdaagseroute, op de woensdag van de Nijmeegse Vierdaagse.

 • 6.

  Het evenement is geen vechtsportevenement, motorcross of motorrace evenement of stuntshow voor gemotoriseerde voertuigen.

 • 7.

  Het evenement begint op zondag niet voor 13:00 uur, tenzij ontheffing wordt verleend op grond van de Zondagswet.

  Het evenement begint op overige dagen niet voor 07:00 uur.

 • 8.

  Het evenement eindigt op zondag tot en met donderdag niet later dan 24:00 uur en op vrijdag en zaterdag niet later dan 01:00 uur ‘s nachts. Indien de dag na het evenement een feestdag is dan mag het evenement tot 01.00 uur ’s nachts duren.

 • 9.

  De openbare weg blijft toegankelijk voor al het verkeer. Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan of veroorzaakt anderszins geen belemmering voor het verkeer, inclusief voetgangers.

 • 10.

  Parkeren van voertuigen geschiedt alleen op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen of op eigen grond.

 • 11.

  Er wordt geen sterk alcoholhoudende drank geschonken.

 • 12.

  Er wordt geen zwak alcoholhoudende drank geschonken, tenzij:

  • het een besloten feest betreft; of

  • ontheffing wordt verleend op basis van artikel 35 van de Alcoholwet.

 • 13.

  Er wordt geen tent gebruikt die geschikt is voor meer dan 150 personen.

 • 14.

  Het evenement veroorzaakt geen geluidhinder:

  • er wordt buiten alleen gebruik gemaakt van achtergrondmuziek. Een omroepinstallatie is niet toegestaan; of

  • ontheffing voor geluid wordt verleend op basis van artikel 4:6 Apv.

Artikel 3 Veiligheidsvoorschriften

Voor kleine evenementen gelden tijdens het evenement de volgende voorschriften:

Algemeen

 • 1.

  U draagt er zorg voor dat geen schade kan ontstaan aan gemeente-eigendommen. Eventuele schade zal op u worden verhaald.

 • 2.

  Bedrijven en omwonenden worden door u minimaal één week voor het evenement in kennis gesteld van het evenement en de maatregelen die worden getroffen om overlast te voorkomen. Tegelijk stuurt u een afschrift van deze brief naar apv@wijchen.nl.

 • 3.

  U laat het terrein en de omgeving daarvan schoon achter. Dit betekent dat binnen één dag na het gebruik van het terrein al het afval verwijderd moet zijn. Eventuele kosten die door ons gemaakt worden voor opruimwerkzaamheden verhalen wij op u.

 • 4.

  Indien er markeringen aangebracht gaan worden op het straatwerk dient dit gedaan te worden met verwijderbare / afwasbare materialen (bijvoorbeeld veegvast of tape).

 • 5.

  Voor hulpverlenende diensten (brandweer, politie, ambulance) moet een doorgaande route beschikbaar zijn met een breedte van ten minste 4,50 meter en een hoogte ten minste van 4,2 meter.

 • 6.

  Bevelen of aanwijzingen, gegeven door of namens het college, de burgemeester, politie en/of brandweer, in het belang van de openbare orde en veiligheid, worden onmiddellijk en stipt opgevolgd.

 • 7.

  U geeft jeugd- en jongerenwerk te allen tijde toegang tot het evenemententerrein.

 • 8.

  U treft alle maatregelen die in het belang van de veiligheid van aanwezigen noodzakelijk zijn. De gemeente aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

 • 9.

  Tijdens en na afloop van het evenement houdt u toezicht op het ordelijk verloop bij aankomst en vertrek van deelnemers en bezoekers.

 • 10.

  Kabels, leidingen en koppelingen zijn zorgvuldig bevestigd dan wel afgedekt met rubberen matten of gelijkwaardige alternatieven.

 • 11.

  Tijdens het evenement bent u bereikbaar op het door u opgegeven telefoonnummer.

 • 12.

  Toegangen tot gebouwen en terreinen mogen niet geblokkeerd worden.

 • 13.

  Gratis toegankelijke toiletvoorzieningen zijn aanwezig, 1 toilet per 150 bezoekers.

 • 14.

  Deze toiletvoorzieningen zijn tot minimaal één uur na sluitingstijd van het evenement beschikbaar.

 • 15.

  U zorgt er voor dat geen overlast wordt veroorzaakt door de bezoekers/deelnemers, ook na sluitingstijd.

Luchtkussens

 • 16.

