Regeling vervallen per 10-12-2019

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 Apv (Voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen)

Geldend van 19-03-2015 t/m 09-12-2019

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 Apv (Voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

Overwegende dat,

 • ¨

  elektrische auto’s bijdragen aan een betere luchtkwaliteit, vermindering van de geluidsoverlast en het behalen van de klimaatdoelstellingen van de gemeente;

 • ¨

  daarom het gebruik van elektrische auto’s gestimuleerd wordt;

 • ¨

  de oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte voor elektrische auto’s verbeterd wordt door het plaatsen van laadvoorzieningen;

 • ¨

  het op grond van artikel 2:6 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) verboden is zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan;

 • ¨

  het bevoegd bestuursorgaan op grond van artikel 2:6 lid 6 van de Apv bevoegd is categorieën van voorwerpen aan te wijzen, al dan niet beperkt in plaats en tijd, waarvoor het verbod als hiervoor bedoeld niet geldt en daarbij voorschriften te stellen;

 • ¨

  het college van burgemeester en wethouders in deze bevoegd is;

 • ¨

  de voorschriften in dit besluit van toepassing zijn op voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • ¨

  het wenselijk is voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen als categorie van voorwerpen aan te wijzen, om zo de administratieve lasten voor aanvragers van laadvoorzieningen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte te verminderen;

gelet op artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t :

Voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen

als categorie van voorwerpen aan te wijzen zoals bedoeld in artikel 2:6 lid 6 van de Algemene plaatselijke verordening, mits een private overeenkomst is gesloten tussen de gemeente en aanvrager van de laadvoorziening (definitie van het begrip ‘aanvrager’ is verwoord in ‘Beleidsregels laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto’s’).

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 Apv (Voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen)’ en treedt in werking de eerste dag na de bekendmaking.