Regeling vervallen per 29-11-2017

Korter Werken Regeling gemeente Hoorn 2015

Geldend van 21-03-2015 t/m 28-11-2017

Intitulé

Korter Werken Regeling gemeente Hoorn 2015

Zaaknummer: 1086525

 • -

  Gelezen het voorstel van Advies en Control Personeel en Organisatie d.d. 27/11/2014

Korter Werken Regeling gemeente Hoorn 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

gelet op:

 • ·

  de wens om vanuit goed werkgeverschap bij te dragen aan de werkgelegenheid voor jongeren in de regio. En het bevorderen van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid en lager verzuim;

 • ·

  de mogelijkheid om bij te dragen aan de bezuinigingsdoelstelling in de bedrijfsvoering;

 • ·

  artikel 5a:7 van de CAR/UWO en het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 160 van de Gemeentewet

 • ·

  artikel 10 a lid 4 van Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965

 • ·

  de instemming van de Ondernemingsraad d.d.

Besluit:

tot het vaststellen van

Korter Werken Regeling gemeente Hoorn 2015

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Medewerker: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR met een vaste aanstelling.

Werkgever:het afdelingshoofd namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn.

Ontslag: Ontslag in het kader van deze regeling met specifieke voorwaarden.

Oud salaris: Het bruto salarisbedrag per maand voor ingang van het ontslag.

Nieuw salaris: het bruto salarisbedrag per maand per ingangsdatum van het ontslag, inclusief de periodieke salarisverhogingen en cao-loonontwikkeling.

Artikel 2 Verzoek korter werken regeling

 • 1. De medewerker met een vaste aanstelling kan de werkgever vragen vrijwillig ontslag te verlenen voor minimaal 2 uur tot maximaal 16 uur per week.

 • 2. De werkgever verleend het ontslag, tenzij dit vanwege zwaarwegend dienstbelang niet mogelijk is.

Artikel 3 Toekenning

 • 1. Per ingangsdatum van het ontslag krijgt de medewerker een maandelijkse salaristoeslag van 25% van het verschil tussen het nieuwe en het oude salaris, en

 • 2. Voor medewerkers die maximaal 10 jaar verwijderd zijn van hun pensioengerechtigde leeftijd geldt daarnaast dat zij 100% pensioenopbouw behouden over het oude salaris.

 • 3. Zowel de salaristoeslag als de 100% pensioenopbouw geldt voor de periode van maximaal 7 jaar, gerekend vanaf de ingangsdatum van het ontslag. Na deze periode van 7 jaar heeft werknemer geen recht op terugkeer naar de uren waarvoor ontslag is verleend.

Artikel 4 Voorbehoud fiscale e.a. wijzigingen

Het college van burgemeester en wethouders kan deze regeling in ieder geval in verband met fiscale wijzigingen en/of wijzigingen in de economische of organisatorische situatie van de gemeente Hoorn de regeling aanpassen of intrekken. In geval van een aanpassing of intrekking van deze regeling behouden de medewerkers die voor de wijzigingsdatum zijn gaan deelnemen de toekenning als bedoeld in artikel 3 van deze regeling.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

De officiële titel van de  regeling is Korter Werken Regeling gemeente Hoorn 2015. De regeling kan worden aangehaald als Korter Werken Regeling 2015.

te bepalen dat dit besluit wordt bekendgemaakt door:

 • ·

  opname in het Gemeenteblad

 • ·

  middels publicatie op overheid.nl

 • ·

  middels publicatie op het Intranet en Nieuwsbrief

Aldus vastgestgeld in de vergadering d.d. 16 december 2014

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                          de burgemeester,