  U verankert het luchtkussen deugdelijk aan de ondergrond, zodat deze niet kan omwaaien of omvallen. Een alternatief is dat u het luchtkussen verzwaart met ballastblokken.

 • 17.

  U houdt doorlopend toezicht op het luchtkussen om het goed functioneren van het luchtkussen te garanderen.

 • 18.

  Indien u een hek plaatst om het luchtkussen, dan moeten er voldoende uitgangen/nooduitgangen aanwezig zijn. Deze uitgangen/nooduitgangen moet u duidelijk herkenbaar aanduiden.

 • 19.

  U bouwt het luchtkussen op volgens het bij het luchtkussen horende productcertificaat/attest.

 • 20.

  U verbindt de onderdelen van het luchtkussen onderling goed door stabiliteitsverbanden in alle richtingen.

 • 21.

  Elektrische installaties moeten voldoen aan NEN 1010.

 • 22.

  Schakelaars en zekeringkasten van elektrische installaties dienen onbereikbaar te zijn voor het publiek.

 • 23.

  De apparatuur moet voorzien zijn van een doeltreffende geluiddempende omkasting, zodat deze geen geluidsoverlast veroorzaakt.

 • 24.

  Bij eventuele bodemverontreiniging (olie- of diesellekkage) moet u onmiddellijk de brandweer waarschuwen.

Weersomstandigheden

 • 25.

  Het is niet toegestaan een tent/overkapping/kermisattractie/obstakel in gebruik te hebben indien er een windsnelheid heerst of windvlagen kunnen voorkomen van windkracht 7 Bft of hoger, of indien er door de regionale alarmcentrale een waarschuwing voor zwaar weer is afgegeven. U moet zich voor en tijdens het evenement regelmatig informeren naar de weersomstandigheden en weersvoorspellingen.

 • 26.

  Als bovenomschreven omstandigheden zich voordoen, ontruimt u de tent/overkapping/kermisattractie/het obstakel onmiddellijk en begeleidt u bezoekers/deelnemers naar een veilig plaats.

 • 27.

  Bij extreme weersomstandigheden (weeralarm) moet het evenement per direct gestaakt worden.

 • 28.

  Bij hoge temperaturen zorgt u voor voldoende gratis drinkwater.

Brandveiligheid

 • 29.

  Voor een evenement buiten of in een tijdelijke constructie zoals een tent: een ruimtelijk begrensde oppervlakte, bestaande uit ten minste een gebied of bouwsel of een samenstelling daarvan, moet voldoen aan de bepalingen uit het Bbgbop en de Rbgbop. De brandweer controleert hier op.

  U kunt de tekst raadplegen via de website van de overheid: https://wetten.overheid.nl/zoeken en zoek op

  Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

  Regeling brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen 2018

 • 30.

  Voor een evenement in een gebouw: Alle voorschriften van de gebruiksvergunning van het gebouw blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4 Melding

 • 1.

  De organisator dient minimaal 4 weken voor het evenement een schriftelijke melding in bij de burgemeester op het daarvoor bestemde formulier.

 • 2.

  In deze melding staan:

  • a.

   naam en contactgegevens van de organisator;

  • b.

   naam en omschrijving van het evenement;

  • c.

   datum, start- en eindtijd van het evenement;

  • d.

   locatie van het evenement;

  • e.

   verwacht aantal bezoekers van het evenement;

  • f.

   alle andere gegevens die nodig zijn om te beoordelen of aan deze nadere regels wordt voldaan.

 • 3.

  Bij de melding wordt een gedetailleerde plattegrond van het evenement inclusief te plaatsen objecten ingediend.

 • 4.

  De organisator krijgt een ontvangstbevestiging van de melding. Indien de melding niet voldoet aan de vereisten dan krijgt de organisator bericht dat de melding niet akkoord is, waarna eventueel een evenementenvergunning aangevraagd kan worden.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: ‘Nadere regels kleine evenementen’.

Ondertekening

Vastgesteld op 10 maart 2015
burgemeester, mr. J.Th.C.M. Verheijen

Toelichting

1. Algemeen

1.1 Inleiding

In de gemeente Wijchen vinden door het jaar heen veel evenementen plaats. De evenementen variëren qua omvang van grote dancefeesten zoals Emporium, met 25.000 bezoekers, tot een buurtbarbecue met 40 buren. Dat voor grote evenementen per geval beoordeeld moet worden of het evenement veilig kan plaats vinden, staat niet ter discussie. Maar er is een groot aantal kleine evenementen waarbij de risico’s vaak beperkt zijn. Daarom wordt voor deze categorie evenementen de vergunningplicht afgeschaft. Een melding is voldoende. Dat wordt geregeld met deze nadere regels.

