Regeling vervallen per 01-07-2021

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Buren 2015

Geldend van 18-03-2015 t/m 30-06-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Buren 2015

Artikel 1 Elektronische kennisgeving

  • 1. Als bij wettelijk voorschrift is bepaald dat de kennisgeving van een ontwerpbesluit, een besluit of een aanvraag of melding, of de kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan, van gemeentewege moet geschieden in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze, vindt deze plaats in het elektronisch gemeenteblad. Dit gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

  • 2. Daarnaast kan tot andere wijzen van kennisgeving worden overgegaan.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt op de eerste dag volgende op die van bekendmaking daarvan en werkt terug tot 1 januari 2015.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving Buren 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 maart 2015.
De griffier, G. van Droffelaar
De voorzitter, J.A. de Boer MSc.