Tot 1 januari 2015 was in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) een regeling opgenomen voor kleine evenementen. Voor deze kleine evenementen was geen evenementenvergunning vereist maar was een melding voldoende. De meldingsplicht was beperkt tot evenementen met maximaal 75 personen (en andere criteria zoals het niet blokkeren van wegen). Maar bij iets grotere evenementen is gebleken dat een evenementenvergunning vrijwel altijd probleemloos verleend kan worden, met nagenoeg dezelfde voorwaarden. Daarom is ambtelijk onderzocht of het mogelijk is de categorie meldingsplichtige evenementen te verruimen.

1.2 Juridisch kader

Het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. Dit is opgenomen in artikel 2:25 lid 1 van de Apv. Een evenement is elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Er is een aantal uitzonderingen benoemd, zoals bioscoopvoorstellingen en sportactiviteiten in een sportaccommodatie (artikel 2:24 lid 1 Apv).

Het verbod geldt niet indien een vergunning is verleend. Deze vergunning kan worden geweigerd in het belang van de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu. Deze weigeringsgronden zijn genoemd in artikel 1:8 Apv.

In artikel 2:25 lid 2 Apv is bepaald dat de burgemeester voor evenementen nadere regels kan stellen. Als een evenement onder de reikwijdte van deze nadere regels valt, dan geldt geen vergunningplicht.

1.3 Relatie met andere regelgeving en beleid

Een evenement dat niet voldoet aan de criteria uit deze nadere regels is vergunningsplichtig. Aanvragen worden getoetst aan het evenementenbeleid.

Voor het schenken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens een evenement is een ontheffing op basis van de Alcoholwet vereist. Dus ook al voldoet een evenement aan de criteria om onder de meldingsplicht te vallen, dan nog moet een ontheffing worden aangevraagd indien alcohol wordt versterkt.

Voor het plaatsen van sandwichborden ten behoeve van het evenement moet de organisatie voldoen aan de nadere regels sandwichborden.

Ook moet voldaan worden aan het bestemmingsplan. Indien op een locatie meer dan incidenteel evenementen worden gehouden dan moet dit in het bestemmingsplan geregeld zijn, of er moet een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan afgegeven worden.

1.4 Overgangsregeling

De afgelopen jaren zijn voor veel evenementen vergunningen afgegeven voor drie jaar. Deze vergunningen worden niet ingetrokken omdat ze een geldigheidsduur hebben van nog maximaal twee jaar en omdat deze nadere regels grotendeels gelijk zijn aan de voorschriften bij de verleende vergunningen.

Bij evenementen die aan de Nadere regels voldoen maar waarvoor, vóór inwerkingtreding van deze Nadere regels, een aanvraag evenementenvergunning is ingediend wordt de aanvraag behandeld als een melding.

Er is een beperkt aantal evenementenvergunningen voor onbepaalde tijd afgegeven. Per geval wordt bekeken of het nodig/wenselijk is de vergunning in te trekken, eventueel met een overgangstermijn.

2. Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begrippen

Een evenement is een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Er is een aantal uitzonderingen, deze staan in artikel 2:24 lid 1 Apv. In het evenementenbeleid is toegelicht wat onder een evenement wordt verstaan.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

Voor evenementen die voldoen aan de genoemde voorwaarden is geen vergunning vereist. De voorwaarden worden hieronder waar nodig toegelicht.

Lid 3

Meerdaagse evenementen kunnen meer overlast veroorzaken, daarom is hiervoor een vergunning vereist.

Lid 4

Door een maximum aantal bezoekers op te nemen blijft de uitstraling naar en de belasting voor de omgeving beperkt.

Lid 5

De woensdag van de Nijmeegse Vierdaagse is ‘de dag van Wijchen’. Langs de route worden veel standplaatsen ingenomen. De ruimte is beperkt, zeker in het centrum. Voor het toekennen van de standplaatsen is een systeem ontwikkeld. Dit houdt in dat vrijkomende standplaatsen op datum van binnenkomst van aanvragen (en deels in overleg met de aanvrager) toegekend worden. Dit systeem zou ongewenst doorkruist worden indien tot 10 werkdagen voor de Vierdaagse evenementen langs de route gemeld zouden worden. Daarom is deze uitzondering opgenomen.

Lid 6

Sommige evenementen vormen een potentieel gevaar voor de openbare orde en/of openbare veiligheid, ook als aan de voorwaarden qua locatie en omvang wordt voldaan. Daarom zijn deze type evenementen specifiek uitgezonderd. Hierdoor kan per geval beoordeeld worden (aan de hand van een aanvraag evenementenvergunning) of het evenement kan plaats vinden en kunnen specifieke veiligheidsvoorschriften opgelegd worden.

Lid 7 en 8

Op grond van de Zondagswet is het verboden op zondag voor 13.00 uur evenementen te houden, tenzij een ontheffing wordt verleend. De begintijden van de overige dagen en de eindtijden zijn afgestemd op de eindtijden in het evenementenbeleid. In lijn met de sluitingstijden voor horeca mag op vrijdag- en zaterdagavond een evenement een uur langer doorgaan.

Lid 9

Zolang het evenement de openbare weg, inclusief trottoir, niet belemmerd is de verkeersveiligheid niet in het gedrang.

Lid 11 en 12

De Alcoholwet verbiedt het schenken van alcoholhoudende drank zonder vergunning. Voor evenementen kan een ontheffing worden verleend, maar alleen voor zwak-alcoholhoudende drank. Voor een besloten feest is geen ontheffing nodig. Een feest is besloten als er een specifieke, afgebakende groep bezoekers is en het feest dus niet toegankelijk is voor anderen.

Indien het evenement in een commerciële horeca inrichting (en niet daarbuiten) met een geldige drank- en horecavergunning gehouden wordt, dan mag op basis van die vergunning alcoholhoudende drank (zwak en sterk) geschonken worden. Dan is een ontheffing niet nodig.

Voor een evenement in een paracommerciële horeca inrichting dat niet past binnen de doelstelling van de organisatie, is een ontheffing op grond van artikel 4 lid 4 Alcoholwet vereist.

Lid 13

Indien een tent wordt geplaatst dan mag deze niet geschikt zijn voor meer dan 150 personen.

De grens van 150 personen is overgenomen uit het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BBGBOP). Voor het gebruiken van een tent die geschikt is voor meer dan 150 personen is op grond van dit besluit een melding vereist. Een aparte melding is niet nodig omdat dit verwerkt is in de aanvraag evenementenvergunning.

Lid 14

Met ‘achtergrondmuziek’ wordt bedoeld muziek waarbij zonder stemverheffing gepraat kan worden. Versterkte live-muziek of een dj-installatie zijn in ieder geval niet toegestaan. Als de organisator hiervan gebruik wil maken dan moet een ontheffing geluidhinder aangevraagd worden (naast de melding voor het evenement).

Artikel 3 Veiligheidsvoorschriften

In dit artikel zijn veiligheidsvoorschriften opgenomen waar het evenement aan moet voldoen. Als hier niet aan voldaan kan worden dan is alsnog een evenementenvergunning vereist. In het kader van die aanvraag kan beoordeeld worden of andere maatregelen genomen kunnen worden om toch de veiligheid te kunnen waarborgen.

Deze voorschriften komen overeen met de voorschriften die aan een evenementenvergunning verbonden kunnen worden. Bij ieder evenement zal niet ieder voorschrift van toepassing zijn. Dit artikel vormt een opsomming van alle mogelijk van toepassing zijnde voorschriften. Per evenement kan de organisator met behulp van de koppen selecteren welke voorschriften voor het betreffende evenement gelden. Waar nodig zal hier bij de ontvangstbevestiging van de melding nog extra op gewezen worden.

Artikel 4 Melding

Een organisator hoeft geen vergunning aan te vragen. Wel moet het evenement vooraf schriftelijk gemeld worden. Bij de melding moet informatie gegeven worden over de organisatie en het evenement.

De voornaamste reden om wel een melding te eisen is zodat politie en brandweer zicht hebben op welke en hoeveel evenementen gehouden worden om daar hun capaciteit op af te stemmen. Door het indienen van een melding wordt de organisatie geattendeerd op de veiligheidsvoorschriften. Ook vereenvoudigt een melding de handhaving.

Mocht het ooit voorkomen dat twee evenementen gelijktijdig op dezelfde locatie gepland zijn, dan heeft het evenement dat als eerste gemeld is voorrang. Eventueel kunnen de twee organisaties in overleg om de evenementen gezamenlijk te houden.

Door het indienen van een plattegrond is snel duidelijkheid over de precieze locatie van het evenement, de te plaatsen objecten en de activiteiten.

Artikel 5 en 6

Deze bepalingen spreken voor zich.